نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

3 جامعه شناسی

چکیده

از آنجا که بیش­تر شـهرها از پتانسیل و توانایی لازم بـرای گردشـگری خصوصاً در سطح ملی و بین­المللی برخوردار بوده و جمع کثیری از گردشگران را به طرف خود جذب می­کنند لذا توجه به امنیت اجتـماعی آن­ها در چنین شهرهای امـری لازم و ضروری است. شـهر اصفهان با داشتن جاذبه­های گردشگری فراوان هر ساله تعداد زیادی گردشگر را به­سمت خود جذب می­کند. آنچه که می­تواند این صنعت درآمدزا و به­تبع آن میزان گردشگران را تهدید کند نبود امنیت و یا احساس عدم امنیت در بین گردشگران می­باشد. با حرکت از این موضوع بررسی و تحلیل میزان امنیت اجتماعی گردشگران در شهر اصفهان هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بوده و جهت جمع­آوری داده­ها از روش­های کتابخانه­ای و نیز تکمیل پرسش­نامه استفاده می­شود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم­افزار SPSS استفاده می­شود. جامعه آماری گردشگران شهری داخلی وارد شده به شهر اصفهان در سال 1390 تشکیل می­دهد که با استفاده از فرمول نمونه­گیری کوکران 384 نمونه به­دست آمد، که این رقم جهت اطمینان بیش­تر به 390 نفر افزایش داده شد. هم­چنین روش نمونه­گیری به­روش تصادفی از نوع خوشه­ای چندمرحله‌ای می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که میزان تحصیلات، سن، سواد، وضعیت تأهل، میزان درآمد، نقش نیروی انتظامی و رسانه­ها به مقدار بسیار زیادی بر میزان احساس امنیت اجتماعی گردشگران شهری تأثیر داشته و در این میان وضعیت کالبدی- فیزیکی شهر میزبان کم­ترین تأثیر را از نظر گردشگران شهر اصفهان داشته است. هم­چنین 7/47 درصد از گردشگران از امنیت اجتماعی در شهر اصفهان رضایت داشته و 7/18 درصد ناراضی بوده­اند. در کل بیش از 80 درصد پاسخ­گویان معتقدند که در فرصت مناسب دوباره از این شهر دیدن می­کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of Felling Security Social in Urban Tourists (Case study: The Domestic Tourist of Esfahan City)

نویسندگان [English]

  • Asghar Abdoli 1
  • Jamal Mohammadi 2
  • Reza Ebrahimi 3

1 Lorestan University

2 Department of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

3 Sociology

چکیده [English]

Most cities have the potential and ability to attract tourists, especially at the national and international level. These cities attract large number of tourists every year. Therefore, it is essential to investigate the social security of tourists in the cities. The Esfahan city has many tourist attractions and every year a large number of tourists are attracted. Tourism industry is threat by lack of security. Insecurity among tourists reduces the number of tourists. The main objective of this study was to analyze the social security of tourists in the Esfahan city.
This method of this research is a descriptive-analytical. The data have been collected by libraries and also used questionnaires. To analyze the data, descriptive and analytical statistics and SPSS software is used. The Statistical population of research is domestic tourists that have come in Esfahan in 1390 year. For sampling used Cochran sampling formula that 384 samples were obtained, to ensure that this figure was increased to 390 persons. The sampling method is a multistage random cluster. The results of research show that education level, old, education, marital status, income level, the role of the police and the media, have the greatest impact on social security in urban tourists. The physical condition of Esfahan city has minimal impact on social security in urban tourists. Also, 47 percent of tourists were satisfied in the level of social security in Esfahan city. And 18% were dissatisfied.In the end of, more than 80 percent of respondents (urban tourists) believe that come back to visit of Esfahan in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban tourists
  • Social security
  • Urban security
  • City of Esfahan
- ابراهیمی و همکاران (1389)، «بررسی تأثیر تبلیغات بر جذب گردشگران نمونه موردی گردشگران بین­المللی شهر اصفهان»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 17، بهار.
- خاکی، اسدالله؛ اذانی، مهری و بهناز مدنی (1388)، «سیاست­گذاری­های دولت در ایجاد امنیت بین­المللی از طریق گردشگری»، مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، دفتر تحقیات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اصفهان.
- اسمعیلی، عطا (1385)، «بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی زنان شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن» پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
- افتخاری، اصغر (1381)، «ساختار و تأویل امنیت»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره 1، بهار.
- بیگی، مرجان و هاجر میرزاخانی (1388)، «نقش امنیت اجتماعی و فرهنگی در توسعه گردشگری»، مجموعه مقالات برگزیده اولین همایش ملی امنیت و توسعه پایدار گردشگری، دفتر تحقیات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اصفهان.
- رضوانی، علی­اصغر (1374): «جغرافیا و توریسم»، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
- زنگی­آبادی و همکاران (1385)، «تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره پیاپی 8، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
- ساروخانی، باقر (1375)، «مقدمه‌ای بر جامعه­شناسی خانواده»، تهران: انتشارات سروش.
- سیف­الدینی، فرانک و همکاران (1389)، «سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شهری براساس الگوی رفتاری گردشگران و جامعه میزبان نمونه موردی: شهر اصفهان»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 71، بهار.
- صالحی امیری، سیدرضا و افشاری­نادری، افسر (1389)، «مبانی نظری و راهبردی مدیریت ارتقای امنیت اجتماعی و فرهنگی در تهران»، فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه و نهم، (صفحات 49-76).
- فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان (1378)، «مجموعه مقالات برگزیده همایش افزایش امنیت روانی با محوریت خانواده»، انتشارات کیاراد.
- کاظمی­فرد، حمید (1387)، «امنیت و نقش آن در توسعه گردشگری»، www.yazdfarda.com.
- کاظمی، مهدی (1385) «مدیریت گردشگری»، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران؛
- محسنی، رضاعلی (1388)، «گردشگری پایدار در ایران: کارکردها، چالش­ها و راهکارها»؛ مجله فضای جغرافیایی، شماره 28، سال نهم، زمستان.
15- مدیری، آتوسا (1385)، «بررسی و تبیین رابطه جرم و خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 22، سال ششم.
- ملکیان، سیدنظام­الدین و نادربنی، محمود (1382)، «بررسی گردشگری خارجی در شهرستان یزد»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 2، سال.
- منسفلد، یول و پیزام، آبراهام (1389)، «گردشگری، امنیت و ایمنی از نظریه تا عمل»، ترجمه علی صحرانشین، مالک جعفری و حسام ولیدی، شهیدحسین فهمیده، اصفهان.
- Cooper, C. Fletcher, J. Gilbert, D. Wanhill, S. Shepherd, R., (1998), “(2nd ed) Tourism: Principlesand Practice”, New York: Longman.
-Cooper, C.P., (1981), “Spatial and Temporal Patterns of Tourist Behaviour”, Regional Studies, 15,359-371.
- Carmona, Matthew; (2003). “Heath, Time”, Public Places, Urban Spaces, Oxford, Architectural Press.
- Godfrey, Kerry and Elarke, Jackie (2002), “The Tourism Development Handbook”,London,
- Pearce, D.G., (1998), “Tourism District in Paris: Sturcture and Functions”, Tourism Management, 19, 49-65.
- Tourism (2020), “Vision, Volume 4, World Tourism Organization”, Madrid, Spainhttp//www.unwto.org
- Weaver, D. & Opperman, M. (2000), “Tourism Management”, John Wiley and Sons Australia.