نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22034/gp.2023.54565.3070

چکیده

پژوهش حاضر، مساله رضایت از شاخصهای کالبدی- فضایی پایداری را در میزان رضایت و نحوه وفاداری ساکنان به شهر مطرح نموده و میزان اهمیت شاخصهای پایداری از منظر شهروندان و میزان عملکرد شهر در تعین عینی و ذهنی آنها بررسی شد. جامعه آماری، جمعیت بافت مرکزی کلانشهر تبریز و حجم نمونه 384 نفر برآورد شد. پرسشنامه ها،با استفاده از روش IPA و SEMتحلیل شد. نظر به تحلیل شبکه ای در روش IPA و مشخص شدن اولویت‌ها و میزان اهمیت و عملکرد شاخص ها، یافته ها با استفاده از معادلات ساختاری همگام سازی و تحلیل شد. شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تاییدی (CFA)، مانند آماره خی‌دو (x2/fd)‏= 365/2، شاخص نکویی برازش (961/0=‏GFI)، شاخص برازش قیاسی (972/0‏=CFI)‏، شاخص برازش نرم شده (‏936/0=NFI)، شاخص تاکر لوئیس (‏959/0=Tli)‏، ریشه میانگین مربع خطای تقریب (029/0‏=RMSEA)‏ ، و ریشه میانگین مربع داده‌های استاندارد شده (‏035/0=SRMR)‏ بدست آمد. مقدار RMSEA کمتر از 1/0 بوده که نشان از برازش بسیار خوب مدل است. نتایج نشان می‌دهد که رضایت ساکنان رابطه بین عملکرد کلی درک شده و وفاداری ساکنان را میانجی گری می‌کند؛ رابطه بین اهمیت کلی درک شده و وفاداری ساکنان با عملکرد کلی درک شده و رضایت ساکنان میانجی گری می‌شود و عملکرد شهر پایدار، درک افراد را از توسعه پایدار افزایش و با افزایش درک مردم، توسعه پایدار و وفاداری ساکنین به محل اقامت افزایش می یابد. نتیجه در قالب راهبردهایی در پنج حوزه محتوایی(نظام دسترسی، کالبدی- فضایی، منظر، سازمان فعالیت و عملکرد و کاربری شهری) و سه حوزه رویه ای(قانونی، اقتصادی و مدیریت شهری) ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessing a sustainable city from the perspective of citizens with an integrated model approach; Case study: Tabriz City

نویسنده [English]

  • islam karami

1 Assistant Pro, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahroud University of Technology(SUT), Shahroood, Iran. Islamkarami@shahroodut.ac.ir

چکیده [English]

The present study raised the issue of satisfaction with physical-spatial indicators of sustainability in the degree of satisfaction and loyalty of residents to the city, and the importance of sustainability indicators from the perspective of citizens and the performance of the city in their objective and subjective determination were investigated. The statistical population is the central population of Tabriz metropolis and the sample size was estimated to be 384 people. Questionnaires were analyzed using IPA and SEM methods. Considering the network analysis in the IPA method and specifying the priorities and importance and performance of the indicators, the findings were synchronized and analyzed using structural equations. Confirmatory factor analysis (CFA) fit indices, such as chi-square statistic (x2/FD) = 2.365, goodness of fit index (GFI = 0.961), comparative fit index (CFI = 0.972), fit index smoothed (NFI=0.936), Tucker-Lewis index (Tli=0.959), root mean square error of approximation (RMSEA=0.029), and root mean square of standardized data (SRMR=0.035) was obtained. The value of RMSEA is less than 0.1, which indicates a very good fit of the model. The results show that resident satisfaction mediates the relationship between perceived overall performance and resident loyalty; the relationship between perceived overall importance and resident loyalty is mediated by perceived overall performance and resident satisfaction, and sustainable city performance increases people's understanding of sustainable development and increases people's understanding of sustainable development and residents' loyalty to the place of residence. The result was presented in the form of strategies in five content areas (access system, physical-spatial, landscape, activity and performance organization and urban use) and three procedural areas (legal, economic and urban management).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable City, Loyalty
  • Citizen Satisfaction, Tabriz City