نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوجستان

2 جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده

بهره­گیری از شاخص­های آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می­تواند به برنامه­ریزی اکوتوریستی کمک نماید تا مناطق جاذب محیطی به منظور گذران اوقات فراغت مورد استفاده بهتر قرار گیرد. در این مقاله با بهره­گیری از آمارهای ایستگاه­های هواشناسی همجوار با تالاب گاوخونی شامل؛ اصفهان، شرق اصفهان، کبوترآباد، بافق و یزد، طی سال­های 1975 تا 2005، شرایط آسایش انسانی براساس مدل­ها و شاخص­های زیست اقلیمی (بیکر، ترجونگ، فـشار عصبی، ترموهیگرومتریک و سوز باد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته­های تحقیق موید آن است که با توجه به ویژگی­های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و دارا بودن ظرفیت­های مناسب از جاذبه­­های محیطی همچون؛ کوه، کویر، دریاچه، سبزه­زار، جنگل­های گز و مناطق تاریخی ورزنه و قورتان در همجواری آن، جهت برنامه­ریزی اکوتوریستی کشش­پذیری زیادی دارد. به­طوری که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته­ها، حاکی از آن است علی­رغم آنکه اقلیم منطقه از شرایط داغ تا خنک متغیر می­باشد، لیکن ماه­های اردیبهشت و شهریور، دارای آسایش اقلیمی روزانه و شبانه کاملاً مطلوب جهت برنامه­ریزی و بهره­برداری توریستی در منطقه می­باشند. در عین حال از لحاظ آسایش روزانه تنها ماه فروردین دارای شرایط مساعد و ماه­های اسفند و آبان نیز تا حدودی مناسب و از نظر آسایش اقلیمی شبانه نیز ماه­های تیر و مرداد در شرایط آسایشی مناسب قرار دارند. اینک نتایج حاصل از این پژوهش در حوضه تالاب گاوخونی، می­تواند راهنمای عمل مدیران و سیاست­گذران حوزه توریسم و دفاتر توریستی و تورگردانان بوده و به منظور برنامه­ریزی توسعه اکوتوریسم در منطقه مورد بهره­برداری آنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Planning the Development of Ecotourism in Wetland basins Gavkhuny Using biological Indicators of Climatic

نویسندگان [English]

  • Isa Ebrahimzadeh 1
  • Jafar Karimi 2

1 University of Sistan and Blvjstan

2 Geography, Planning and Tourism

چکیده [English]

Using biological indicators of climatic comfort or Bioclimatic in different geographical areas can help the planning of ecotourism attractions.  Binding to peripheral areas used for leisure. In this paper, using data from meteorological stations adjacent to wetlands Gavkhuny including Isfahan, Isfahan East, Kbautarabad, Bafq and Yazd, during the years 1975 to 2005, conditions of human comfort model based on climatic and environmental factors (Baker, Terjung, stress, Thermo-hygrometric) has been analyzed. The results of this paper to analyze the findings indicate that the climate is cool to hot conditions.  Months of May and September, the day and night for comfort climate and the month of June, July and August have a relatively favorable conditions in spring and summer, the planning and operation of tourism are important. Now we plan to develop ecotourism in wetland basins Gavkhuny results of this study can be used. He said that May and September are very suitable for travel Gavkhuny wetlands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comfort
  • Eco-pond Gavkhuny
  • Index
  • day and night
1ـ ابراهیم­زاده، ‌ع.؛ ‌ضیایی، ‌م. و فرز ین، ‌م. (1388)، «مطالعات امکان­سنجی منطقه نمونه گردشگری ساحل غربی (شهرستان چابهار)»، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان.
2ـ اسکورو . ژ. (1377)، «آب و هوا و شهر»، ترجمه شهریار خالدی، انتشارات طبیعت.
3ـ بیبر، آن. آر، هیگینز، ک. (1999)، «برنامه­ریزی محیطی برای توسعه زمین»، ترجمه: سیدحسین بحرینی، کیوان کریمی، 1381، انتشارات دانشگاه تهران.
4ـ پاینده، ن.آ. (1384)، «پهنه­بندی دمای مؤثر در سطح کشور»، پایان­نامه دکترا، گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان.
5ـ جهانبخش، س. (1377)، «ارزیابی زیست اقلیم انسانی تبریز و نیازهای حرارتی ساختمان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 48.
6ـ رازجویان، م. (1367)، «آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
7ـ علیجانی، ب. (1373)، «نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 5.
8ـ غلامی بیرقدار، م. (1377)، «پروژه طراحی سکونتگاه­های روستایی همساز با اقلیم»، مرکز ملی اقلیم­شناسی، مشهد.
9ـ قائمی، و. (1379)، نگرشی نو در کاربرد آب و هواشناسی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 5.
10ـ کاویانی، م. ر. (1371)، «ارزیابی اقالیم حیاتی و آستانه­های تحریک آن در سواحل جنوبی خزر و دامنه­های شمالی البرز میانی»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 29.
11ـ کاویانی، م.ر. (1372)، «بررسی و تهیه نقشه زیست اقلیم انسانی ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 28.
12ـ کسمایی، م. (1363)، «اقلیم و معماری»، ترجمه: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران.
13ـ کردوانی، ‌پ. (1386)، ‌«کویر (نمکزار) بزرگ مرکزی ایران و مناطق همجوار»، ‌دانشگاه تهران، ‌چاپ اول.
14ـ مجنونیان، هـ. (1377)، «طبقه­بندی و حفاظت تالاب­ها (ارزش­ها و کارکردها)»انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
15ـ محمدی، حسین و سعیدی، علی (1386)، «شاخص­های زیست اقلیمی مؤثر بر ارزیابی آسایش انسان»، مطالعه موردی: شهر قم، مجله محیط­شناسی، سال 34، شماره 87.
16- Beazley, M. (1993), “Wetland in Danger”, Reed International Book Limited, Singapore, pp. 1.
17- Evans, M.I., (1994), “Important Bird Areas in the Middle East”, Birdlife International Ine.
18- Givoni, B., (1997), “Climate Considerations in Building and Urban Design”, I.T.P.pub.Inc
19- Lauren, T. (2003), “Climatr and Architecture”, http://www.Search,man.London.ac.uk.
20- Olgay, V, (1973), Design Witch Climate, PrincetonUniversity Press.
21- Terjung, W.H.1968.World Patterns of the Monthly Comfort Index, International Journal of Biometeorology, Vol., 12, n, 2, PP. 119-123-141.
22- www.chaharmahalmet.ir/iranarchive.asp.