نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم. دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیتان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22034/gp.2023.58839.3193

چکیده

جمعیت آماری در این پژوهش، گردشگرانی است که به شهرستان کنارک سفر کرده‌اند (برابر با 44289 نفر) و حداقل یکبار از خدمات الکترونیک در صنعت طبیعت‌گردی استفاده نموده‌اند. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 383 نفر انتخاب گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید (گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ در سطح 0.852 محاسبه و تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آمار استنباطی شامل آزمون اسمیرنف-کلموگروف، تی‌تک نمونه ای، فریدمن و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات و مؤلفه‌های آن مانند توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، بازاریابی الکترونیکی و تجارت الکترونیک بر توسعه طبیعت گردی شهرستان کنارک تأثیر دارند. به گونه ای که معیار بوم گردی مجازی با میانگین 50/4 در رتبه اول و معیار بستر مخابراتی با میانگین 4۰/2 در رتبه آخر قرار گرفت. بدین ترتیب نوآوری پژوهش به این صورت می‌باشد که این پژوهش برای بار اول نقش همه‌جانبه و تمامی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در توسعه طبیعت گردی در بین مناطق ساحلی جنوب ایران از جمله شهرستان کنارک مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که اکثر پژوهش ها به گردشگری الکترونیکی و بقیه ابعاد گردشگری از جمله سلامت و ورزش توجه کرده اند. به طور کلی برخی بسترها و زیر ساخت مناسب از جمله دکل‌های تقویت‌کننده، تلفن و ایترنت و از طرفی عدم توجه به صنعت صنایع دستی بومی شهرستان مورد مغفول قرار گرفته است که توجه به تقویت خطوط ثابت و همراه تلفن و پوشش‌دهی اینترنت مناسب، اجرای برنامه‌های تلویزیونی شهرستانی و استانی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری شهرستان کنارک از جانب مدیریت شهری از جمله فرمانداری و شهرداری محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of the impact of information technology on the development of nature tourism in Konark city from the point of view of tourists

نویسندگان [English]

  • Ziba Kodkhodaei 1
  • Hamid-Reza Rakhshaninasab 2
  • mojtaba Soleimani Damaneh 3

1 Master's in geography and tourism planning. University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, University of Sistan and Baluchestan

3 Doctoral researcher of geography and urban planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

The sampling method is simple random, and the sample size was 383 people using Morgan's table. The content validity of the questionnaire was calculated and confirmed by the professors (Teaching Department of Geography, University of Sistan and Baluchistan) and its reliability with Cronbach's alpha test at the level of 0.852. In order to analyze and test the hypotheses, inferential statistics methods including Smirnov-Kolmogrov test, sample t-test, Friedman and structural equations have been used. The findings of the research show that information technology and its components, such as the development of information technology infrastructure, electronic marketing and electronic commerce, have an effect on the development of nature tourism in Konark. In such a way that the criterion of virtual tourism was ranked first with an average of 4.50 and the criterion of telecommunication platform was ranked last with an average of 2.45. Thus, the innovation of the research is that for the first time, this research examines the comprehensive role and all aspects of information and communication technology in the development of nature tourism in the coastal areas of southern Iran, including the city of Kanarak, while Most of the researches have paid attention to electronic tourism and other aspects of tourism, including health and sports. In general, some platforms and suitable infrastructure, such as amplifier towers, telephone and Internet, and on the other hand, the lack of attention to the local handicrafts industry of the city has been neglected, which is to pay attention to the strengthening of fixed and mobile telephone lines and coverage. Proper internet, implementation of city and provincial television programs to introduce the tourist attractions of Konark city will be realized by the city administration, including the governor and municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • nature tourism
  • tourists
  • Konark city