نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 جامعه شناسی وعضو هیأت علمی سازمان آموزش و سنجش کشور

3 ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده‌مسئول)

چکیده

مهاجرت از روستا به شهر همواره وجود داشته و دارد و این از پویایی جامعه حکایت دارد. موضوع مهاجرت‌های روستایی- شهری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف است. اما مهاجرت بی‌رویه و تخلیه روستاها از نیروی کارامد امروزه یکی از نارسایی‌های اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی کشورمان است. ادبیات توسعه در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که مهاجرت‌های روستا- شهری تأثیرات منفی بسیاری بر ناحیه مبدأ و مقصد نهاده است. هرچند در طی دهه‌های گذشته تلاش‌های بسیاری در جهت شناخت این پیامدها و یافتن راهکارهایی جهت کاهش این معضل صورت گرفته است با این حال این تلاش‌ها به­دلیل فقدان دیدگاه راهبردی و یکپارچه چندان با موفقیت همراه نبوده است. در دیدگاه راهبردی با تأکید بر توسعه پایدار یکی از راه‌های ماندگاری جمعیت در روستاها پایدار نمودن کیفیت زندگی روستاییان شامل دست‌یابی به برابری و حفظ تنوع فرهنگی، افزایش حس جمعی و شهروندی، دست‌یابی به کیفیت و بهتر نمودن کیفیت زندگی و هر نوع تغییر در فعالیت‌های اقتصادی که موجب ارتقاء و بهکرد کیفیت زندگی شود معرفی شده است.در این مقاله با استفاده از تکنیک SWOT نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای خارج از عرصه سکونتگاه‌های روستایی دهستان سلوک بخش مرکزی شهرستان هشترود بادید یکپارچه تبیین گردیده و اقدامات راهبردی جهت حل مسائل مربوط به ماندگاری جمعیت در روستاهای مورد مطالعه ارائه شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت بر روش تحقیق توصیفی - تحلیلی استوار است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که با آگاهی از جنبه‌های داخلی (قوت‌ها و ضعف‌ها) و خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها) راهبرد تهاجمی  موثرترین راهکار پیش روی منطقه جهت  ماندگاری جمعیت  در مناطق  روستایی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Suitable Strategies to Non-Migration Population in Rural Settlements: Case Study of Solok Rural District Hashtroud Township

نویسندگان [English]

  • Seyed Hasan Motiei Langroudi 1
  • Mohammadreza Rezavani 1
  • Seyed Mortaza Noorbakhsh 2
  • Mohammad Akbarpour 3

1 Geography Faculty of Tehran University

2 Sociology faculty member of the Department of Education and Assessment

3 Humanities Razi University of Kermanshah (Nvysndh‌Msyvl)

چکیده [English]

Today the great number of emigrations and the villages getting evacuated from skilled and youth is a social- economical inexpressiveness in our country. Migration to condition development countries cause falter conditions to principle one the one hand and create E economic, Social and Cultural problems to destination for cause non migration extra possibilities with measure migration. Literature Development Showing to Countries for Condition Development that Migration Village- Town have Placed Negation many on Zone Offset and Destination therefore to Duration Decades past to be Accomplished, many Efforts to set Recognition this Circumstances and Search Efforts of Direct Reduce this Difficult, that unfortunately in proof loss standpoint Guidance and Concrete not Accompaniment with Success. To Standpoint Guidance with Empathic Sustainable development one of Passes Reduce Migration of Village to Town to be Constant Quality Existence Population village inclusive Opportunity at Equation and Preservation Cultural Versatility, increase Collective Sense and citizenry, Opportunity to Quality and to Improve Quality life and type change Economic Activities that have introduced Gradation Quality life. This Paper with use Implement Honorific based in SWOT Model, Points Strength inner Weakness, Opportunities and Threats out to Compound Residences Villages central Zone solook Rural District Hashtroud Township making clear with Concrete vision, and Efforts Guidance have Showed to Direct Resolving of Problems in Migration to Villages Case Study. Consequence show can be to via development Interpret and also participation method to planes rural development also strengthening mentality and expansion motive grounds hopefulness to for village to strengthen to this way motive non migration to villages have strengthened. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • migration
  • Village-Town
  • Solok Rural direc
  • Hashtroud Township
منابع
ـ ازکیا، مصطفی و زارع، عادل و ایمانی، علی (1387)، «رهیافت‌ها و روش‌های تحقیق کیفی در توسعه روستایی»، تهران، نشر نی.
ـ ارشاد، فرهنگ و آقائی، داوود (1381)، «تصویری از مهاجرت در استان خوزستان در دهه 1365-1375 و موضوع مهاجرت بازگشتی». مجله جامعه‌شناسی ایران، بهار 1381. 4(1): 79-89 .
ـ امان­اللهی بهاروند، سکندر (1383)، «زوال کوچ­نشینی در ایران، یکجانشینی ایلات و عشایر»، فصلنامه مطالعات ملی، وزارت جهاد کشاورزی، سال پنجم، شماره 1.
ـ بیک­محمدی، حسن و مختاری ملک‌آبادی، رضا (1382)، «تحلیلی جغرافیایی بر روند مهاجرت در استان خوزستان»، مجله جغرافیا و توسعه، زاهدان، 36-21.
ـ تودار و، مایکل (1367)، «مهاجرت‌های داخلی در کشورهای در حال توسعه»، ترجمه مصطفی سرمدی و پروین رئیسی، دفتر بین‌المللی کار، تهران.
ـ دانشور، محمود و همکاران (1385)، «بررسی تأثیر افزایش بهره­وری کشاورزی بر مهاجرت روستایی در ایران»، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 4. 2-21.
ـ زنجانی، حبیب‌الله (1380)، «مهاجرت»، تهران: انتشارات سمت.
ـ سرشماری آماری نفوس و مسکن (1385)، مرکز آمار ایران، شهرستان هشترود.
ـ شکوئی، حسین (1383). «دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری»، انتشارات سمت.
ـ طاهرخانی، مهدی (1380)، «تحلیلی بر عوامل موثر بر مهاجرت‌های روستا- شهری»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال شانزدهم، شماره 3. 68- 89.
ـ عاشری، امامعلی (1383)، «بررسی تأثیر فعالیت‌های عمرانی جهاد سازندگی بر تثبیت جمعیت روستایی در مقطع زمانی 75 تا 1355»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 1، سال نوزدهم، شماره پیاپی 72.
ـ فیروزنیا، قدیر (1385)، «تبیین استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین»، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ـ قاسمی اردهایی، علی (1385)، «بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فرا تحلیل پایان‌نامه‌های تحصیلی (مقطع زمانی 1359-83 )». فصلنامه روستا و توسعه. بهار 1385. 9(1): 51-80 .
ـ کوئن، بروس (1380)، «مبانی جمعیت‌شناسی»، ترجمه غلامعلی توسلی و رضا فاضل، انتشارات سمت.
ـ لهسائی­زاده، عبدالعلی (1368)، «نظریات مهاجرت». شیراز. انتشارات نوید شیراز.
ـ لهسایی­زاده، عبدالعلی (1387)، «مهاجرت‌های روستایی شهری»، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور. 780-799.
ـ مهدوی، مسعود و همکاران ( 1383)، «نقش عوامل جغرافیای طبیعی در ناپایداری و مهاجرت‌های روستایی استان زنجان»، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 48. 201-220.
- Adamo, Susana, (2003), “Social sustainability and social resilience rural communities in dry lands: the case of jachal (Argentina) in the 19an century”, Association, Dallas, Texas.
- Balan, Jorge (1996), “Demographic trends and migratory movements formLatin”, America and Carabian, OCDE, International Conference on Migration, Rome.
- Fei, J.C.H., and Ranis, G. (1961), “A Theory of Economic Development”, Am. Econ Rev., 533-565.
- Goldsmith, P., Gunjab, K. and Ndarshikanye, B. (2004), “Rural Urban Migration and Agricultural Productivity: the case of Senegal”, Agricultural Economics, And No.31: 33-45.
- Lewis, W.A. (1954), “Economic development with unlimited supplies of labor”, Manchester School of Econ., social study, 22: 139-192.