نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه اصفهان

2 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان

3 هیئت علمی اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2023.56830.3145

چکیده

کاهش بازدهی تولیدات باغی و زراعی، افزایش آفات و کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی از پیامدهای تغییر اقلیم هستند. اثر گذاری تغییر اقلیم بر کشاورزی منجر به افزایش ریسک و ریسک پذیری در حوزه فعالیت های کشاورزی می شود. نتایج بررسی داده های مشاهداتی، رخداد تغییر اقلیم در استان بوشهر را تایید می نماید. آنومالی دمای سالانه استان بوشهر بیانگر افزایش فراوانی سالهای با دمای بیش از میانگین از 1996 تا 2021 است. براساس آزمونPettitts این افزایش حدودc˙ 2/1 می باشد. علاوه برآن روند افزایش معنی دار دما در سطح اطمینان 95% و مقادیر 2≥ Z رخداد تغییر اقلیم در استان بوشهر را تایید کرد. داده های برآوردی دوره آینده تداوم روند افزایشی آستانه های دمای زیتون برای دوره (2040-2021) را تایید می کند. یافته های تحقیق نشان داد با افزایش دمای حداقل در 20 سال آینده نیاز سرمایی درخت زیتون تامین نشده و فصل گلدهی بجای فروردین در اسفند رخ می دهد. همچنین پهنه های وسیع تری از استان بوشهر میانگین دمایی بیش از 26 درجه را تجربه خواهد کرد. لذا درآینده دوره توقف رشد زیتون از 90 روز به 150 روز می رسد. همچنین با افزایش فراوانی روزهای با دمای بیش از c˙ 40 سوختگی میوه بیشتر و‌‌ کیفیت زیتون کمتر می شود. بنابراین مناطق نامناسب زیتون علاوه بر شهرستان عسلویه و دشتستان شهرستان‌های کنگان، جم، دیر و دشتی ، کوهپایه های شمال استان و بخش های از دیلم را نیز شامل می شود و قلمروهای مساعد کشت زیتون به سمت غرب استان جابجا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Impact of Climate Change on Olive Growing Conditions (Case study:Bushehr Province)

نویسندگان [English]

  • Hassan Zareh 1
  • Saeed Movahedi 2
  • Dariush Rahimi 3

1 Department of Physical Geography, University of Isfahan

2 Department of Physical Geography,University of Isfahan

3 Physical Geography,Geography sciences and Planning,university of Isfahan

چکیده [English]

Reduction in productivity of horticultural and agricultural products, increase in pests, reduction in quality of agricultural products, and threat to food security are the consequences of climate change. The impact of climate change on agriculture leads to an increase in risk and risk-taking in the field of agricultural activities. The results of the observational data review confirm the occurrence of climate change. The annual temperature anomaly of Bushehr province indicated an increase in the frequency of years with temperatures above the average from 1996 to 2021. According to the Pettitt's test, this increase is about 1.2 c˙. In addition, the significant increase in temperature at the 95% confidence level and Z values ≥ 2(in Mann-Kendall test) confirmed the occurrence of climate change in Bushehr province. The estimated data of the model for the future period confirm the continuation of the increasing trend of olive temperature thresholds for the period (2014-2040). The findings of the research indicated that with the increase in temperature for at least the following 20 years, the olive tree's cooling needs will not be met and the flowering season will occur in March instead of April. In the future, more areas will have an annual temperature of more than 26 °C. Therefore, in the future, the olive growing period will increase from 90 days to 150 days. With the increase in the number of days with temperatures above 40°C, the fruit burns more and the quality of olives decreases. Therefore, in addition to Asalouye and Dashtestan counties (1994-2019), Kangan, Jam, Deir and Dashti counties, the northern foothills of the province, and parts of Dilam (2017-2040) are added to the unsuitable olive areas. The favorable areas for olive cultivation will be moved to the west of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Olive Zone
  • Anomaly
  • Bushehr Province