نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای دانشگاه یزد

چکیده

فرایند گرم شدن کره زمین در طی قرن گذشته علاوه بر اثراتی که بر میزان هریک از عناصر جوی داشته بر زمان رخداد هر یک از عناصر جوی در طول سال زراعی نیز می­تواند تأثیرگذار باشد. به منظور بررسی تغییرات احتمالی در سری­های زمانی تاریخ گذر آغاز و خاتمه آستانه­های بارش 1/0 و 5 میلی­متر در سطح کشور و تشخیص نوع و جهت روند آنها، از داده­های بارش روزانه 29 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کشور با دوره مشترک 45 ساله (2006-1962) استفاده به عمل آمد. تاریخ آغاز و خاتمه آستانه­های بارش 1/0 و 5 میلی­متر بیشتر، بر اساس سال زراعی به صورت کدبندی ژولیوسی استخراج گردید. همگنی سری­ها به وسیله آزمون ران-تست تعیین و به روش خود همبستگی بازسازی داده­های مـفقود انجام پذیرفت. از آزمون رتبـه­ای من-­کنـدال تصادفی بودن داده­ها آزمایش و سری­هایی که درسطح اطمینان 95 درصد دارای تغییر یا روند بودند شناسایی گردید، از آزمون گرافیکی من-کندال و میانگین متحرک 5 ساله، نوع و زمان آغاز روند مشخص و میزان تغییرات بر حسب روز محاسبه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در تاریخ آغاز و خاتمه آستانه­های بارش برخی از ایستگاه­ها روند وجود دارد، در برخی از ایستگاه­ها تاریخ آغاز بارش به سمت جلو و در برخی از ایستگاه­ها به طرف عقب جابجا گردیده است و طول دوره بارش نیز در برخی از ایستگاه­ها کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigative Trend of Commencing and Ending Date of 0.1 and 5 mm Rainfall Thresholds of in Selected Stations of Iran

نویسنده [English]

  • Gholamali Mozaffari

Department of Geography, University of Yazd

چکیده [English]

Abstract
The global warming process during the last century not only has affected meteorological elements, but it also affected onset and end of meteorological elements. For studying probability changes in time series of onset and end date of rainfall thresholds 0.1 and 0.5 mm and more in the country level and deciding on the kind and its direction, daily rainfall data during past 45 years (1962-2006) of 29 synoptic meteorology stations has been used. First, onset and end date of rainfall in Julius code has been implied. The homogeneity of time series was tested by run-test missing value and was constructed by auto-correlation. For distinguishing random data and trend, Mann-Kendal method was used. The type and commencement time trend was calculated and the changes were also calculated on daily basis with Mann-Kendal graphical test and moving average of 5 years. The findings of this research show that there are trends at onset and end date of rainfall in some stations. On the other hand, in some meteorological stations, onset date of rainfall shifted forward and end date of rainfall shifted backward and the rainfall period length in some stations has been decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Time Series
  • Rainfall Threshold
  • Mann- Kendal
1ـ جهانبخش، سعید؛ ترابی، سیما (1383)، «بررسی و پیش­بینی تغییرات دما و بارش در ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش74.
2ـ خشنود، احمد (1378)، «بررسی تغییرات اقلیمی جنوب ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم انسانی.
3ـ خلیلی، علی؛ بذرافشان، جواد (1383)، «تحلیل روند تغییرات بارندگی­های سالانه»، فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته، مجله بیابان، جلد9، ش1.
4ـ رحیم­زاده، فاطمه (1384)، «بررسی تغییر پذیری اقلیمی در ایران با بهره­گیری از مدل­های آماری»، تحقیقات منابع آب ایران.
5ـ رحیـم­زاده، فاطمه؛ خوشکام، محبوبه (1382)، «محبوبه، تغـییرات سـری­های رطوبت در ایستگاه­های سینوپتیک کشور»، اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم دانشگاه اصفهان.
6 ـ عزیزی، قاسم (1383)، «تغییر اقلیم»، انتشارات قومس.
7ـ عزیزی، قاسم؛ روشنی، محمود (1387)، مطالعه تغییر اقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر به روش من-کندال، پژوهش­های جغرافیایی، شماره  64 ، صص 28-13.
8ـ عسگری، احمد؛ رحیم­زاده، فاطمه، محمدیان؛ نوشین، فتاحی، ابراهیم (1386)، «تحلیل روند نمایه­های بارش­های حدی در ایران»، تحقیقات منابع آب ایران، سال سوم، شماره3.
9ـ فرجی، اسماعیل (1386)، «هوا و اقلیم­شناسی»، انتشارات کارنو .
10ـ کمالی، غلامعلی؛ سرافزار، علی­اکبر (1379)، «مطالعات تغییرات بارندگی مشهد»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 59-58، صص199-185.
11- Brunetti, M. et.al., (2000), “Variations of Temperature and Precipitation in Italy from 1866 to 1995”, Theoretical and Applied Climatology, Vol. 65, pp 165-174.
12- Chen, Y., D. et.al., (2010), “Precipitation Variability (1956-2002) in the Dongjiang River (Zhujiang River Basin China) and Associated Large-Scale Circulation”, Quaternary International, Vol xxx, pp 1-8.
13- Fischer, T. et.al. (2010), “Temperature and Precipitation Trends and Dryness/Wetness Pattern in the Zhujiang River Basin South China 1961-2007”, Quaternary Journal, Vol xxx, pp 1-11.
14- Gemmer, M et.al. (2008), “Seasonal Precipitation Changes in the Wet Season and their Influence on Flood / DroughtHazards River Basin, China”, Quaternary International, Vol. 186, pp 12-21.
15- Karl, T.R., et.al. (1999), “Workshop on Indices and Indicators for Climate Extremes”, Clivar/Gcos/WMO, Climate Change 42, PP 3-7.
16- Mitchell, J et.al. (1966), “Climatic Change”, WMO Technical Note No. 79, World Meteorological Organization, P 79.
17- Modarres, R, V.d.P, Rodrigues Da Silva, (2007). “Rainfall Trends in Arid and Semi-Arid Regions of Iran”, Vol 70, pp 344-355.
18- Pal, I., A., Al-tabbaa, (2009), “Trends in Seasonal Precipitation Extremes - An Indicator of Climate Change in Kerala India”, Journal of Hydrology, Vol. 367, pp 62-69.
19- Rodrigues da Silva, Vecente, (2004), “On Climate Variability in Northeast of Brazil”, Journal of Environments, Vol. 58, pp 575-596.
20- Socrates, C. (2006), “An Analysis of Long-term Rainfall Variability, Trends and Ground Water Availability in the Mulunguzi  River Catchment Area, Zomba  Mountain, Southern Malawi”, University of Malawi, Chancellor College, P.O. Box 280, Zomba,Malawi, pp45-50.
21- Subbaramayya, I.C.V, Naidu, (1992), “Spatial Variation and Trends in the Indian Monsoon Rainfall”, International Journal of Climatology, Vol 12, pp597-609.
22- Tabari, H. et.al. (2011), “Trend Analysis Reference Evapotranspiration in the Western Half of Iran”, Agricultural and Forest Meteorology, Vol 151, pp 128-136.
23- Tabari, H, P. Hosseinzadeh Talaee, (2011), “Temporal Variability of Precipitation over Iran 1966-2005”, Journal of Hydrology, Vol 396, pp 313-320.
24- Ventura, F. et.al. (2002), “Temperature and Precipitation Trends in Bologna (Italy) from 1952 to 1999”, Atmospheric Research, Vol. 61, pp 203-214.
25- Zhang, Q. et.al. (2008), “Spatial and Temporal Variability of Precipitation Maxima during 1960-2005 in the YangtzeRiver Basin and Possible Association with Large-Scale Circulation”, Journal of Hydrology, Vol 353, pp 215-227.