نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر وقوع و افزایش سیل در حوضة صوفی­چای مراغه صورت گرفته است. منطقة مورد مطالعه با مساحت 250 کیلومترمربع مناطق بالادست حوضة سد علویان را تشکیل می­دهد. سیلاب­های منطقه براساس مقایسه آمار دبی روزانه ایستگاه دبی­سنجی تازه­کند با سیل مبنا محاسبه شده است. در این تحقیق سیل مبنا براساس برازش مدل­های مختلف توزیع احتمالی بر داده­های حداکثر سالانه و محاسبه سیل با دورة بازگشت دو ساله بعد از انتخاب مناسب­ترین مدل توزیع احتمالی بر مبنای میزان RSS محاسبه شده است. یافته­های این تحقیق نشان می­دهدکه تعداد وقوع و تداوم سیلاب­های منطقه در دهة اخیر کاهش یافته ­است. تغییرات پوشش گیاهی به صورت آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی براساس تفسیر رقومی تصاویر ماهواره­ای چندزمانه با استفاده از روش شیء­گرا بوده­ است. نتایج این بررسی نشان داد که تغییرات کاربری منطقه به صورت تغییر در الگوی کشت و تبدیل کاربری اراضی در جهت مثبت آن بوده است. مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای شبیه­سازی بارش-رواناب و نشان دادن تأثیر تغییرات پوشش گیاهی حوضه بر افزایش و یا کاهش سیلاب­ها درحوضه بکار گرفته شده است. شبیه­سازی مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای مقادیر CN سال­های 2005 و 2000 کاهش 36 درصدی دبی سیلابی در دهة اخیر را نشان می­دهد. ناگفته نماند احداث حجم قابل توجهی از عملیات سازه­ای در قسمت­هایی از حوضه در کاهش رواناب­های سطحی و ذخیرة آنها نقش عمده­ای داشته­است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of the Effects of Landuse Changes on Flood Occurrence in Sofi Chai Basin

نویسندگان [English]

  • Jamshid Yarahmadi 1
  • Mohammadreza Nikjoo 2

1 Physical Geography (Geomorphology)

2 Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

The present work aims to assess the effects that landuse change has induced on the flood frequency regime. Study area covers upstream of Alavian Dam (250 km2) in the Sofi Chai basin. The torrential periods (in terms of flood event frequency and duration) has been carried out by comparing each daily discharge with the base flood. Here, the base flood (flood with 2 years return period) was calculated from maximum annual discharge based on fitting various distribution models, and then the best fit model was chosen by considering RSS criteria. The results indicate that flood events and their duration tended to be abated on the last decade.
In this research, landuse/cover changes have been detected by interpretation of remotely sensed data based on object oriented method. The results indicated that the positive changes of crop patterns (overdeveloping of orchards as well as dry farming increasing) were occurred in the study basin.
HEC-HMS model was applied for simulation of rainfall-runoff process and assessment of the effects of landuse changes on the flood frequency. HEC-HMS simulated results based on corresponding CN derived from 2000 to 2005 satellite images show 36% abated of flood event respectively.    
It should be noticed that the construction of a part of mechanical watershed management operations can reduce the flood events by reserving the surplus runoff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood
  • Landuse changes
  • Sofi Chai
  • HEC-HMS model
1ـ ثقفیان، ب. و همکاران (1385)، «بررسی اثر تغییرات کاربردی اراضی بر سیل­خیزی حوضه آبریز سد گلستان»، دو فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران، سال اول، شماره 4، بهار 1385.
2ـ حاجی­قلیزاده، م. (1383)، «بررسی نقش دخالت­های انسانی بر رفتار سیل در بخشی از رودخانه کن تهران»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع­طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.
3ـ خسروشاهی، م. (1380)، «تعیین نقش زیر حوضه­های آبخیز در شدت سیل­خیزی حوضه (مطالعه موردی حوضه آبخیز دماوند)»، رساله دکتری جغرافیا، دانشکده علوم­انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
4ـ خسروشاهی، م. (1376)، «بهسازی و اصلاح مسیر رودخانه­ها»، کارگاه آموزشی تخصصی مهار سیلاب رودخانه­ها، انجمن هیدرولیک ایران.
5ـ جوکار، ج. (1381)، «بررسی سیل­خیزی زیر حوضه­های رودخانه شاپور با استفاده از شبیه­سازی جریان­های سیلابی»، پایان­نامه کارشناسی­ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع­طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس.
6ـ سازمان هواشناسی کشور, آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک مراغه.
7ـ سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان­شرقی, آمار هیدرومتری حوضه صوفی­چای.
8ـ شقایی فلاح، ر. (1380)، «شبیه­سازی دبی حداکثر سیلابی در شاخه­های فرعی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی در حوضة آبخیز محمد­آباد (استان گلستان)، پایان­نامه کارشناسی­ارشد آبخیزداری»، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی گرگان.
9ـ صادقی، س.ح.ر. جلالی راد، ر. و علی­محمدی سراب، ع، (1382)، «پهنه­بندی سیل با استفاده از نرم­افزار HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز شهری دارآباد تهران)»، پژوهشنامه علوم­کشاورزی و منابع­طبیعی خزر، ش 2: 34-47.
10ـ مرکز سنجش از دور کشور, تصاویر ماهواره­ای لندست و اسپات.
11ـ مهندسان مشاور جاماب (1377)، «طرح جامع آب کشور»، حوضه آبریز دریاچه ارومیه.
12ـ مهدوی، م. (1381)، «هیدرولوژی کاربردی»، چاپ سوم، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.
13ـ مهدوی، م. (1376)، «بررسی آثار اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی خسارات سیل»، کارگاه آموزشی تخصصی مهار سیلاب رودخانه­ها، انجمن هیدرولیک ایران.
14- Benavides, J.A., Pietruszewski, B., Kirsch, B and Bedient, Ph., (2003), “Analyzing Flood Control Alternatives for the Clear Creek Watershed in A Geographic Information System Framework”, www.ruf.rice.edu.
15- De Hoo. A., Odijk, M., Koster. E. and Lucieer, A., (2001), “Assessing The Effects of Land Use Changes on Floods in The Meuse and Oder Catchments”, Phys. Chem. Earth (B), 26(7-8):593-599.
16- Fohrer, N. et al, (2001), “Hydrologic Response to Land Use Changes on the Catchment Scale”, Department of Agricultural Ecology and Natural Resources Management, Sec. Soil and Water Protection, Giessen University, Heinrich-Buff-Ring 26-32, D-35392 Giessen
17- Hadiani, M.O. and A.G. Ebadi (2007), “The Role of Land Use Changing in Uncertainty of Design Flood of Hydraulic Structures (The Case Study about Madarsoo Watershed Basin)”, World Applied Sciences Journal 2(2): 136-141, 2007 ISSN 1818-4952.
18- Knebl, M.R., Yang, Z.L., Hutchison, K., Maidment, D.R., (2005), “Regional Scale Flood Modeling Using NEXRAD”, Rainfall, GIS, and HEC-HMS\RAS: A Case Study for the San Antonio River Basin Summer 2002 Storm Event, Journal of Environmental Management, 75: 325-336.
19- Nirupama, N. and Simonovic, S.P., (2007), “Increase of Flood Risk due to Urbanization: a Canadian Example”, Natural Hazards, 40, pp. 25-41.
20- Radwan, A., (1999), “Flood Analysis and Mitigation for Area in Jordan”, Journal of Water Resources and Management, 125(3): 170-177.
21- Shi, P.J., Yuan, Y., Zheng J., Wang, Jing-Ai, Ge, Y. and Qiu G.Y., (2007), “The Effect of land Use/cover Change on Surface Runoff in Shenzhen Region”, China Catena, 69, pp. 31-35.
22- Weng, Q., (2001), “Modeling Urban Growth Effects on Surface Runoff with the Integration of Remote Sensing and GIS Environmental Management”, 28(6), pp. 737-748.
23- Xian, G., Crane M. and Su, J., (2007), “An Analysis of Urban Development and its Environmental Impact on the TampaBay Watershed”, Journal of Environmental Management.