نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

2 جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مشارکت به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار، در عمل با چالش­هایی روبه­رو است. این چالش­ها یا ریشه فرهنگی ـ فکری دارد و یا به استراتژی­های جلب مشارکت پیوند خورده است. این نوشتار ریشه­های ضعف مشارکت رسمی و غیررسمی روستائیانرا در چهار چوب روش فکری ـ فرهنگی جستجو می­کند. روش تحقیق بر مبنای توصیفی ـ تحلیلی و ابزار جمع­آوری اطلاعات بر مبنای پرسشنامه و اسناد کتابخانه­ای است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که حدود 80 درصد جامعه در نهادهای رسمی مشارکت نداشته و یا کمتر مشارکت می­کنند. ولی در زمینه­های غیررسمی عمومی حدود 60 درصد مردم مشارکت دارندکه علت آن آداب و رسوم و عرف اجتماعی است و به انگیزه شخصی و فکری ارتباط زیادی ندارد. با توجه به آزمون­های آماری، عوامل مشارکت گریزی در فعالیت­های رسمی با میزان فردگرایی، مسؤولیت­گریزی، ضعف اعتماد مردم نسبت به همدیگر و فقدان آینده­نگری رابطة معنی­داری دارد. با توجه به اینکه نهادهای مدنی می­تواند فرهنگ مشارکت را در جامعه نهادینه سازد، ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و سازمان­های غیردولتی می­تواند برموانع مشارکت غلبه نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Preventing Factors of Peoples' Participation in Rural Development with an Emphasis on Rational Thinking Method (Case study: District of Sonbol Abad

نویسندگان [English]

  • Hamid Shayan 1
  • Ali Akbar Taghilo 2
  • Ali Akbar Anabestani 1

1 Geography Department, Ferdowsi University of Mashhad

2 Geography, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Participation, one of the strategies sustainable developments, has faced to challenges in process of operation. These challenges have cultural - intellectual roots or have linked to the strategies attraction of participation. This article searches weak roots of informal and formal participation of villagers within the intellectual method-cultural. The research methodology is based on descriptive and analytical and the tool of data collection is questionnaires and documents methods. Research findings indicate that about 80 percent of community participation does not participate or is less in formal institutions. But about 60 percent of people have non-formal public participation that the major reason relates it to traditions and social customs and is not related to personal motivation and intellectual. According to The statistical analysis, factors of none participation in the official activities has significant relationship with the rate of individualism, none responsible, poor trust people on each other and the lack of futurism. As regards civil institutions can create culture of participation in community so strength and structure of civil institutions and NGOs can overcome barriers of participation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method of thinking
  • Participation
  • rural development
  • Inherently insecure Sonbol Abad
1ـ بشلر، ژان (1370)، «ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی­های غربی»، ترجمه علی اسدی، شرکت سهامی انتشار.
2ـ پاپلی یزدی، محمدحسین و محمدامیر ابراهیمی (1381)، «نظریه­های توسعة روستایی»، انتشارات سمت.
3ـ جهانبگلو، رامین (1376)، «مدرن­ها»، نشر مرکز.
4ـ حاجی هاشمی، سعید (1387)، «توسعه و توسعه­نیافتگی»؛ روش تفکر و عقلانیت در توسعه، چاپ نشاط- اصفهان.
5ـ رضوانی محمدرضا (1383)، «مقدمه­ای بر برنامه­ریزی توسعه روستایی در ایران»، نشر قومس.
6ـ رضوانی، محمدرضا و دیگران (1388)، «تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی مشارکتی توسعة روستایی»، پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 69 .
7ـ رهنما، مجید (1377)، «مشارکت، نگاهی نو به مفاهیم توسعه»، ویراستار ولفانگ زاکس، نشر مرکز.
8ـ زاهدی، شمس­السادات، غلامعلی نجفی (1385)، «بسط مفهومی توسعة پایدار»، مدرس علوم انسانی ویژه نامه مدیریت، شماره 49.
9ـ سریع­القلم محمود (1373)، «جایگه برداشت­های مشترک نخبگان در توسعه­یافتگی»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 80-79 .
10ـ شایان، حمید (1387)، «مکانیابی سکونتگاه­های خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد»، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره 11.
11ـ شـکوئی، حسین (1382)، «اندیشـه­های نو در فلسفه جـغرافیا»، فلسفه­های مـحیطی و مکتب­های جغرافیایی، جلد دوم، گیتاشناسی.
12ـ صدرنبوی، رامپور (1384)، «گفتارهایی در علوم اجتماعی»، انتشارات 59.
13ـ کرایب، یان (1383)، «نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس»، ترجمه عباس مخبر، نشر آگه.
14ـ کیویستو، پیتر (1384)، «اندیشه­های بنیادی در جامعه­شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، چاپ چهارم، نشر نی.
15ـ گیدنز، آنتونی (1377)، «پیامدهای مدرنیت»، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مرکز.
16ـ لرنر، دانیل (1383)، «گذر جامعه سنتی، نوسازی خاورمیانه»، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیرانتفاعی.
17ـ مرادی، علیرضا (1384)، «مجموعه مقالات همایش چالش­ها و چشم­اندازهای توسعه در ایران»، جلد اول، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
18ـ یزدان­پناه، لیلا (1386)، «موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم شماره26.
19- Baron D., P., (2008), “Managerial Contracting and Corporate Social Responsibility”, Journal of Public Economics, N. 92, PP.268-288.
20- Chin-Huang Lin, et al, (2009), “The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance: Evidence from Business in Taiwan”, Technology in Society, No. 31, PP, 56-63.
21- Chilaka M.A, (2005), “Ascribing Quantitative Value to Community Participation: A Case Study of the Roll Back Malaria (RBM) Initiative in Five African Countries”, Public Health, No. 119, PP. 987-994.
22- Leena A.L., (2004), “Purposes and Challenges of Public Participation in Regional and Local Forestry in Finland”, Forest Policy and Economics, No. 6, PP. 605-618.
23- Primmer Eeva and, Simo Kyllonen, (2006), “Goals for Public Participation Implied by Sustainable Development and the Preparatory Process of the FinnishNational Forest Programme”, Forest Policy and Economics, No. 8, PP.838- 853.
24- Stewart M. Evans, et al, (2008), “Our Shared Responsibility’: Participation in Ecological Projects as a Means of Empowering Communities to Contribute to Coastal Management Processes”, Marine Pollution Bulletin, No. 57, PP. 3-7
25- Willis. Katie, (2005), “Theories and Practices of Development”, ISBN 0-203-50156-X Master e-book ISBN.