دوره و شماره: دوره 16، شماره 38، بهمن 1390 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی ضرورت ایجاد شهرهای جدید در نظام شهری ایران

صفحه 1-18

کریم حسین‌زاده دلیر؛ محمدرضا پورمحمدی؛ سیدمجید سیدفاطمی


مقاله علمی پژوهشی

بررسی روند دما و بارش¬های روزانه حدی در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 43-74

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه سرافروزه؛ طاهره جلالی