دوره و شماره: دوره 19، شماره 52، تیر 1394 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیل توزیع فضایی کتابخانه‌های عمومی سطح شهر یزد

صفحه 1-24

نجما اسمعیل پور؛ فرزانه دستا؛ سمانه ایرجی


بررسی تأثیر برنامه های دولت بر گسترش افقی شهر تهران

صفحه 185-204

محمد سلیمانی؛ نرگس احمدی فرد؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ سعید زنگنه شهرکی