نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، پردیس ارس

3 گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2024.60151.3227

چکیده

پژوهش حاضر با هدف رابطه بین رفتارهای حفاظت از محیط زیست با نقش میانجی اخلاق حرفه ای در ورزشکاران تدوین گردید. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه ورزشکاران تشکیل دادند که با توجه به حجم جامعه نامحدود و بر اساس جدول مورگان تعداد 364 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اخلاق حرفه ای کاوزیر و رفتارهای حفاظت از محیط زیست کایزر (1999) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با854/0 و 832/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون پیرسون و معادلات ساختاری با نرم‌افزار AMOS صورت گرفت. با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین اخلاق حرفه ای رفتارهای حفاظت از محیط زیست (001/0=Sig، 714/0=r) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد میانجی اخلاق حرفه ای بر رفتارهای حفاظت از محیط زیست ورزشکاران اثر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The structure model of environmental behaviors based on professional ethics in athletes

نویسندگان [English]

  • mahta eskandarnejad 1
  • fereshte golzadeh 2
  • behzad behzadnia 3

1 Associate Professor, Department of Movement Behavior, University of Tabriz

2 Doctoral student of motor behavior, Ares campus

3 Movement Behavior Department, Tabriz University

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of the relationship between environmental protection behaviors and the mediating role of professional ethics in athletes. The research method was descriptive-correlation studies based on structural equations. The statistical population of the research was made up of all the athletes, who were selected as a sample based on the multi-stage cluster random sampling method based on the unlimited population size and according to Morgan's table. In order to collect information, questionnaires of professional ethics and environmental protection behaviors of Kaiser (1999) were used. The reliability of the questionnaires was found to be 0.854 and 0.832, respectively, based on Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was done through Pearson test and structural equations with AMOS software. According to the results of the Pearson correlation test, there is a significant positive relationship between professional ethics and environmental protection behaviors (Sig=0.001, r=0.714). Also, the results of structural equations showed that the mediation of professional ethics has a significant positive effect on the environmental protection behaviors of athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental protection behaviors،Professional
  • Athletes
  • Model