نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان

2 اقلیم شناسی از دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش بارش­های سنگین پهنه­­کم بارش شمالی ایران با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل این­گونه بارش­ها در این پهنه از پایگاه داده بارش اسفزاری استفاده شده است. ابتدا پایگاه داده­ای از بارش روزانه از 1/1/1340 تا 10/11/1383 (شامل15992روز) تهیه شد. به­کمک داده­های بارش روزانه 1437 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژی نقشه­های همبارش پهنه به­روش کریگینگ روی یاخته­های 18×18 کیلومتر محاسبه و یک ماتریس 362×15992 حاصل شد. 100 روز از سنگین­ترین بارش­های پهنه از پایگاه داده بارش روزانه­ جهت مطالعه انتخاب شد. انجام یک تحلیل خوشه­ای بر روی فواصل اقلیدیسی این ماتریس به روش ادغام وارد نشان داد که چهار الگوی اصلی فشار سطح دریا در پهنه­ فعال هستند. بدین ترتیب 100 مورد از رخدادهای بارش سنگین پهنه کم­بارش شمالی ایران از لحاظ فشار سطح دریا، فراوانی تابع رودباد، همگرایی شار رطوبت و فراوانی تابع جبهه­زایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آرایش جغرافیائی این الگوها آشکار می­سازد که واچرخند سیبری، واچرخند سیاه، فرود دریای سرخ و فرود خلیج فارس مسبب اصلی این گونه بارش­ها بوده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Synoptic Systems Influencing Heavy Rainfall in the Northern Low Rainfall Region

نویسندگان [English]

  • Seayed Abolfazl Masoudian 1
  • Fatemeh Jafari Shendi 2

1 Climatology university

2 Climatology from the University of Isfahan

چکیده [English]

In this study, heavy rainfall of northern low rainfall region has been analyzed using environmental to circulation approach. In order to analyze these types of rains, Asfezari rain data base is used. A base with daily ranfall includes 15992 days, from 1340.1.1 to 1383. 1437 daily precipitation maps of northern low rainfall region were created using Kriging method. Mean daily precipitation data for this station has been used. Spatial resolution of these maps were 18 Km*18 Km. So 1406 pixels cover the northern low rainfall region and temporal and spatial behavior of precipitation could be represented by a 1406*362 matrix. We selected 100 days of the heavy rainfall from IRIMO data base. A cluster analysis was applied on this matrix and four different circulation patterns were actived. As a result, 100 occurrences of broad and heavy rainfall have been assimilated according to the sea level pressure, humidiy flux convergensy, stream function and front function exorbitance. Spatial configuration of these patterns showed that the main reason of these rainfalls had been the siberian and Black Sea unticyclones, troughs of Red Sea and Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy Rainfall
  • Same rainfall maps
  • Sea level pressure
  • Cluster analysis
  • Humidity flux
1-­ جهانبخش اصل، سعید و ذوالفقاری (1381)، «حسن، بررسی الگوهای سینوپتیک بارش­های روزانه در غرب ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 64-63.
2- جعفری، فاطمه (1389)، «شناسایی شرایط همدید همراه با بارش در پهنه­ کم­بارش شمالی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد اقلیم­شناسی در برنامه­ریزی محیطی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان.
3- عربی، زهرا (1385)، «تحلیل ­سینوپتیکی ­بارندگی دوره 21 تا 26 تیرماه 1378 در ایران»،پژوهش­های جغرافیایی، شماره 56.
4- علیجانی، بهلول (1381)، «شناسایی تیپ­های هوایی باران­آور تهران بر اساس محاسبه چرخندگی»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 64-63.
5- علیجانی، بهلول (1379)، «مبانی آب و هواشناسی»، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت.
6- مارتین، جاناتان (1388)، «دینامیک جو در عرض­های میانه»، ترجمه سیدابوالفضل مسعودیان، چاپ اول، دانشگاه اصفهان، انتشارات سمت.
7- محمدی، بختیار، (1388)، «تحلیل همدید بارش­های ابر سنگین ایران»، پایان­نامه دکتری اقلیم­شناسی در برنامه­ریزی محیطی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان.
8- مسعودیان، سیدابوالفضل (1384)، «شناسایی الگوهای گردشی پدیدآورنده سیلاب­های بزرگ در کارون»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 5.
9-  مسعودیان، سیدابوالفضل (1385)، «زیج سی ساله الگوهای گردشی تراز میانی جو ایران»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره5.
10 - مسعودیان، سیدابوالفضل (1387)، «شناسایی شرایط همدید همراه با بارش‎های ابرسنگین ایران»، سومین کنفرانس مدیریت منابع ایران، 23 الی 25 مهرماه، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی عمران.
11- مسعودیان، سیدابوالفضل (1390)، «آب و هوای ایران»، چاپ اول، مشهد، انتشارات شریعه توس.
12- مفیدی، عباس (1386)، زرین، آذر و جانباز قبادی، غلامرضا، «تعیین الگوی همدیدی بارش­های شدید و حدی پاییزه در سواحل جنوبی دریای خزر»، مجله فیزیک زمین  فضا، دوره 33، شماره 3.
13-  یارنال، برنت (1385)، «اقلیم­شناسی همدید و کاربرد آن در مطالعات محیطی»، ترجمه: سید ابوالفضل مسعودیان، چاپ اول اصفهان، دانشگاه اصفهان.
14- Kohnova S. and Parjka J. (2005), “Estimation of Design Maximum Daily Precipitation Depths in a Mountain Region of Slovakia”, Dept. of land and Water Resources Management, Slovak University of Technology.   
15- Carla Lima, K., P. Satyamurty and J. P. Reyes Fernandez (2009), “Large-Scale Atmospheric Conditions Associated with Heavy Rainfall Episodes in Southeast Brazil”, Theoretical and Applied Climatology, Springer Wien, DOI. 10.1007/s00704-009-0207-9.
16- Federico، S., Avolio، E.,، Pasqualoni، L., and Bellecci، C. (2008), “Atmospheric Patterns for Heavy Rain Events in Calabria”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 8، pp. 1173-1186
17- Lana, A.J. Campins, A. Genov´es, and A. Jans., (2007), “Atmospheric Patterns for Heavy Rain Events in the Balearic Islands”, Advances in Geosciences, 12, 27-32.
18- Lee, Dong-Kyou., Jeong-Gyun PARK, and Joo-Wan KIM., (2008), “Heavy Rainfall Events Lasting 18 Days from July 31 to August 17, 1998, over Korea”, Journal of the Meteorological Society of Japan, VOL, 86, No. 2, pp. 313-333.
19- M. Muller, M. Ka Spar, and J. Matschullat (2009), “Heavy Rains and Extreme Rainfall-runoff Events in Central Europe from 1951 to 2002, Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol. 9, pp. 441-450.
20- Roberto Rudari, Dara Entekhhabi and Giorgio Roth (2004), Large-scale Atmospheric Patterns Associated with Mesoscale Features Leading to Extreme Precipitation Event in Northwestern Italy, Advance in Water Resources 28, 601-614.
21- Seibert, P., A. Frank, and H. Formayer (2007), “Synoptic and Regional Patterns of Heavy Precipitation in Austria”, Theoretical and Applied Climatology, 87, 139-152.