تأثیر نوسان¬های دمای سطح آب دریای مدیترانه بر بارش پایکوه¬های شرقی زاگرس و چاله¬های مرکزی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تبریز

2 جغرافیای طبیعی (کلیماتولوژی) دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش میـزان تأثیر فـصلی دمای سطح آب دریای مدیترانه[1] (Mediterranean SST) بر بـارش­های فـصلی پایکوه­های شرقی زاگرس و چاله­های مرکزی ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا دوره­های گرم، سرد و پایه (شرایط معمولی دمای سطح آب دریای مدیترانه) برای داده­های فصلی MedSST در دوره آماری (1970-2005) تعریف شد و سپس میانه آماری بارش در هر دوره با عناوین (به ترتیب Rw،Rc،Rb)[2] برای همه ایستگاه­ها محاسبه گردید و از مقادیر نسبت­های Rw/ Rb، Rc/ Rb، Rw/ Rc و Rc /Rw به منظور ارزیابی میزان تأثیر این شرایط بر بارش استفاده شد. نتایج نشان داد زمانی که درفصل زمستان MedSST سردتر از معمول باشد، بارش زمستانه منطقه مورد مطالعه افزایش می­یابد ولی دمای گرم­تر از معمول آن در فصل پاییز باعث افزایش بارش پاییزه منطقه می­شود. نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که بین نوسانات SST و بارش در فصل زمستان همبستگی منفی، بین نوسانات SST و بارش در فصل پاییز همبستگی مثبت و بین نوسانات MedSST در فصل پاییز و بارش زمستانه ایستگاه­های مورد مطالعه همبستگی منفی وجود دارد که در تعدادی از ایستگاه­ها به صورت معنی­دار در سطح 95/0 و 99/0 درصد می­باشد. بین نوسانات MedSST در فصل تابستان و بارش پاییزه ایستگاه­های مورد مطالعه همبستگی مشاهده نشد. اما تمایل نسبتاً مشخصی بین افزایش بارش پائیزه با دمای گرم مدیترانه ملاحظه می­شود.[1]- Mediterranean Sea Surface Temperature.


[2]- Rain Median of Warm period, Rain Median of Cold period and Rain Median of Base period of Mediterranean SST.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mediterranean Sea Surface Temperature Oscillations on Precipitation of East Mountainsides of Zagros and Iran Central Basins

نویسندگان [English]

  • Saeed Jahanbakhsh Asl 1
  • Batool Zeynali 2
  • Tahereh Jalali 2
1 Department of Geography, University of Tabriz
2 Geography (Klymatvlvzhy), Tabriz University
چکیده [English]

In this research amount of seasonal effect of the Mediterranean Sea surface temperature (MedSST) has been investigated on seasonal precipitation of East Mountainsides of Zagros and Iran Central basins. For this purpose, warm, cold and base periods were determined for dates of MEDSST[1] in statistics period of (197-2005) for every season. Then statistic Medians of precipitation were determined so as (Rw, RC and Rb)[2] in each period and for all stations. Theses medians in every season and period were compared to specify amounts of these effects. The results indicated when MedSST is colder than base in winter season, precipitation of winter increases in the studied regions, but the temperatures of warmer than base in autumn increase autumn precipitation. Also MEDSST of colder than base of autumn is the cause of precipitation increase in winter and MEDSST of warmer than base of summer is cause of precipitation increase in autumn. The results of correlation analysis indicated that between oscillations of MEDSST and precipitation in winter there is negative correlation, in autumn it is positive correlation and between oscillations of MEDSST in autumn season and precipitation in winter season there is negative correlation. Between anomalies of MEDSST in summer and precipitation of autumn there does not exist any relevant correlation but between increases of autumn precipitation of the study region and warmer than normal MedSST of summer season the trends exist.[1]- Mediterranean Sea Surface Temperature (MEDSST).


[2]- Rain Median of Warm period, Rain Median of Cold period and Rain Median of Base period of Mediterranean SST.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SST
  • Prediction
  • Precipitation fluctuation
  • Mediterranean
  • Eastern Piedmonts of Zagros
  • Central Basins of Iran
1ـ علیجانی، بهلول (1383)، «آب و هوای ایران»، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 30.
2ـ عساکره، حسین (1386). «تغییر اقلیم»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه زنجان، ص 47.
3ـ غیور، حسنعلی و عساکره، حسین (1381)، «مطالعه اثر پیوند ار دور بر اقلیم ایران مطالعه موردی اثر نوسانات اطلس شمالی و نوسانات جنوبی بر تغییرات میانگین ماهانه دمای جاسک»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 1، صص 93-114 .
4ـ قاسمی دستگردی، احمدرضا (1382)، «مطالعه خشکسالی هواشناسی در ایران و تأثیرپذیری آن از پدیده الینو ـ نوسانات جنوبی و دمای سطح دریای خزر»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
5ـ کریمی خواجه­لنگی، صادق (1385)، «ارتباط انسو با نوسانات الگوی بارش ماهانه در ایران مطالعه موردی شهر کرد»، مجله نیوار، شماره 60 و 61 ، صص 43-53.
6 ـ ناظم­السادات، سیدمحمدجعفر و احمدرضا، قاسمی (1383)، تأثیر نوسان­های دمای سطح آب دریای خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران»، مجله علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال هشتم، شماره4 ، ص 1.
7ـ ناظم­السادات، سیدمحمد جعفر و امین، شیروانی (1385)، «پیش­بینی بارش زمستانه مناطق جنوبی ایران با استفاده از دمای سطح آب خلیج فارس: مدل­سازی تحلیل همبستگی متعارف»، مجله علمی ـ کشاورزی، جلد 29، شماره 2، صص 65 و 66.
8 ـ خورشیددوست، علی­محمد و قویـدل، یوسـف (1385)، «ارزیابی تأثـیر انسو بر تغییرپذیری بارش­های فـصلی استان آذربایـجان با استفاده از شاخص چنـدمتغیره انسو»، فصلنامه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 57، صص 14ـ26.
9ـ خوش­رفتار، فرامرز (1377)، «پدیده انسو و تأثیر آن بر بارش ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 4 ، صص 121-140.
10- Nguyen. Tinh Dang, Cintia. Uvo & Dan. Rosbjerg (2007), “Short Communication Relationship between The tropical Pacific and Indian Ocean Sea-Surface Temperature and Monthly Precipitation over the Central Highland”, Vietnam, Int. J. Climatol, 27: 1349-1454.
11- Rowell. David P., (2002), “The Impact of Mediterranean SSTs on the Sahelian Rainfall Seasonal”, Journal of Climate, Volume 16, Issue 5, pp 849-862.
12- Singh. G.P & Jai-Ho. Oh, (2007), “Impact of Indian Ocean Sea-Surface Temperature Anomaly on Indian Summer Monsoon Precipitation Using a Regional Climate Model”, Int. J. Climatol, 27: 1455-1465.
13- Spence, Jacqueline M, Michael A. Taylor and A. Anthony. Chen (2004), “The Effect of Concurrent Sea-surface Temperature Anomalies in the Tropical Pacific and Atlantic on Caribbean Rainfall, Int. J. Climatol”, 24: 1531-1541.
14- Yaun. Yaun, Wen. Zhou, Johnny C.L. Chan & Chongyin Li (2008), “Impacts of the Basin-Wide Indian Ocean SSTA on the South China Sea Summer Monsoon Onset”, (2008), Int.J.Climatol, 28:1579-1587.
15- Williams, C.J.R, D.R. Kniveton & R. Layberry (2007), “Climatic and Oceanic Associations with Daily Rainfall Extremes Over Southern Africa”, Int. J. Climatol, 27: 93-108.
16- Millana, M, Estrelaa. M.J. and V. Casellesb, (1995), “Torrential Precipitations on the Spanish East Coast: The Role of the Mediterranean Sea Surface Temperature”, Atmospheric Research, Volume 36, Issues 1-2, pp 1-16.
17- ttp://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_REYNOLDS_SST.html