نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

2 مربی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

بررسی زمینه­ها و عوامل موثر بر الگوی سفرهای درون شهری یکی از موضوعات مطرح در ادبیات برنامه­ریزی شهری است. در این میان، سفرهای تحصیلی در حدود 30 تا  40 درصد سفرهای درون شهری را به خود اختصاص می­دهند و  بخش عمده­ای از آنها مربوط به سفر دانش­آموزان ابتدایی است که تا حد زیادی به رفتار و تصمیم والدین وابسته است. در کشورهای توسعه یافته، مطالعات بسیاری به منظور تحلیل نقش عوامل موثر بر تصمیم خانواده­ها برای انتخاب گزینه سفر دانش­آموزان صورت گرفته است. در این راستا، جایگاه مولفه­های جغرافیایی و کالبدی از قبیل تراکم، توزیع کاربری­ها و ساختار و کیفیت شـبکه معابر مهم ارزیابی مـی­شود. در پژوهش حاضر، اطلاعات مربوط به جابه­جایی دانش­آموزان در سطح چهار محله از سطح کلانشهر مشهد شامل محله­های احمدآباد و ملک­آباد از منطقه یک و محله­های گاز و فاطمیه از منطقه سه شهرداری بر اساس نمونه­گیری تصادفی (با حجم نمونه 238) و با استفاده از پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. دلیل انتخاب این محله­ها، تفاوت­های بارز آنها از نظر بافت کالبدی و نیز خصوصیات اجتماعی- اقتصادی ساکنان بوده است. اطلاعات به­دست آمده از پرسشنامه­ها با استفاده از روش­های تحلیل آماری (آزمون­های همبستگی، جداول توافقی و مدل رگرسیون لاجیت) و همچنین تحلیل فضایی (GIS) مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتایج حاصل، بیانگر معنادار بودن تفاوت میان الگوهای سفر دانش­آموزان در سطح محله­های مورد مطالعه است. از میان عوامل اجتماعی­ـ اقتصادی بررسی شده، درآمد خانوار و جنسیت دانش­آموز بیشترین تأثیر در انتخاب روش انجام سفر دارند. برخورداری از پارکینگ واحد مسکونی، یکی از عوامل کالبدی مورد بررسی است که با انتخاب وسیله سفر دارای رابطه معنادار بوده است، هر چند این متغیر، متاثر از وضعیت اقتصادی خانوار و کیفیت واحد مسکونی است. بر این اساس مهم­ترین عامل موثر بر انتخاب گزینه سفر کودکان ابتدایی در محدوده مورد مطالعه، درآمد خانوار تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Factors Affecting Primary School Students’ Mode of Travel

نویسندگان [English]

  • Ali Soltani 1
  • Mahsa Zamiri 2

1 Shiraz University Assistant Professor, Department of Arts and Architecture

2 Lactruer and Academic Member, Bojnourd University

چکیده [English]

Investigation of factors affecting urban traveling is one of interested topics in urban transport research field. It is estimated that educational trips are around 30-40 percent of urban trips which are mostly dependent on parents' decision and behavior. A large body of research can be found exploring the impacts of urban form features such as density, land use and street network on students' travel. In this research, data on students' travel were collected throughout four residential neighbourhoods of Mashhad metropolitan area using a household questionnaire distributed randomly (n=328). These neighbourhoods were selected based on their physical and socio-economical characteristics. The data then were analyzed using statistical tests such as bi-variate correlation test, cross-tabulation and logit regression model as well as GIS. The results confirm that the significancy of differences exist among students living in different neighbourhoods. Household income and students' age were showed to be the most influential factors in choosing the mode of travel. Having a parking space available at home place was also an important factor for modal split, while it was mainly dependent on household economic status and the quality of residence. Therefore, it can be claimed that household income is the most important factor to choose a mode for educational trips regardless of residence location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary school student
  • Modal split
  • Phydical atrributes
  • Mashhad metropolitan area
1ـ انجمن شهرسازی امریکا (1386)، « تهیه طرح و انواع طرح­ها، استاندارهای برنامه­ریزی و طراحی شهری آمریکا»، ترجمه: گیتی اعتماد و دیگران، تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.
2ـ پاکزاد، جهانشاه (1387)، «مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری»، تهران: انتشارات شهیدی.
3ـ تانکیس، فرن (1388)، «فضا، شهر و نظریه اجتماعی، مناسبات اجتماعی و شکل­های شهری»، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4ـ جیکوبز، جین (1386)، «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»، ترجمه: حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
5ـ مدنی­پور، علی (1387)، «فضاهای عمومی و خصوصی شهر»، ترجمه: فرشاد نوریان، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری.
6ـ مرکز مطالعات ترافیک و حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف (ممتحن) (1387)، «طرح جامع حمل و نقل کلانشهر مشهد»، تهیه شده برای معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد.
7ـ مهندسان مشاور فرنهاد؛ (1387) «طرح تفصیلی مشهد»، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، مشهد.
8- Agresti, A. (2007), "Building and Applying Logistic Regression Models, An Introduction to Categorical Data Analysis", Hoboken, New Jersey: Wiley.
9- E-atomium. (2008), "Mobility Management, Tourism, Company & School Travel plan, Training Manual", www.e-atomium.org.
10- Ewing, R., et al. (2005), "Neighborhood Schools and Sidewalk Connections, What Are the Impacts on Travel Mode Choice and Vehicle Emissions?", Environment Division of the U.S. Environmental Protection Agency and was Reported in Travel and Environmental Implications of School Siting (EPA Report 231-R-03-004).
11- Israel, G.D. (2009), “Determining Sample Size", http://edis.ifas.ufl.edu/pd006.
12- McMillan, T.E. (2003), “Walking & Urban Form, Modeling & Testing Parental Decision about Children’s Travel",  Dissertation, for the Degree of Doctor Philosophy, University of California, Irvine.
13- McMillan, T.E. (2005), "Urban Form and a Child’s Trip to School: The Current Literature and a Framwork for Future Research", Journal of Planning Literature, Vol. 19, No. 4.
14- O’Connor, J. (2007), "Evaluating a School Based Active Travel Initiative", MEC Research Group, Monash University.
15- Ridgewell, C., et al. (2005), "School Travel Modes in Brisbane" . Urban Research Program Griffith UniversityBrisbane, QLD 4111
17- Schlossberg, M., et al. (2005), "School Trips, Effects of Urban Form & Distance on Travel Mode” Journal of the American Planning Associalion,Vol. 72, No, 3.
18- Sturm, R. (2009), "Childhood Obesity", RAND Health Association.
19- Torbay Council. (2007), "A Sustainable School Travel Strategy for Tor Bay", Pre-consultation DRAFT.
20- Yarlagadda, A.K. (2007), "Modeling Children's School Travel Mode & Parental Escort Decisions", Published Online: 15 November, Springer Science+Business Media, LLC.