نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه محقق اردبیلی

2 جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

زمین­­لغزش­ها و ناپایداری­های دامنه­ای مخاطرات مهمی برای فعالیت­های انسانی هستند که اغلب سبب از ­دست رفتن منابع اقتصادی و خسارات به اموال و تأسیسات می­شوند. این مخاطرات در شیب­های طبیعی و یا شیب­هایی که به دست انسان تغییر یافته­اند اتفاق می­افتد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع زمین­لغزش­های شهرستان بیجار واقع در استان کردستان و ارزیابی مناطق دارای پتانسیل زمین­لغزش جهت تهیه­ نقشه پهنه­بندی با استفاده از مدل تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) می­باشد. در این پژوهش ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی، پرسشنامه­ای، نقشه­های زمین­شناسی، توپوگرافی و مرور مطالعات انجام شده، 9 عامل مؤثر شامل متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، درجه شیب، جهت شیب، زمین­شناسی، فاصله از عناصر خطی گسل، جاده، رودخانه، بارندگی و کاربری اراضی مورد استفاده قرار گرفت، در مرحله­ بعد با به­کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی عوامل مورد بررسی در مرحله­ پیشین به­صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تأثیر آن­ها است محاسبه شده است. با توجه به مقادیر کمی وزن هر یک از عوامل، نقشه­ وزنی هر عامل تهیه و در نهایت اقدام به تهیه­ نقشه­ پهنه­بندی خطر زمین­لغزش با استفاده از لایه­های وزنی و ضریب وزنی مربوط به هریک از عوامل گردیده است. نتایج حاصل از این بررسی نشانگر این است که عامل شیب با وزن نسبی 307/ 0 و عامل کاربری اراضی با وزن نسبی 218/0 به تـرتیب بیش­ترین تأثـیر و عامل بارنـدگی با وزن نسبی 019/0 کـمترین تأثـیر را بر وقوع  زمین­لغزش­ها در شهرستان بیجار داشته است بر این اساس 489/75 درصد از مساحت منطقه در محدوده با خطر بسیار­کم ، 037/10 درصد با خطر کم، 628/3 درصد با خطر متوسط، 062/4 درصد با خطر بالا و 784/6 درصد با خطر بسیار بالا مواجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Landslide Hazard Zoning in Bijar Town Using Analytical Hierarchy Method (AHP)

نویسندگان [English]

  • Musa Abedini 1
  • Bahareh Ghasemyan 2

1 Department of Physical Geography (Geomorphology) University researcher ARDABILI

2 Physical Geography (Geomorphology) University researcher ARDABILI

چکیده [English]

Landslides and mountainside instabilities are major dangers for human activities which often cause the waste of economic resources and damage to properties and installations. These dangers occur in natural slopes or in slopes changed by man. This study mainly aims at identifying the factors influencing landslides happening in the city of Bijar, Kordestan Province, and at evaluating the regions having the potentiality of landslide for preparing localization map using the analytical hierarchy process (AHP) Model. In the present study, first employing field visits, questionnaires, geological and topographic maps, and reviewing the studies carried out, nine factors including the variables of: height from the sea level, degree of slope, direction of slope, geology, the distance from the linear elements (fault, road, river), rainfall, and land use were employed. Then affecting factors were binary compared using analytical method by indicating the weight of each factor as indicator for their effects in occurrence of landslide. Accordingly, the landslide zonation hazard map was prepared to the use of weighed information layer and weighted coefficient of each factor. Results of this study show That slope factor of the relative weight of 0.307, and Land­use factor with the relative weight of 0.218 The most effective respectively And the relative weight of rainfall factor 0.019 the lowest impact on Landslides have on the city of Bijar. Thus, 75.489 % of the area of the region have faced very low-risk, 10.037% with low risk, 3.628% with average risk, 4.062% with high risk, and 6.784% with very high risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazard zoningn
  • Land slide
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Bijar city
منابع
ـ احمدی، امیر، (1385)، «بررسی نقش اقلیم در حرکات دامنه­ای در ارتفاعات شمال خراسان با استفاده از سیستم اطلاعات جـغرافیایی GIS جهت کنترل بـلایای طبیعی در راهـکارهای مقابله با آن»، پایان­نامه دکترا، دانشگاه تربیت معلم تهران.
ـ بهنیانفر، ابوالفضل و همکاران (1388)، «پهنه­بندی خطر زمین­لغزش و ناپایداری دامنه با استفاده از مدل AHP و احتمال مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه کنگ»، مجله علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال نهم، شماره 27، صفحه 78 -55.
ـ پناهنده، محمد و همکاران (1388)، «کاربرد روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP)»، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران  دوره دوم، شماره چهارم، صفحه 283- 276.
ـ حاتمی­فرد، رامین و همکاران (1391)، «پهنه­بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلAHP  و تکنیک GIS در شهرستان خرم­آباد»، جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، دوره 23، شماره 3، صفحه 60 - 43.
ـ خسروزاده و همکاران (1387)، «مطالعه حرکت­های توده­ای از لحاظ شکل زمین، مطالعه موردی: سری ارزفون، صنایع کاغذ و چوب مازندران»، اولین کنفرانس بین­المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری دانشگاه مازندران، بابلسر.
ـ طرح جامع شهر بیجار (1386)، «شناخت وضع موجود مهندسان مشاور پرویس شهر معماری و شهرسازی»، جلد اول، 1-262.
ـ عظیم­پور، علیرضا؛ صدوق، حسن؛ دلال اوغلی، علی؛ ثروتی، محمدرضا (1388)، «ارزیابی مدل AHP در پهنه­بندی خطر زمین­لغرش (مطالعه موردی: حوضه آبریز اهر­چای)، مجله فضای جغرافیایی، ش 9(26)، ص87-71.
ـ علایی طالقانی، محمود (1384)، «ژئومورفولوژی ایران»، تهران، چاپ سوم، نشر قومس، 1- 360.
ـ  قدسی­پور (1379)، «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP»، انتشارات دانشگاه امیرکبیر 1-224.
ـ کرم, عبدالامیر (1380)، «مدل­سازی کمی و پهنه­بندی خطر زمین­لغزش در زاگروس چین­خورده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سرخون، استان چهار محال و بختیاری)»، رساله دکترای جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صفحه 354.
ـ گرایی، پرویز (1385)، «بررسـی حرکت­های توده­ای (زمین­لغزش) به­منظور ارائه مدل منطقه­ای پهنه­بندی خطر در حوضه آبخیز لاجیم رود»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران، دانشکده منابع طبیعی ساری، صفحه 121.
ـ مرادی، حمیدرضا؛ محمدی، مجید؛ پورقاسمی، حمیدرضا، فیض­نیا، سادات (1388)، «تحلیل و برآورد خطر زمین­لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله­مراتبی در بخشی از جاده هراز»، برنامه­ریزی و آمایش فضا، ش(2)14، ص 247-234.
- محمودی، فرج ا... (1382)، «ژئومورفولوژیک دینامیک»، انتشارات دانشگاه تهران، 1- 326.
- میرصانعی، رضا و مهدیفر، محمدرضا (1385)، «روش­ها و معیارهای بهینه جهت تهیه نقشه­های پهنه­بندی خطر زمین­لغزش»، پژوهشکده سوانح طبیعی، صفحه 277- 1.
- میرنظری، جواد و همکاران (1393)، «ارزیابی و پهنه­بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP  و عملگرهای منطق فازی در حوضه آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)»، جغرافیا و توسعه، دوره 12، شماره 37، صفحه 70-53.
- نوجوان، محمدرضا و حیاتی غلامرضا (1392)، «پهنه­بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز سیاه­خور اسلام­آباد غرب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی»، جغرافیایی سرزمین، دوره 10 شماره 38، صفحه 92-81.
 -Bertolini, M., Braglia, M. (2006), “Application of the AHP methodology in making a proposal for a public work contract”, 17 January.
-Burton, I, Kates, R.W; (1964), “The perception of natural hazard in management”, Geomorphology, vol.30, pp. 412-447.
-Hung Wu, SH. Chin Chen, SU. Determining landslide susceptibility in Central Taiwan from rainfall and six site factorsusing analytical hierarchy process method Original Article, Geomorphology. VOL112 PP., 190-204
-Makhodoum, M., (2002), “Degradation model: a quantitative EIA instrument, acting asa decision support system (DSS) for enviromental management”, Enviromental Management, 30(1):151-156.
-Theresa Mau-Crimmins, J.E. (2003), “De Steiguer and Donald Dennis AHP as a means for improving publicparticipation: a pre–post experiment with university students 14 August”.