نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

3 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به تغییر رویکرد جهانی برنامه مدیریتی مناطق حفاظت شده در زمینه جذب توریست در جهت تأمین مالی این مناطق این تحقیق با هدف حفاظت از تنوع زیستی در نواحی با حفاظت شدید این نوع مناطق، به مطالعه ارزش تفرجی کلیسای سنت استپانوس یکی از کلیساهای معروف منطقه حفاظت شده مراکان واقع در مرز بین دو استان آذربایجان غربی و شرقی می­پردازد. برآورد ارزش تفرجی این کلیسا می­تواند در پیش­بینی نیازها، رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. اهداف این پژوهش برآورد ارزش تفرجی کلیسای سنت استپانوس با استفاده از روش‌ ارزش‌گذاری مشروط و تفکیک عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران با برآورد مدل هکمن دو مرحله­ای بودند. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش­­­­نامه و مصاحبه حضوری با 321 بازدیدکننده از کلیسای سنت استپانوس در سال 1391 جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که 52 درصد بازدید­کنندگان، تمایل دارند مبلغی جهت بازدید از کلیسای سنت استپانوس پرداخت نمایند. متغیرهای درآمد، سطح تحصیلات، اندازه خانوار و جنسیت بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان و متغیرهای درآمد، اندازه خانوار، سطح تحصیلات، سن و میزان رضایت بازدید­کنندگان از وضعیت امکانات رفاهی کلیسا بر میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مؤثر بودند. میانگین تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان 2445 ریال و ارزش تفرجی سالانه کلیسای سنت استپانوس 317 میلیون ریال برآورد گردید. لذا با توجه به اهمیت و ارزش بالای کلیسای سنت استپانوس از نظر بازدیدکنندگان، می­طلبد که برنامه­ریزان و مسئولان برای توسعه گردشگری و افزایش تعداد گردشگران از طریق بالا بردن امکانات رفاهی آن­ها و در نتیجه تأمین مالی منطقه حفاظت شده مراکان و سایر مناطق حفاظت شده به این کلیسا توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating the Outdoor Recreation Value of Marakan Protected Area Churches (Case Study: Saint Stephanus Church)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodaverdizadeh 1
  • sadegh Khalilian 2
  • Babollah Hayati 3

1 Department of Agricultural Economics, University of Urmia

2 Department of Agricultural Economics Teachers Education University (Corresponding Author)

3 Department of Agricultural Economics, University of Tabriz

چکیده [English]

According to change global approach of protected areas management plan in relation to tourist attraction in order to fund this areas, the aim of this study was to determine the  Outdoor Recreation value of Saint Stephanus church one of the famous churches of Marakan Protected Area  thatlocated in boarder between East and West Azerbaijan Province.­ Estimating  the outdoor recreation value of this church can be effective in foresighting the needs, eliminating the shortages, and developing of tourism. The objectives of this study were to estimate outdoor recreation Value of Saint Stephanus Church with Contingent Valuation Method (CVM) and separation of influential factors on visitors' willingness to pay (WTP) using Heckman two-stage model. Required data was gathered through questionnaires and face-to-face interviews with 321 visitors of the church in 2013. Results showed that 52% of the visitors were willing to pay money for visiting the church. Variables of income, education levels, family size, and sexuality were effective in visitors' WTP acceptance, and variables of income, family size, education level, age and the Visitor satisfaction from amenities were effective in the rates of WTP. The average of WTP and the annual outdoor recreation value of Saint Stephanus Church was estimated at about 2445 Rials and 317 million Rials, respectively. Therefore, with respect to the great importance and value of Saint Stephanus Church from the view point of visitors, will required that planners to have more attention to this area for tourism development and increasing the number of tourists with increasing facilities and the financing of Marakan protected area and other protected areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contingent Valuation؛ Marakan
  • Outdoor Recreation Value؛ Saint Stephanus church؛ Two stages Heckman؛ Willingness to Pay
منابع
ـ بی­نام (1390)، «طرح مدیریتی منطقه حفاظت شده مراکان»، جلد پنجم، ناحیه طبیعت­گردی متمرکز، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر زیستگاه­ها و امور مناطق.
ـ حق­جو مریم؛ حیاتی، باب­اله؛ پیش­بهار، اسماعیل و تقی­زاده، مجید (1390)، «عوامل موثر بر تمایل به پرداخت استفاده­کنندگان پارک­های محله­ای شهر تبریز با استفاده از مدل توبیت»، فصلنامه جغرافیا و برنامه­ریزی، 16(35)،.
ـ خداوردی­زاده، محمد؛ راحلی، حسین؛ کاووسی کلاشمی، محمد؛ رضازاده، علی؛ خرمی، شهروز (1389)، «کاربرد روش هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین»، فصلنامه روستا و توسعه، 13(1)، صص 111-130.
ـ محمدخورشیددوست، علی (1383)، «کاربرد روش ارزیابی مشروط در برآورد میزان تمایل به پرداخت برای حفاظت محیط زیست تبریز»، فصلنامه محیط­شناسی، 36، صص 13-20.
ـ رنجبریان، ب، زاهدی، م. (1379)، «برنامه­ریزی گردشگری در سطح ملی و منطقه­ای؛ اصفهان»، نشر جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
ـ صدیقی، حسن؛ روستا، کوروش. «بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشاورزی پایدار ذرت کاران نمونه استان فارس»، فصلنامه علوم کشاورزی ایران، شماره 4، 1382، صص 913- 924.
ـ عسگری، علی و مهرگان، نادر (1380)، «برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی با استفاده از CVM: نمونه گنج­نامه همدان»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، جلد 1. شماره 2، صص 93- 115.
ـ فرج­زاده، زکریا؛ سلطانی، غلامرضا و روستایی، مهدی (1388)، «برآورد تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی پاسارگارد و تحلیل عوامل مؤثر بر آن: کاربرد روش ارزشگذاری مشروط ( CVM)»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 9(4)، 111- 89.
ـ لیاقتی، هومان؛ مبرقعی، نغمه؛ نعیمی­فر، افسانه؛ یزدان­پناه، هدا (1389)، «کاربرد روش دو مرحله­ای هکمن در بررسی عوامل موثر بر ارزش تفرجی منطقه کوهستانی درکه»؛ فصلنامه پژوهش­های محیط زیست، سال 1، شماره 1، 43-54.
ـ مبرقعی دینان، نغمه (1387). «ارائه و به­کارگیری الگوی ارزش­گذاری مکانی خدمات اکوسیستم جنگلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: جنگل­های خیرود کنار- نوشهر)»، رساله دکتری گروه برنامه­ریزی و مدیریت محیط زیست. دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
ـ مجنونیان، هنریک (1379). «پارک­های ملی و مناطق حفاظت شده (ارزش­ها و کارکردها)»، تهران، نشر سازمان محیط زیست.
ـ منصورفر، کریم (1382). «آمارگیری نمونه­ای»، ترجمه شیفر، ر؛ مندن هال، و. اوت، ل. تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
ـ یوسفی، علی (1384)، «محاسبه شاخص پایداری اقتصادی منابع طبیعی تجدیدشونده در ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
- Amigues, J., Boulatoff, C. and Desaigues, B. (2002), “The benefits and costs of riparian analysis habitat preservation: A willingness to accept/willingness to pay contingent valuation approach”, Ecological Economics. 43, 17-31.
- Ashim, G.B. (2000), “Green national accounting: Why and How?” Environment and Development Economics. 5, 25-48.
- Del Saz Salazar, S and. Marques, J. (2005), “Valuing cultural heritage: The social benefits of restoring and old Arab tower”, Journal of Cultural Heritage, 6(1), 69-77.
- Dixon, J.A. and Sherman, P.B. (1990), “Economics of protected areas:a new look at benefits and costs”, Island Press, Washington, DC.p. 234.
- Emerton, L., Bishop, J. and Thomas, L. (2006), “Sustainable financing of protected areas: a global review of challenges and options”, TheWorld Conservation Union (IUCN), Gland.
- Greene, W.H. (2010), “Econometric analysis”, edition. New York: Macmillan.
- Guo, Z., Xiao, X., Gan, Y. and Zheng, Y. (2001), “Ecosystem functions, services and their values a case study in Xingshan country of China”. Ecological Economics. 38, 141-154.
- Haneman, W.M.­ (1984), “Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses”, American Journal of Agricultural Economics. 71(3), 332-341.
- Hearne, R. and Salinas, Z. (2002), “The use of choice experiments in the analysis of tourist preferences for ecotourism development in Costa Rica”, Journal of Environmental Management, 65, 153-163.
- Jim, C.Y. and Wendy Y.C. (2006), "Recreation- amenity use and contingent valuation of urban greenspaces in Guangzhou, China", Landscape and UrbanPlanning, 75, 81-96.
- Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T. and Lutkepol, H. (1982), “Intruduction to the theory and practice of econometrics”, New York  Wiley.
- Maddala, G.S. (1991). “Introduction to econometrics”. 2nd edition, Macmillan, New York.
- McDonald, J.F., and. Moffitt, R.A. (1982), “The uses of tobit analysis”, Reviev of Economic and Statistics, Vol. 62, 318-321.
- Mourato, S., Kontoleon, A. and Danchev, A. (2002), “Preserving cultural heritage in transition economies: A contingent valuation study of Bulgarian monasteries”.
- Pagiola, S. (2001), “Valuing the benefits of investments in cultural heritage: The historic core of split. In Paper presented at the international conference on economic valuation of cultural heritage”, Cagliari. 19-20.
- Pollicino, M. and Maddison, D. (2001), “Valuing the benefits of cleaning Lincoln Cathedral”, Journal of Cultural Economics. 25(2), 131-148.
- Pollicino, M. and Maddison, D. (2004), “Using contingent valuation to value maintenance options for Oxford’s historic building”. Unpublished paper, Institute of Archaeology, University College London and Institute of Economics, University of Southern Denmark.
- Provinsa, A., Pearceb, D., Ozdemiroglua, E., Mouratoc, S. and Morse-Jones, S. (2008), “Valuation of the historic environment: The scope for using economic valuation evidence in the appraisal of heritage-related projects”, Progress in Planning. 69, 131-175.
- Reynisdottir, M., Song, H. and Agrusa, J. (2008), “Willingness to pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study”, Tourism Management. 29, 1076-1083.
- Sattout, E.J., Talhouk, S.N. and Caligari, P.D.S. (2007), “Economic Value of Cedar Relics in Lebanon: An Application of Contingent Valuation Method for Conservation”. Ecological Economics. 61, 315-322.
- Togridou, A., T. Hovardas., and J.D. Pantis (2006), “Determinants of visitors' willingness to pay for the National Marine Park of Zakynthos”, Greece. Ecological Economics. 60, 308-319.
- Vaze, P. (1998), “System of environment and economic accounting”, (SEEA). Chapter 13, London: ONS, U.K.
- Venkatachalam, L. (2004), “The contingent valuation method: a review”, Environmental Impact Assessment Review. 24(1), 2004, 89-124
- Whister, D. (1999), “An Introductory Guide to SHAZAM”, www. Shazam. Econ. ubc.Ca. Logit Test for Heteroskedasticity.
- Whitehead, J.C., and Finney, S.S. (2003), “Willingness to pay for submerged maritime cultural resources”, Journal of Cultural Economics, 27(3-4), 231-240.
- Willis, K.G. (1994), “Paying for heritage: What price for Durham Cathedral”? Journal of Environmental Planning and Management, 37(3).