دوره و شماره: دوره 17، شماره 44، شهریور 1392 
پهنه¬بندی رژیم بارش در نیمه جنوبی ایران

صفحه 27-46

فرناز پوراصغر؛ سعید جهانبخش؛ بهروز ساری صراف؛ هوشنگ قائمی؛ معصومه تدینی


بررسی کمی پیچان رودهای رودخانه آجی¬چای در محدوده خواجه تا ونیار

صفحه 161-178

محمدحسین رضایی مقدم؛ عادل محمدی فر؛ خلیل ولیزاده کامران