دوره و شماره: دوره 19، شماره 53، مهر 1394، صفحه 1-297 
منطقه‌بندی حمل ‌و نقل روستایی در ایران

صفحه 25-47

محسن آقایاری هیر؛ میقات حبیبیان؛ مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی


کاربرد مدلLARS-WG در پیش‌بینی پارامترهای هواشناسی حوضه قره‌سو استان گلستان

صفحه 93-115

جهانتاب خسروانیان؛ مجید اونق؛ مسعود گودرزی؛ سیداسدالله حجازی


تحلیل همدید بارش‎های سنگین پهنه‌ شمال غرب ایران (با تأکید بر الگوهای ضخامت جو)

صفحه 117-135

مجید رضایی بنفشه؛ فرشته حسین‌علی‌پور گزی؛ فاطمه جعفری شندی؛ مجید علی محمدی


CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)

صفحه 167-201

کرامت الله زیاری؛ سعید قاسمی؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی