دوره و شماره: دوره 16، شماره 39، اردیبهشت 1391 
بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تبریز بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA)

صفحه 89-108

رسول قربانی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ پری شکری فیروزجاه