نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 اقلیم شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

یخبندان یکی از مخاطرات طبیعی است که معمولاً با خسارت­های فراوان مالی و حتی جانی همراه است. سامانه­های گردشی جوی نقش اصلی را در وقوع، شدت و چگونگی توزیع فضایی یخبندان­ها به­خصوص در مناطق معتدله بر عهده دارند. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی شرایط همدیدی حاکم در زمان وقوع یخبندان­های زمستانه منطقه سیستان است. روش مورد استفاده در این تحلیل رویکرد محیطی به گردشی است. بدین منظور دو پایگاه داده مورد نیاز است. جهت دریافت داده­های سطح زمین از داده­های اقلیمی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زابل و زهک به­عنوان نماینده اقلیمی منطقه استفاده شد و طولانی­ترین و شدیدترین یخبندان از نظر طول دوره طی دهه اخیر (2010-2000) انتخاب گردید. پایگاه دوم داده­ها و نقشه­های سطح دریا، 850، و 500 هکتوپاسکال است که از مرکز ملی پیش­بینی محیطی[1] و مرکز ملی مطالعات جوی[2] ایالات متحده آمریکا تهیه گردید. پوشش مکانی داده­های جوی بین 30 تا 90 درجه شرقی و 10 تا 50 درجه شمالی می­باشد. برای نمایش خطوط جریان هوا از محیط نرم­افزاری Grads استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افت فشار منطقه در اثر فعالیت سامانه چرخندی بالخاش و همچنین  نفوذ هم زمان فرود ناشی از جریان­های غربی به نواحی غرب ایران عامل ایجاد یخبندان و تداوم آن در منطقه  سیستان می­باشد. استقرار سامانه چرخندی روی دریاچه بالخاش زمینه برای ریزش هوای سرد عرض­های بالا و کرانه غربی فرود را به منطقه سیستان فراهم کرده است. انتقال محور فرود به نواحی شرقی­تر و شرایط ذکر شده موجب تداوم پدیده یخبندان شده است. شدیدترین یخبندان­ها زمانی رخ می­دهند که منطقه سیستان در بخش غربی فرود قرار گرفته و از ریزش هوای سرد عرض­های شمالی برخوردار شده باشد. عاملی که این شرایط را پدید آورده است تفاوت فشار در جنوب و شمال منطقه سیستان، به­ویژه سامانه کم فشار جنوب شرق سیستان است که باعث هدایت و استقرار کرانه غربی ناوه به منطقه می­گردد.[1]- NCEP(National Center Environmental Prediction)


[2]- NCAR(National Center Atmospheric Research)
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Synoptic Analysis of Winter Frosts in Sistan Region (Case Study: The Frost January 2008)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Khosravi 1
  • Nematollah Safarzaie 2
  • Mohsen Armesh 2

1 School of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan

2 The climate of Sistan and Baluchestan University

چکیده [English]

Frost is one of the natural disasters that is usually are associated with financial losses and even mortality. The atmospheric circulation systems have a main role in the occurrence, severity and spatial distribution of frost especially in temperate regions. The purpose of this research is the detection and investigation of synoptic conditions simultaneous with occurrence of winter frosts in Sistan region. The method used in this analysis approach is peripheral circulation. For these purposes, two databases (surface and atmospheric) were required. For surface data, climate data from synoptic weather stations of Zabol and Zahak were used as a representative of the regional climate. The longest and most severe frost was selected during the last decade (2010-2000). Second database of sea level data and maps of 850 and 500 Hp levels was prepared from the National Center for Environmental Prediction (NCEP) and National Center for Atmospheric Research (NCAR). Spatial coverage of weather data is between 30 until 90 degrees east longitudes and 10 until 50 degrees north latitude. For representing the weather stream lines maps, Grads software was used. The results showed that cyclonic activity on the Balkhash Lake prepared the situation for downfall of cold air of high latitude and western flow of trough to region and caused frost in the Sistan region. Transferred axis of trough at the eastern regions and the above conditions caused more frost persistence. The most severe frost in Sistan region tll, place in the western part of trough and the flux of northern cold air. The factor that has created these conditions is the pressure gradient between the southern and northern regions of Sistan, especially South East of Sistan low-pressure system which led to the establishment of west part of trough to the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Frost
  • synoptic analysis
  • Central Pressure
  • Sistan
منابع
ـ اسماعیلی، رضا و محمود خسروی (1386)، «الگوهای همدید یخبندان­های دیررس شمال شرق کشور»، مجله علوم جغرافیایی، شماره 7و8، صص76-53.
ـ براتی، غلامرضا (1375)، «طراحی و پیش­بینی الگوهای سینوپتیکی یخبندان­های بهاره ایران»، رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ـ پژوهنده، مریم (1390)، «بررسی اقلیمی و سینوپتیکی مدت و شدت یخبندان دیرررس بهاره در نیمه غربی کشور»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
ـ حقیقی، اسماعیل (1390)، «تأثیر یخبندان­های زودرس پاییزه و دیررس بهاره بر عملکرد زراعت گندم دیم در استان کرمانشاه»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
ـ خسروی، محمود؛ حبیبی نوخندان، مجید و رضا اسماعیلی (1387)، «پهنه­بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات (مطالعه موردی: شهرستان مه­ولات)»، جغرافیا و توسعه، پاییز و زمستان 1387، شماره 12، صص 162- 145.
ـ خسروی، محمود و حمید نظری­پور (1391)، «مطالعه همدید تیپ­های هوای غالب منطقه سیستان "ایستگاه زابل"، پژوهش­های جغرافیای طبیعی)»، پژوهش­های جغرافیایی، پاییز 1391، شماره81 صص 62-39.
ـ رحیمی، محمد؛ فرج­زاده، منوچهر و غلامعلی کمالی (1390) «مدل­سازی خطر خسارت یخبندان بهاره درختان میوه مطالعه موردی: محصول سیب، مکان دشت مشهد»، پژوهش­های زراعی ایران، شماره 9، صص284-273.
ـ عزیزی، قاسم (1383)، «ارزیابی سینوپتیکی یخبندان­های فراگیر بهاری در نیمه غرب ایران»، فصلنامهمدرس، علوم انسانی، دوره 8، شماره 1، صص 115-99.
ـ عزیزی، قاسم؛ اکبری، طیبه؛ داودی، محمود و مهری اکبری (1388)، «تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی ماه 1386 ایران»، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 70. صص20-1.
ـ علیجانی، بهلول (1369)، «چگونگی تشکیل فرابار سیبری و اثر آن بر اقلیم شرق ایران»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال پنجم شماره 17. صص251-241.
ـ علیجانی، بهلول (1380)، «تیپ­های هوا و اثر آن­ها بر اقلیم ایران»، فصلنامه کاوش­نامه، سال دوم ، شماره 3، دانشگاه یزد. صص49-21.
ـ علیزاده، امین؛ کمالی، غلامعلی و محمد موسوی (1373)، «تاریخ وقوع اولین یخبندان­های پاییزه و آخرین یخبندان­های بهاره در خراسان»، مجلهعلمینیوار، شماره 2، صص56-38.
ـ فتاحی، ابراهیم (1383)، «طبقه­بندی همدیدی فضایی توده­های هوا با تأکید بر دوره­های خشک و مرطوب»، رساله دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
ـ فتاحی، ابراهیم و تهمینه صالحی­پاک (1388)، «تحلیل الگوهای سینوپتیکی یخبندان­های زمستانه ایران»، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 13، صص 136-127.
ـ مجردقره­باغ، فیروز (1376)، »تحلیل و پیش­بینی یخبندان در آذربایجان»، رساله دوره دکتری اقلیم­شناسی، استاد راهنما: دکتر علی اصغر موحد دانش، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
ـ محمدی، حسین (1385)، آب و هواشناسی کاربری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ میرموسوی، سیدحسین و مصطفی حسین بابایی (1390)، «مطالعه توزیع زمانی ـ مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، شماره 43، صص184-167.
- Barry, R.G,G. Kiladis(1981), “Synoptic Climatology of the western united states in relation to climatic fluctuations during the twentieth century”,  Journal of Climatology, Vol. 1, pp. 97-113.
- Boer, R., L.C. Campbell., and D.J. Fletcher (1993), “Characteristics of Frost in a Major Wheat-growing Region of Australia”, Australian Journal of Agricultural Research, Volume 44, Number 8, pp. 1731-1743.
- Buishand, T.A. and Brandsma, T. (1997), “Comparison of circulation classification schemes for predicting temperature and precipitation in the Netherlands”, International Joumal of Climatology, Vol. 17, pp. 875-889.
- Chen, d, and Hellstorm, C. (1999), “The influence of the north Atlantic Oscillation on the regional temperature variability in Sweden spatial and temporal variations”, Tellus 51 a (4), pp. 505-516.
- Christian J.L. Hermes, Robson O. Piucco, Jader R. Barbosa Jr., Claudio Melo (2009), “A study of frost growth and densification on flat surfaces”, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 33, Issue 2, pp. 371-379.
- Ding, y and T.N Krishnamuti (1987), “Heat Budget of the Siberian High and witter Monsoon”, Monthly Wweather Review, Vol. 115, pp. 137-146.
- Eccel E., L. Ghielmi, P. Granitto, R. Barbiero, F. Grazzini, and D. Cesari (2007), “Prediction of minimum temperatures in an alpine region by linear and non-linear post-processing of meteorological models”, Nonlinear Processes in Geophysics, Vol. 14, pp. 211-222.
- Muller, G.V., M.N. Nunez., and M.E. Seluchi (2000), “Relationship between ENSO Cycles and Frost Events within the Pampa Humeda Region”, International Journal of Climatology, Vol. 20, Issue 13, pp. 1619-1637.
- NOAA, National Center for Environmental Prediction (NCEP)-National Center for Atmospheric Research (NCAR), (2012), Available at:www.cdc.noaa.gov/cdc/data.ncep.reanalysis.pressure.html
- Rosenberg, N.J. and Myers, R.E. (1962), “The nature of growing Season Frost in Nebraska”, Monthly Weather Review, 90, pp. 471-479.
- Tait, A., and X. Zheng (2003), “Mapping Frost Occurrence Using Satellite Data”, Journal of Applied Meteorology, Vol. 42, Issue 2, pp. 193- 203.
- Thom, H.C.S., and R.H. Shaw (1958), “Climatological Analysis of Freeze Data for Iowa”, Monthly Weather Review, Vol. 86, Issue 7, pp. 251-257.
- Vithkevich, V.I. (1963), “Agricultural Meteorology”, Jerusalem; PP.183-305.