نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آب و هواشناسی دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
با توجه به نقش اساسی تبخیر- تعرق در بیلان آب، برآورد دقیق آن در بسیاری از پروژه­ها و مطالعات علمی در زمینه هیدرولوژی، کشاورزی، صنعت، مهندسی آب و سایر علوم وابسته،  برای مدیریت کارآمد منابع آبی و طراحی سازه­های هیدرولیکی مورد نیاز است. روش­های سنتی برآورد تبخیر-تعرق واقعی که عمدتاً متکی بر لایسیمترها می­باشد علاوه بر مشکلات خاص نگهداری و ثبت داده­ها، فقط به­صورت نقطه­ای استخراج می­گردند و با توجه به نیاز مبرم برای محاسبات در سطح، تعمیم دادن آن به­ویژه در مناطق کوهستانی نادرست است. در سال­های اخیر با گسترش کاربرد تصاویر ماهواره­ای در برآورد تبخیر- تعرق واقعی، روش­هایی ابداع شده است که از جمله آن­ها می­توان به­روش سبال[1] اشاره نمود. در تحقیق انجام یافته مدل سبال برای برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه مورد مطالعه (شهرستان مشگین­شهر) انتخاب گردید. این مدل در بسیاری از کشورها اجرا شده و نتایج قابل قبولی از آن به­دست آمده است. این مدل عموماً برای مناطق مسطح طراحی شده و تأثیر عوامل ارتفاع، شیب و جهت شیب در محاسبه نادیده گرفته شده است. در این تحقیق با دخالت دادن عوامل مذکور در مدل، نوع جدیدی از این مدل به نام «سبال کوهستانی» معرفی گردیده است.
منطقه مشگین شهر در شمال غربی ایران با توجه به داشتن خصوصیات مناسب برای اجرای این مدل، انتخاب و با انجام محاسبات بر روی ورودی­های این مدل که عبارتند از: لایه DEM، شیب، جهت شیب، کسینوس زاویه فرودی خورشید، رادیانس طیفی، انعکاس طیفی، آلبیدوی سطحی، تابش فرودی، شاخص پوشش گیاهی به هنجار شده، گسیلمندی سطحی، دمای سطح، تابش موج بلند خروجی، تابش موج بلند فرودی، شار گرمای خاک، شار گرمای محسوس و شار گرما نهان موفق به محاسبه تبخیر- تعرق واقعی لحظه­ای در منطقه مورد مطالعه شده ایم.
با مقایسه دمای سطح و شاخص پوشش گیاهی به هنجار شده (NDVI) همبستگی 969/0- بین آن­ها مشاهده گردید. هم­چنین مقایسه بین تبخیر-تعرق واقعی محاسبه شده و شاخص پوشش گیاهی، نشانگر انطباق این دو عامل با یکدیگر بوده است (همبستگی مثبت 81/0) به­طوری­که مناطق با تراکم پوشش گیاهی با مناطق با تبخیر- تعرق واقعی بالا منطبق هستند. از طرف دیگر مقایسه تصاویر دمای سطح و تبخیر- تعرق واقعی نیز عدم انطباق آن­ها را تأئید می­کند به­طوری­که مناطق با دمای سطح بالا از میزان تبخیر- تعرق پائین برخوردار هستند.[1]- SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Actual Evapotranspiration with Mountain SEBAL Method in Meshginshahr Region

نویسنده [English]

  • Kalil Valizadekamran

چکیده [English]

Abstract
evapotranspiration have the essential role in water balance, accurate estimates on many projects and scientific studies in the fields of hydrology, agriculture, industry, water engineering and other allied sciences, for efficient management of water resources and the design of hydraulic structures required. In recent years expanded use of satellite imagery in estimating real evapotranspiration, methods have been developed such that they can be SEBAL method mentioned. SEBAL model for estimating evapotranspiration in the study- the actual evapotranspiration in the study area (Meshginshahr region) was selected. This model has been implemented in many countries and it has achieved remarkable results. These models are generally designed for flat areas and the impact of altitude, slope and is ignored in the calculation. In this study, the involvement of these factors in the model, the new model called “Mountain SEBAL “has been introduced. Meshginshahr region in northwestern Iran with respect to an appropriate specification for the model selection and the calculation of the inputs to the model are: layer DEM, Slope, aspect, incoming  sun, the sun angle Cosine, Radiance spectral reflectance, kind of surface, the incident radiation, the normalized vegetation index, surface radiation surface temperature, outgoing longwave radiation, incident longwave radiation, soil heat flux, sensible heat flux and latent heat flux to calculate the evapotranspiration actual moment have been studied in the region. By comparing the normalized surface temperature and vegetation index (NDVI) -0.969 correlation was observed between them. The comparison between evaporation-actual evapotranspiration calculated vegetation indices, indicating the applicability of these two factors together (correlation of 0.81), so that areas with high vegetation density, with areas of evapotranspiration and high real comply. On the other hand, compared to images of surface temperature and actual evapotranspiration inconsistency confirms them as areas of high surface temperatures and evapotranspiration are down.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Evapotranspiration
  • SEBAL
  • Surface temperature
  • Vegetation index
  • Meshginshahr
منابع
ـ آخوندزاده، مهدی؛ سراجیان، محمدرضا (1385)، «تهیه نقشه ضریب گسیل ایران با استفاده از تصاویر ماهواره­ای سنجنده MODIS» همایش ژئوماتیک85، تهران.
ـ اسمعیل­پور، مرضیه (1386)، «ارزیابی بیلان آب برای استفاده کشاورزی درحوضه جنوبی رود ارس»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
ـ جهانبخش اصل، سعید؛ موحد دانش، علی­اصغر؛ مولوی، احد (1380)،  «تحلیل مدل­های برآورد تبخیر- تعرق برای ایستگاه هواشناسی تبریز»، دانش کشاورزی، شماره 2 جلد 11­، 51- 65.
ـ دین­پژوه، یعقوب؛ جهانبخش، سعید (1387)، «بررسی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در ایران با استفاده از روش هارگریوز»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.
ـ رحیم­پور، الهام؛ بشارت، سینا؛ رضایی، حسین (1387)، «استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق بروش پرایسلی-تیلور در حوضه نازلوچای»، مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه تبریز.
ـ رحیمی خوب، علی؛ کوچک­زاده، مهدی؛ محمدولی سامانی، جمال؛ شریفی، فرود (1384)، «ارزیابی چند روش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA در حوزه آبریز دریاچه ارومیه»، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 68، پائیز.
ـ زاهدی، مجید؛ بیاتی خطیبی، مریم (1387)، «هیدرولوژی»، انتشارات سمت.
ـ ساری­صراف، بهروز؛ محمدی، غ. (1387)، «بررسی پراکنش خرده­اقلیم­ها در شمال غرب». نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی. ص 15.
ـ شفیعی فسقندیس، ابراهیم. ساری صراف، بهروز. جهانی،مقصود. مولوی، احد (1386) «ارزیابی مدل­های برآورد تبخیر- تعرق بالقوه برای منطقه اهر»، فضای جغرافیائی، شماره 20 زمستان.
ـ علیزاده ربیعی، حسن (1372)، «سنجش از دور ( اصول و کاربرد)»، انتشارات سمت.
ـ علیزاده، امین؛ کمالی، غلامعلی؛ خانجانی، محمدجواد؛ رهنورد، محمدرضا، «ارزیابی روش­های برآورد تبخیر- تعرق در مناطق خشک ایران». فصلنامه تحقیقات جغرافیائی، شماره 73، 97- 105.
ـ علیزاده، امین (1387)، «اصول هیدرولوژی کاربردی»، چاپ هفدهم، انتشارات استان قدس رضوی.
ـ لو, ژان (1378)، «هیدرولوژی آب های سطحی»، ترجمه مجید زاهدی، انتشارات آناس.
ـ لیلسند، تامس؛ کیفر، رالف؛ (1380)، «پردازش رقومی تصاویر ماهواره­ای»، ترجمه حمید مالمیریان؛ انتشارات سازمان جغرافیائی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ـ مباشری، محمدرضا (1386)، «ارائه روشی جهت معتبرسازی داده­های لندست ETM+7 برای برآورد تبخیر- تعرق پس از معیوب شدن تصحیح­کننده خط اسکن SLC» ، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 60، تابستان 1386 ، 85- 95.
ـ مباشری، محمدرضا (1385)، «مبانی فیزیک در سنجش از دور و فناوری ماهواره», چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
ـ مباشری، محمدرضا، خاوریان،حسن، ضیائیان،پرویز، کمالی، غلامعلی (1384)، «برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده تصاویر MODIS و الگوریتم سبال»، همایش ژئوماتیک 84.
ـ میذر، پل ام. (1377)، «پردازش کامپیوتری تصاویر سنجش از دور»، ترجمه محمد نجفی دیسفانی، انتشارات سمت.
Alavipanah1, S.K. Saradjian, M., Savaghebi ,Gh. R. Komaki1, Ch. B. Moghimi, E. Karimpour Reyhan, M., (2007), “Land Surface Temperature in the Yardang Region of Lut Desert (Iran) Based on Field Measurements and Landsat Thermal Data”, J. Agric. Sci. Technol. (2007) Vol. 9: 287-303.
Allen, R.G., M. Tasumi, A. Morse. (2005), “Satellite-based Evapotranspiration by METRIC and Landsat for western estates water management”, US Bureau Reclamation Evapotranspiration workshop.
Bastiaanssen, W.G.M., (2000), “Sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin”, Western Turkey, J. of Hydr. 229: 87-100.
Caselles. V, M.Artigoa M, (1998), “Mapping Actual Evapotranspiration by Combining Landsat TM and Engeman”.
E.T, Gurney. R.J, (1991), “Remote Sensing in Hydrology”, Chapman and Hall, 85-99.
Granger, R.J, (1999), “Satellite-derived estimation of evapotranspiration in Gediz basin”, Journal of Hydrology, 229, 70-76.
Loukas, Athanasios Vasiliades, Lampros, Domenikiotis, Christos .R. Dalezios, Nicolas, (2005), “Basin-wide actual evapotranspiration estimation using NOAA/AVHRR satellite data”, Physics and Chemistry of the Earth, 30 (2005) 6979.
Ramos, J.G. Cratchley, C.R. Kay, J.A. Casterad, M.A. Martı´nez-Cob, A. Domı´nguez, R. (2008), “Evaluation of satellite evapotranspiration estimates using ground-meteorological data available for the Flumen District into the Ebro Valley of N.E. Spain”, Agricultural Water Mmanagement ,AGWAT-2701
Rossato, L. (2005), “Evapotranspiration estimation in the Brazil using NDVI data”, INPE Eprint, Vol. 2005-09-17.
Sa´nchez, J.M. Scavone, G. Caselles, V. Valor, E. Copertino, V.A.Telesca, V. (2008), “Monitoring daily evapotranspiration at a regional scale from Landsat-TM and ETM+ data: Application to the Basilicata region”, Journal of Hydrology (2008) 351, 58-70.
Schuurmans, J.M., P.A. Troch, A.A. Veldhuizen, W.G.M. Bastiaanssen and M.F.P. Bierkens, (2003), “Assimilation of remotely sensed latent heat fluxes in a distributed hydrological model”, Adv. in Water Resources, Vol. 26(2): 151-159.
Scott, C.A., W.G.M. Bastiaanssen and M.D. ud-Din Ahmad, (2003), “Mapping root zone soil moisture using remotely sensed optical imagery”, ASCE Irrigation and Drainage Engineering, 129(5): 326-335.
Sobrino, J.A. (2004), “Single-channel and two- channel methods for land surface temperature retrieval from DAIS data and its application to the Barrax site”. Int. J. Remotete Sensing, Vol 25, No. 1, 215-230.
Teixeira, A.H. de C, Bastiaanssen, W.G.M., Ahmad, M.D., Bos, M.G., (2008), “Reviewing SEBAL input parameters for assessing evapotranspiration and water productivity for the Low-Middle Sa˜o Francisco River basin”, Brazil Part B: Application to the regional scale, agricultural and forest meteorology, AGMET, 3974, P 14.
Tsouni, A., Kontoes, Ch., Koutsoyiannis, D., Mamasis. N., (2008), “Estimation of Actual Evapotranspiration by Remote Sensing: Application in Thessaly Greece”. Sensors, 8, 3586-3600.