نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد، گرو ه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gp.2024.59314.3205

چکیده

الگوهای تفکیک زمین یکی از ابزارهایی می‌باشد که به استفاده‌کنندگان زمین و طراحان و برنامه‌ریزان شهری این امکان را می‌دهد تا توسعه و ساخت وسازهای موجود و آتی زمین را کنترل نموده و آن را با استانداردها و معیارهای مناسب با فرم و شکل شهری نزدیک نمایند. بنابراین نحوه تفکیک و رعایت اصول و ضوابط شهرسازی و مولفه‌های موثر در هنگام تفکیک اراضی شهری تاثیر بسزایی بر شهرها خواهد داشت. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای تفکیک و مولفه‌های موثر بر آن در مناطق حومه‌ای شهر اردبیل می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی میباشد. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان اجرایی در مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر اردبیل تشکیل دادند که به روش گلوله برفی و به صورت هدفمند تعداد 50 نفر از آنها انتخاب و پرسشنامه تکمیل شد. داده‌های حاصله با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در ادامه، پس از وزن‌دهی به شاخص‌های مورد مطالعه با بهره‌گیری از روش آنتروپی شانون، مناطق منتخب با استفاده از مدل COPRAS رتبه‌بندی شدند. نتایج حاصل از پیاده‌سازی مدل مزبور نشان می‌دهد، از نظر مولفه‌های موثر بر الگوهای تفکیک اراضی در محلات حومه‌ای شهر اردبیل شهرک سبلان، شهرک دادگستری، شهرک کارشناسان و شهرک سینا به ترتیب در رتبه-های اول تا چهارم قرار دارند. مولفه های موثر بر تفکیک زمین در شناسایی الگوی تفکیک زمین نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. فلذا در نظر گرفتن یک الگوی ثابت برای تمام فضاهای شهری با توجه مولفه‌های موثر امری بیهوده است در نتیجه الگوی بهینه تفکیک زمین باید همواره با در نظر گرفتن مولفه‌های موثر باید مورد بازبینی و پایش قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

analysis of patterns and components of land separation in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • Maryam jami odulo 1
  • MohammadHasan Yazdani 2
  • Ata Ghafari Ghilandeh 3

1 Postdoctoral researcher of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran., jamimaryam820@gmail.com

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 , Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Faculty of Social Sciences, Ardabil

چکیده [English]

The patterns of land separation are one of the tools that allow land users and urban designers and planners to control the existing and future development and construction of the land and use it with appropriate standards and criteria. and close the shape of the city. Therefore, the way of separation and compliance with the principles and rules of urban planning and the effective components during the separation of urban lands will have a significant impact on cities. Therefore, the aim of the present study is to investigate the patterns of segregation and the factors affecting it in the suburban areas of Ardabil city. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The statistical population of the research was made up of executive experts in housing and urban development and the Islamic Revolution Housing Foundation of Ardabil city, 50 of them were selected by snowball method and the questionnaire was completed. The obtained data were analyzed using SPSS and Excel software, and after weighting the studied indicators using the Shannon entropy method, the selected areas were selected using the COPRAS model. were ranked. The results of the implementation of the mentioned model show that in terms of the factors affecting land segregation patterns in the suburbs of Ardabil city, Sablan town, dadghostari town, karshenasan town and sina town are ranked first to fourth respectively. are located The components affecting land separation play a decisive role in identifying the land separation pattern. Therefore, it is pointless to consider a fixed pattern for all urban spaces considering the effective components. As a result, the optimal pattern of land separation should always be reviewed and monitored by considering the effective components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Segregation model"
  • Segregation of land"
  • Urban planning"
  • , "
  • Ardebil