CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم اندازسازی توسعه شهری (مورد پژوهش: شهر مهاباد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات نیشابور.

3 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان، مدرس مدعو گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور، تهران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران.

چکیده

مدیریت شهری ایران از آغاز نوگرایی در دوره حکومت قاجار و گسترش آن از دوران پهلوی تا امروز، در عرصه­های مختلف اداره شهر، به­ویژه مدیریت محلی و مشارکتی، عملکرد مناسبی نداشته و نیازهای مختلف شهروندان را به­دلیل ضعف وجود روابط دوسویه و مناسب میان مردم و مدیریت شهری، برآورده نکرده و بدین ترتیب شهر و شهرسازی معاصر را با چالش­های بسیاری مواجه نموده است. در این میان فرآینداستراتژی توسعه شهری (CDS) که مهم­ترین ویژگی ­آن براساس رهنمودهای  Cities Alliance، چشم­اندازسازی مشارکتی و ظرفیت­سازی اجتماعی در توسعه و مدیریت پایدار شهری است، به­عنوان رویکردی نوین از برنامه­ریزی راهبردی در مدیریت و برنامه­ریزی شهری امروزی، جهت کاهش فقر، افزایش کیفیت زندگی و نیز مشارکت و همفکری متقابل مردم و مسئولان در مدیریت شهری بسیاری از شهرهای جهان، مطرح می­باشد. از این­رو مقاله حاضر درنظر دارد، فرایند مذکور را با هدف ایجاد بستری جهت مشارکت، برنامه­ریزی و ایجاد زمینه­ای برای چشم­اندازسازی مشترک توسعه آتی شهر که خود چارچوبی قابل توجیه برای برنا­مه­ریزی­ و طرح­های آتی خواهد بود، درشهر مهاباد مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضراز نوع کاربردی بوده و روش استفاده شده در آن نیز، تحقیق توصیفی-تحلیلی و زمینه­یابی(پیمایشی) می­باشد. نتایج تحقیق حاضر که براساس نظرات سه گروه عمده و تأثیرگذار در ابعاد مختلف شهر می­باشد، نشان می­دهد که ساکنان شهر مهاباد، شناخت مناسب و نسبتاً مشترکی از فرصت­ها، تهدیدها، قابلیت­ها و مشکلات شهرخود دارند که این موضوع زمینه را برای چشم­اندازسازی آتی شهر مهیا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CDS as Participatory Approach in Future Visioning of City Development Process: Case Study of Mahabad

نویسندگان [English]

  • Keramatollah Ziyari 1
  • Saeed Gasemi 2
  • Masumeh Mahdian Behnammiri 3
  • Ali Mahdi 4
چکیده [English]

Abstract
Since the beginning of modern times in Qajar era and its further expansion in Pahlavi era, urban management in Iran has failed expectations on satisfactory performance in many areas including especially local and participatory management, hence failing to meet citizens’ diverse needs due to the flawed mutual relations between people and the city management, and creating severe challenges to contemporary city planning. City Development Strategy (CDS), with its most prominent feature of – according to Cities Alliance guidelines – participatory future visioning and social capacity-building of sustainable city development, is a modern approach in city planning, poverty reduction, improvement of quality of life, and promoting public participation in city management. The present paper examines this approach in Mahabad, West Azerbaijan province, with the objective being preparing grounds for participation in future visioning of city development – which provides a justified framework of future planning. An applied descriptive-analytical research will us survey as the method of collecting data. The findings of the study, according to three major categories of theories on city planning, indicate that citizens in Mahabad have an appropriate level of common knowledge of opportunities, threats, and capabilities of their city issues, which makes conditions conducive for future visioning of the city planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: City Development Plan
  • Participatory Visioning
  • City Management
  • City Planning
  • Mahaba
منابع
- اشرفی، یوسف (1388)، «CDS رویکردی جدید در برنامه­ریزی شهری در رویکردی تحلیلی»، فصلنامه مدیریت شهری، سال هفتم، شماره23، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، صص 104-88 .
- پیران، پرویز (1369)، «دیدگاه­های نظری در جامعه­شناسی شهر و شهرنشینی (مکتب اقتصاد سیاسی فضا» مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی، سال پنجم، شماره چهلم.
- حافظ­نیا، محمدرضا (1386)، «مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»، چاپ سیزدهم، انتشارات سمت، تهران.
- زیاری، کرامت­ا...؛ مهدنژاد، حافظ و فریاد پرهیز (1388)، «مبانی و تکنیک­های برنامه­ریزی شهری»، انتشارات دانشگاه بین­المللی چاه بهار، چاپ اول.
- سعیدنیا, احمد (1383), «مدیریت شهری», انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­ها, چاپ سوم, تهران.
- (شهرداری مهاباد،1390).
- ضرابی، اصغر؛ شاهیوندی، احمد (1389)، «تـحلیلی بر پراکندگی شاخص­های توسـعه اقـتصادی در استان­های ایران»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال21، شماره 2، صص32-17 .
- مهندسان مشاور شارمند (1382)، «تدوین شیوه­های مناسب تهیه طرح­های شهری در ایران»، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور، تهران.
- Al-Ahmadi, Khalid, See, Linda, Heppenstall, Alison, Hogg, James (2009), “Calibration of a fuzzy automata model of urban dynamics in Saudi Arabia”, Journal homepage: www.elsevier.com/locate/eco com, pp 80-101.
- Butala, Neel M, Michael J. VanRooyen, Ronak Bhailal Patel, (2010), “Improved health outcomes in urban slums through infrastructure upgrading, Journal homepage”: www.elsevier.com/locate/socscimed, Social Science & Medicine 71. pp 935- 940.
- City Development Strategy, World Bank Report, (2000), www.cdsea.org.
- Cities Alliance (2008), “Guide City Development Strategies”, UNCHS.
- Gannon, Julie and Radcliffe, John (2005), “Visioning the Future of Urban Environment: A Tool for stimulating the Process of Urban Regeneration”, The Future Academy, Dublin Institute of Technology, pp1-13.
- Garcia-Palomares (2010), “Urban sprawl and travel to work: the case of the metropolitan area of Madrid”, Journal of Transport Geography, PP: 197-213.
- Jim C.Y and WendyY, Chen (2010), “Habitat effect on vegetation ecology and occurrence on urban masonry walls”, Journal homepage: www .elsevier. de/ufug , pp 169-178 .
- Ortega- Alvareza R., MacGregot—Fors I., (2011) “Dsting-off the file: A review of knowledge on urban ornithology in Latin America”, Journal of landscape and Urban Planning, 1-10.
- Pauleit, S., Duhme, F. (2000), “Assessing the environmental performance of land cover types for urban planning”, Journal of Landscape and Urban Planning 52, www.elsevier.com/locate/landurbplan, PP. 1-20.
- Schouten M.A.C., Mathenge R.W., (2010), “Communal sanitation alternatives for slums: A case study of Kibera, Kenya”, Journal of Physics and Chemistry of Earth 35, pp 815-822.
- UMP City Development Strategy Reports (2002), “Urban Management Program City Development Strategic”: A Synthesis and Lessons Learned”.
- Zhou, Xiaolu and Yi-Chen Wang (2011), “Spatial–temporal dynamics of urban green space in response to rapid urbanization and greening policies”, Journal homepage: www.elsevier.com/locate/landurbplan, pp 268-277.