نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 مطالعات جوانان، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل شناخت دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیمی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می­باشد. برای انجام این پژوهش، از روش پیمایش استفاده شده و در آن، تعداد 187 نفر از دانشجویان دانشگاه­های دولتی استان مازندران، با روش نمونه­گیری طبقه­ای، برای تحقیق  انتخاب گردیدند. داده‌های لازم، از طریق پرسشنامه گردآوری و سپس با استفاده از نرم­افزار آماری  SPSS پردازش شد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح دانش نظری و کاربردی دانشجویان نسبت به تغییرات اقلیم بالا بوده و بین منابع اطلاعاتی و کارایی شخصی و دانش تغییر اقلیم دانشجویان رابطه وجود داشته است. یافته­های تحقیق نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین سطح شناخت و جنسیت و محل سکونت دانشجویان وجود نداشته و دانش تغییر اقلیم دانشجویان برحسب دانشکده نیز متفاوت بوده است. بدین ترتیب، یافته­های تحقیق بیانگر ضرورت ارایه آموزش زیست­محیطی با تأکید بر تغییرات اقلیم) به دانشجویان بوده و بر این اساس، پیشنهاد شده است تا در برنامه درسی کلیه رشته­های غیرمرتبط نیز، مسائل مربوط به تغییر اقلیم و شیوه­های مقابله با آن گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Abstract and Practical Knowledge about Climate Change (Case Study: Students of Mazandaran State Universities)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Salehi 1
  • Karim Soleymani 2
  • Zahra Pazokinejad 3

1 Environmental sociology, University of Mazandaran

2 Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources

3 Youth Studies, University of Mazandaran

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine students' theoretical and applied knowledge of climate change and social factors influencing it. To conduct the research, descriptive-analytical method was used and 187 students of Mazandaran state universities were selected by stratified sampling. The questionnaire was applied to collect data then data was analyzed using SPSS statistical software. Results of the study showed that the level of students’ abstract and practical knowledge of climate change is high and there is relationship between environmental information sources, perceived performance and students' knowledge of climate change. The results showed no significant difference between level of knowledge and gender and place of residence of the surveyed students and students’ knowledge of climate change is different to college. Overall, the results indicate that there is a requirement of environmental education and this suggests that the subject matter of climate change and policies should be included in curriculum of all university courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Abstract and Practical Knowledge
  • Higher Education
  • Mazandaran Province
ـ بری، جان (1380)، «محیط زیست و نظریه اجتماعی»، ترجمه‌ حسن پویان و نیره توکلی، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
ـ پازکی‌نژاد، زهرا (1391)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر شناخت دانشجویان نسبت به تغییرات جهانی آب و هوا»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران.
ـ پروانه، بهروز؛ شهارخوندی، منصور و نظری، نجم­الدین (1390)، «تعیین وضعیت آسایش اقلیمی در مقیاس دهه­ای بر اساس شاخص‌های زیست اقلیمی (مطالعه موردی: شهر الیگودرز)»، آمایش محیط، سال چهاردهم، شماره چهارم، صص: 117-142.
ـ خوش­اخلاق، فرامرز؛ نگهبان، سعید؛ روشن، غلامرضا و باغبانی، حمیدرضا (1389)، «بررسی نقش و تأثیر تغییر اقلیم بر روی اقلیم آسایش شهر یزد با استفاده از مدل اوانز (EVANZ)»، جغرافیا و توسعه، سال هشتم، شماره 20،صص: 12-1.
ـ حسنوند، عباس؛ سلیمانی تبار، مریم و یزدان­پناه، حجت­الله (1390)، «تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان بر اساس شاخص TCI»، فصلنامه برنامه­ریزی فضایی، سال اول، شماره اول، صص: 121-144.
ـ سازمان حفاظت از محیط زیست ایران (10/1/92)، : http:// www.doe.ir.
ـ ساتن، فیلیپ، (1392)، «درآمدی بر جامعه­شناسی محیط زیست»، ترجمه صادق صالحی، تهران: انتشارات سمت.
ـ شمسی­پور، علی­اکبر؛ بشیریان، فاطـمه و عیسی­نژاد، محمد (1391)، «تـقویم آسایش اقلیمی دوره­های آموزشی نیروی دریایی راهبردی در بندر چابهار»،  همایش ملی توسعه سواحل حکمرانی و اقتدار نیرو دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
ـ صالحی، صادق و پازوکی­نژاد، زهرا (1390)، «تحلیل کیفی ارزش‌های زیست محیطی دو نسل (دهه 1330 و 1370)»، اولین همایش برنامه­ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، (12-11 بهمن 1390) .
ـ صالحی، صادق؛ سلیمانی، کریم و زهرا پازکی­نژاد (1391)، «تحلیل کیفی نگرش دانشجویان نسبت به تغییر آب و هوا»، سومین همایش بین­المللی گاه‌شناسی درختی و تغییر اقلیم، دانشگاه علوم کشاورزی ساری، مازندران، ساری.
ـ علیجانی، بهلول (1390)، «تحلیل فضایی دماها و بارش­های بحرانی روزانه در ایران»،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد هفدهم، شماره 20، صص: 30-9.
ـ گندمکار، امیر (1390)، «تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری شهرستان نائین با استفاده از GIS»،  پژوهش­های نو در جغرافیا انسانی، سال سوم، شماره سوم، 93-101.
-Aminrad, Z., Azizi, M., Wahab, M., (2010), “Environmental Awareness and Attitude among Iranian Students in Malaysian Universities”, Environment Asia, No. 3: 1-10.
-Cardwell, F., (2011), “Knowledge, Attitudes and Practices of Global EnvironmentChange and Health: Toward Sustainable Behavior Change?” Thesis, Published by University McMaster, PP: 11-142.
-Clark, C. (2009), “Global Warming: An Assessment of Knowledge, Attitudes and Practices at RhodesUniversity”, Graham’s Town, 2 (3), PP: 28-34.
-Dankelman, I., (2002), “Climate Change: learning from gender analysis and women’s experience of organizing for sustainable development”, Gender and Development, Vol. 10, No.2, PP: 21-29.
-Dunlap, R.E, (1998), “Laid Perceptions of Global Risk: Public Views of Global Warming in Cross-National Context”, International Sociology, 13(4), PP: 473-498.
-Hills, P, (2008), “Perceptions of Global Climate Change: A Study of University Students in Hong Kong”, PhD Thesis, University of Hong Kong”, PP: 1-56., See also URL http://hdl.handle.net/10722/54631.
-Jones, H., 2007), “Engaging Student with Sustainable Issues”, Planet, No. 18, PP; 40-44.
-Kellstedt, P.M,(2008), “Personal Efficacy, The Information Environment and Attitudes Toward Global Warming and Climate Change in The United states”, Risk Analysis, 28 (1) ,PP: 113-126.
-Lazaro, A. (2010), “Perceptions of Climate Change Risks and Mitigation Behaviors: Understanding Inconsistencies between Representations and Actions”, Journal of Risk Research, 9 (3), PP: 265-281.
-Environmental Education Association of North America (2011), “Developing a framework for assessing environmental literacy”, NSF, Washington.
-Semenza, J., Hall, D., Wilson, D. and Sailor, D. (2008), “Public Perception of Climate Change: Voluntary Mitigation and Barriers to Behavior”, American Journal of Preventive Medicine, 35 (5), PP: 479-487.
-Spellman, G., Field, K., and Sinclair (2003), “Assessing UK higher education students’ awareness of global climate change”, Weather, 58(10), PP: 212-219.
 -Schmidt, J.E. (2007), “From intentions to Actions: The Role of Awareness on College Students UW-L”, Journal of Undergraduate Research, 5(2), PP: 1-4.