نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

3 -

10.22034/gp.2024.60508.3236

چکیده

کارآفرینی گردشگری روستایی رویکردی راهبردی برای گذار به جامعه پایدار در نظر گرفته شده است. تمایل به کارآفرینی گردشگری روستایی از طریق ویژگی‌ها و توانایی‌های منحصر به فرد هر روستا منعکس می‌شود.

این مقاله با هدف تعیین جنبه‌های ضروری کارآفرینی گردشگری روستایی بر اساس مزیت‌های استراتژیک در ارتباط با روستاهای گردشگری استان اردبیل از طریق ابزار پرسشنامه انجام شده است.

جامعه آماری این پژوهش شامل 363 نفر از ساکنین روستاهای گردشگری استان اردبیل می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است.

برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای در دو بخش در اختیار پاسخگویان قرار گرفت که بخش اول اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های دموگرافیکی و اجتماعی ساکنین جمع‌آوری می‌کند و بخش دوم پرسشنامه، شامل سؤالاتی در مورد بررسی مزیت‌های استراتژیک مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی با 40 سؤال می‌باشد.

برای بررسی مزیت‌های استراتژیک مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی، نتایج حاصل از استناد نظری به عنوان شاخص‌های عملیاتی مزیت‌های استراتژیک به صورت پرسشنامه محقق ساخته درآمده و اقدام به گردآوری داده‌ها شده است.

این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و ماهیت آن به صورت توصیفی و تحلیلی می‌باشد.

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) طراحی شده با نرم افزار LISREL انجام شده است.

نتایج نشان می‌دهد تمامی ابعاد (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، انسانی و طبیعی) مزیت‌های استراتژیک معنی‌دار می‌باشد. در این مطالعه متغیر « پذیرش عقاید و ارزش‌های جدید » در شاخص « انعطاف‌پذیری »، متغیر « دسترسی به امکانات رفاهی (آب، برق، گاز و...) » در شاخص « انرژی » و متغیر « توانایی انتقال تخصص و مهارت خود به دیگران نظیر فرزندان، دوستان یا آشنایان » در شاخص « تخصص و مهارت » رتبه‌های اول تا سوم را از دیدگاه پاسخگویان به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing effective factors in rural tourism entrepreneurship: emphasizing on strategic advantages

نویسندگان [English]

  • Hossein karimzadeh 1
  • hamdollah ssojasi gheidari 2
  • Robab Naghizadeh 3

1 -

2 FUM

3 -

چکیده [English]

Objective: Rural tourism entrepreneurship is considered a strategic approach to the transition to a sustainable community, ‎‎‎‎and the desire for ‎rural tourism entrepreneurship is reflected via each rural's unique features and abilities. This paper aims to determine the ‎essential aspects of rural tourism ‎‎‎‎entrepreneurship based on strategic advantages in connection with tourist villages of Ardabil ‎province.

Methods: In this research, 15 tourism villages of Ardabil province, selected by the ‎Organization of Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism, are the study areas. Random ‎sampling has been used to select households in the tourism villages. In this sampling, people in ‎the community are given an equal chance to be selected in the sample.‎ The required ‎‎data ‎‎were collected through a questionnaire survey. The statistical analysis was ‎performed using the SPSS and ‎‎‎‎Structural Equation Modeling (SEM) designed with Lisrel software.

Results: The results indicate that, the variable "acceptance of new ideas and values" in the "flexibility" index, the variable "access to amenities (water, electricity, gas...)" in the index of "energy" and the variable "ability to transfer one's expertise and skills to others such as children, friends or acquaintances" in the index of "expertise and skill" have the first to third ranks according to the respondents. Finally, ‎this study provides new ‎ways to launch rural entrepreneurship related ‎‎‎to tourism based on strategic ‎advantages‏.‏

Conclusions: in this study all ‎dimensions ‎‎ (economic, social, cultural, physical, Individual, and environmental) of ‎‎‎strategic advantages are significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ardabil province
  • Entrepreneurship
  • Rural tourism
  • Strategic advantage