نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22034/gp.2023.56610.3133

چکیده

امنیت و سلامت غذایی، به دلیل کاربرد نامناسب و بی‌رویه نهادهای شیمیایی به یک بحران تبدیل شده است. بر این اساس توجه به کشاورزی ارگانیک و تولید مواد غذایی باکیفیت جهت دستیابی به امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل و شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر امنیت غذایی با تأکید بر کشاورزی ارگانیک در شهرستان تبریز انجام گردید. این پژوهش بر اساس رویکرد آمیخته و بر اساس هدف کاربردی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان تبریز است. از حیث گردآوری اطلاعات به دو شکل کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه آماری در ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و سپس با استفاده از روش گلوله برفی، با 16 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی با استفاده از مدل شش مرحله‌ای تم انجام شد. جهت کدگذاری مصاحبه‌ها از نرم‌افزار MAXQDA استفاده گردید. پایایی مصاحبه با استفاده از روش بازآزمون(درون موضوعی) انجام شد. برای سنجش روایی از شیوه مقبولیت و قابلیت تأیید بهره گرفته شد. نتایج بخش کیفی شامل هشت تم اصلی، 28 تم فرعی و 62 تم گزینشی بود. بخش کمی پژوهش بر مبنای نتایج بخش کیفی انجام و پرسشنامه‌ای بر اساس 62 تم گزینشی تنظیم گردید و در اختیار 95 نفر از افرادی که به صورت مستقیم و غیر‌مستقیم با کشت محصولات در ارتباط بودند، قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون معادلات ساختاری در نرم‌افزار smart pls3 بهره گرفته شد. نتایج نشان داد ابعاد سیاست‌گذاری کشاورزی ارگانیک، اقتصادی، سلامت، کیفیت و سطح زندگی، بهنیه‌سازی تولید، دسترسی و محیط زیست، به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Influencing Factors on the Food Security of Tabriz County based on Organic Farming with a Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Aghayari Hir 1
  • Hossein Asgharpur 2
  • soheyla bakhtar 3

1 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Tabriz

2 Department of Economic Science, Faculty of economics and management, university of Tabriz, Tabriz, Iran.

3 Department of Geography & Rural Planning, Faculty of Planning and Environmental Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

Food safety and health have become a crisis due to the inappropriate and indiscriminate use of Chemical inputs. Considering the importance of the subject, the present research was conducted with the aim of analyzing and identifying the most important factors affecting food security, with an emphasis on organic agriculture in Tabriz County. This research is based on a mixed approach and on practical purposes. The statistical population of this research is the expert agricultural jihad of Tabriz County. In terms of collecting information, it was done in two forms: library and field, using semi-structured interviews. The statistical sample was initially conducted using targeted sampling and then using the snowball method with 16 people until theoretical saturation was reached. Qualitative data analysis was done using the six-step theme model. MAXQDA software was used to code the interviews. The reliability of the interview was checked using the retest method (within the subject). Acceptability and verifiability methods were used to measure validity. The results of the qualitative section included eight main themes, 28 sub-themes, and 62 optional themes. Acceptability and verifiability methods were used to measure validity. The results of the qualitative section included eight main themes, 28 sub-themes, and 62 optional themes. The quantitative part of the research was conducted based on the results of the qualitative part, and a questionnaire was prepared based on 62 selective themes. And in the form of a census, it was provided to 95 people who were directly and indirectly related to the cultivation of crops. To analyze the data from the questionnaire, Structural Equation Modeling with Smart PLS3 software were used. The results showed that the policy dimensions of organic agriculture, economics, health, quality, and standard of living, optimization of production, access, and environment had the greatest impact on food security, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • food security
  • mixed approach
  • organic agriculture
  • Tabriz County
  • Theme Analysis