دوره و شماره: دوره 18، شماره 50، بهمن 1393 
تحلیل روند و تخمین دوره های بازگشت دما و بارش های حدی در تبریز

صفحه 107-133

سعید جهانبخش اصل؛ علی محمدخورشیددوست؛ یعقوب دین پژوه؛ فاطمه سرافروزه


ارزیابی و تحلیل کاربری اراضی شهر کازرون با استفاده از GIS

صفحه 207-234

اصغر ضرابی؛ میثم رضائی؛ بهنام نادری؛ بهروز کریمی


تحلیلی بر گسترش افقی شهر مشهد در چند دهه اخیر (1335 – 1385) و تأثیر آن بر منابع خاک

صفحه 259-280

رحمت الله فرهودی؛ سیدموسی پورموسوی؛ سیدعلی حسینی؛ سیدمحمد حسینی