نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

2 کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی)

چکیده

رودخانه ها باید در پهنه ملی از نظر حفاظت ، بهره برداری و توسعه و همچنین از نظر مساعد بودن کمی و کیفی رودخانه ها و شرایط مناسب برای پرورش ماهیان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند . در این تحقیق نقش و شکل فیزیوگرافی رودخانه شمرود در مکان گزینی ایستگاه های پرورش ماهی (قزل آلا ) مورد بررسی قرار گرفته است . رودخانه شمرود با توجه به شاخص های بیولوژیک و فراوانی توان بالقوه تولید ماهی آن 348 کیلوگرم در هکتار می باشد ، این رودخانه در ماه خرداد بالاترین مقدار تولید ماهی را دارد . در این تحقیق میزان عناصر فیزیکو شیمیایی پرورش ماهی مانند PH آّب ، سرعت جریان آب ، کدورت آب ، مواد جامد معلق ، سختی آب ، هدایت الکتریکی آب(EC) ، مواد شیمیایی ، شوری آب مورد بررسی قرار گرفت . رودخانه در اردیبهشت و آخر مهر ماه  براثر بارندگی شدید سیلابی بوده و با توجه به سرچشمه رودخانه شمرود از ارتفاعات دیلمان و اتصال رودهای فرعی به آن بر حجم آب این رودخانه افزوده می شود .
 به جهت شناخت مکان های مستعد آبزی پروری و  با تلفیق عوامل فوق الذکر و با روش مکان یابی توسط نرم افزار GIS نشان داده شد که شش محل مکان مساعدی برای پرورش ماهیان سرد آبی می باشند . در نهایت با بررسی و  با شرایط کوهستانی و شیب دار بودن حوضه برای پرورش ماهیان سرد آبی و با روی هم قرار دادن نقشه های آبراهه ها ، نقاط سیاسی ، لیتولوژی ، شیب ، جهت شیب و عوامل مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا با روی هم قرار دادن آنها نقاط مستعد ومناسب احداث ایستگاه های پرورش ماهی و نیمه مساعد و نامساعد برای احداث کارگاه های پرورش ماهی مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study Physiographic basin of cold water fish farms Shamrood the talent GIs software

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Aphsharei Azad 1
  • Halea Pouraky 2

1 Islamic Azad University of Rasht

2 MSc in Physical Geography (Geomorphology in Environmental Planning)

چکیده [English]

Rivers across the nation in terms of conservation, utilization and development of as well as quantitative and qualitative evaluation of favorable river conditions for fish to be used. This study is analysis of factors that is necessary to apply physiographic models of river which have role on topology of stations of fish culture(salmon), in addition to factors which have been used currently in this field, Sham rood river has been studied in terms of physiography.
Results of survey among various factors are indicating importance of physiography of studied location that is usable for constructing workshops of fish culture; Sham rood river is regarding to biologic and frequency indices,  its potential power to produce fish is 348 kg.hec.
This production is high since Farvardin until Shahrivar and then Khordad has highest amount of fish production. Effective factors include physiographic patterns such as area and perimeter, form of basin, height, inclination, and direction of inclination.
These results in analysis of future procedures show condition of topology of fish culture pools' construction and physical and mechanical elements of fish culture such as PH of water, velocity of water flow, light effect, degree of water turbid, suspension solids, solidity of water, electric conduction of water (EC), chemical materials, water salinity, rate of required water show biological factors.
Finally, check the condition of steep mountainous watersheds for fish with cold water and put the channel maps, political spots, lithology, slope, aspect factors needed to put them together with the salmon farming appropriate the construction of stations and half fish and unfavorable conditions for fish and plant construction has been determined ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiography
  • River
  • salmon fish
  • pool of fish culture
  • Sham rood