نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/gp.2024.59432.3210

چکیده

هدف از پژوهش حاضر توان‌سنجی پتانسیل‌های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان پارس‌آباد در جهت توسعه اقتصادی می‌باشد. ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی-کاربردی بوده و برای ارزیابی منطقه موردمطالعه از مدل‌های دینامیکی که به ارزیابی توان گردشگری با استفاده از زیرشاخص‌های ارزش علمی و ارزش مازاد می‌پردازد؛ مدل پاولووا که به ارزیابی توان رقابت‌پذیری مناطق موردمطالعه می‌پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن‌ها می‌باشد؛ و هم‌چنین مدل رینارد که مبتنی بر ارزیابی مناطق بر اساس زیرشاخص‌های علمی، مازاد و ترکیبی است؛ استفاده‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از مدل دینامیکی شهرستان پارس‌آباد در بخش زیرشاخص‌های علمی طبق نظر کارشناسان و بازدیدکنندگان، میانگین امتیاز 84/2 و 52/0 را کسب کرده است و هم‌چنین در زیر شاخص ارزش‌های مازاد به ترتیب دارای میانگین امتیازات 15/3 و 50/0 ازنظر کارشناسان و بازدیدکنندگان بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از مدل پاولووا و عوامل مثبت رقابت‌پذیری در این منطقه نشانگر اهمیت بالای آن در گویه‌های آثار تاریخی و فرهنگی، ثروت طبیعی و مناطق حفاظت‌شده است. و اما از نظر عوامل منفی رقابت‌پذیری در این منطقه در بخش‌های عدم وجود متخصصین ماهر و کسری بودجه برای توسعه منطقه دارای رقابت‌پذیری پایینی بوده است؛ بنابراین منطقه ژئوتوریستی پارس‌آباد با کسب مقدار امتیاز وزنی 5/1 در طبقه رقابت‌پذیری خوب قرار می‌گیرد. هم‌چنین طبق نتایج به‌دست‌آمده از مدل رینارد منطقه موردمطالعه در زیر شاخص ارزش‌افزوده بیش‌ترین امتیاز را با مقدار 21/2 دریافت کرده است زیرا در زیرشاخص‌های مکان‌های حفاظت‌شده و آثار تاریخی بیش‌ترین امتیاز را کسب کرده است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود، این منطقه در بخش‌هایی نظیر وجود مناطق تاریخی و فرهنگی و مکان‌های حفاظت‌شده دارای اهمیت و ارزش بالایی است و در مقابل به دلیل کسری بودجه در منطقه و کمبود زیرساخت‌های رفاهی برای گردشگران و هم‌چنین عدم مدیریت مناسب تا حدودی در جذب گردشگر به منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نمی‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating geotourism and geomorphological potentials of Parsabad city in the direction of economic development

نویسندگان [English]

  • abdul Rahim hashemi 1
  • Behrouz Nezafat takle 2
  • Sayeh Abidi 3

1 Associate professor,Department of Economics,faculty of social sciences , university of mohaghegh ardabili, ardabil,iran

2 ph.d. student of geomorphology , department of geography, faculty of social sciences, university of mohaghegh ardabili, ardabil,iran.

3 undergraduate geomorphology student , department of geography, faculty of social sciences, university of mohaghegh ardabili, ardabil,iran.

چکیده [English]

The aim of the current research is to evaluate the geotourism and geomorphological potentials of Parsabad city in the direction of economic development. The nature of this research is descriptive-analytical-applied and Hadzik, Pavlova, and Reynard models were used to evaluate the studied area. The results obtained from the dynamic model of Parsabad city in the scientific sub-indices section according to experts and visitors have obtained an average score of 2.84 and 0.52, and also in the sub-index of surplus values, it has an average score of 3.15 and 0.50, respectively. experts and visitors. The results obtained from the Pavlova model and the positive factors of competitiveness in this region indicate its high importance in terms of historical and cultural monuments, natural wealth and protected areas. But in terms of the negative factors of competitiveness in this region, in the areas of lack of skilled specialists and lack of budget for the development of the region, competitiveness has been low; Therefore, the Parsabad geotourism area is placed in the category of good competitiveness with a weighted score of 1.5. Also, according to the results obtained from Reynard's model, the studied area has received the highest score under the added value index with a value of 2.21 because it has scored the highest score in the sub-indices of protected places and historical monuments. Therefore, it is concluded that by combining the results obtained from different evaluation models, this region has high importance and value in parts such as the presence of historical and cultural areas and protected places, and on the other hand, due to the budget deficit in the region and the lack of welfare infrastructure for tourists, as well as the lack of management Adequate to some extent, it does not have favorable conditions in attracting tourists to the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parsabad
  • Pavlova
  • economic development
  • Geotourism potentials