نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی-دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی - دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی - دانشگاه اصفهان.

3

چکیده

چکیده 
توسعه اقتصاد روستایی از اهداف مهم در برنامه­ریزی مناطق روستایی است و شناخت توان­های بالقوه و بالفعل هر منطقه­ای ضرورتی تام در این رابطه دارد. پرورش گل محمدی به­عنوان یکی از زیربخش‌های کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی در جامعه روستایی لاله‌زار استان کرمان داشته و امرار معاش بسیاری از روستاییان این منطقه وابسته به آن می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش این فعالیت در توسعه اقتصادی روستاهای این منطقه صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بوده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق عملیات میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری را خانوارهای روستایی دهستان تشکیل می‌دهند که از بین آن­ها نمونه‌ای به حجم 250 نفر انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. سنجش پایایی پرسشنامه از طریق مطالعه مقدماتی و آزمون آلفای کرونباخ صورت گرفت. نتایج نشان داد پرورش گل فعالیتی با مزیت اقتصادی در منطقه است که توانسته با جلب مشارکت بالای زنان روستایی، علاوه بر ارتقاء منزلت اجتماعی و اقتصادی، توان بالقوه آنان را در تأمین بخشی از درآمد و تقویت اقتصاد خانوار به فعلیت برساند. همچنین با توجه به ارگانیک بودن پرورش و تولید این محصول، توانسته است فرهنگ پایداری را به سیستم کشاورزی منطقه وارد کند و اثرات محیطی و اقتصادی مثبتی را بر جا بگذارد. ایجاد زمینه­های مناسب برای اشتغال و درآمد از طریق فعالیت­های جانبی و تقویت انگیزه ماندگاری جمعیت در روستاها، از جمله اثرات دیگر این فعالیت در منطقه بوده است. دورنمای تداوم و گسترش این فعالیت در آینده نیز با توجه به ویژگی­های منطقه امیدبخش به­نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Rose Cultivation Impacts in Lalehzar Rural District Community of Kerman

نویسندگان [English]

  • Abbas Amini 1
  • Tayyebe Zahedei 2

1 Assistant Professor of Geography and Planning, School of Geographic Sciences and Planning Esfahan university

2 Graduate student of Geography and Rural Planning - School of Geographical Sciences and Planning - University of Isfahan.

چکیده [English]

Abstract
Iran''''s rural economy has a decisive role in the whole community for various reasons such as food security and export production supplying, contribution in GDP and value added. As well, it is highly responsible to create the occupation and income opportunities for the rural communities and organize the socio-economic situations in rural areas. This study purposes to assess the floriculture impacts, as a relatively new farming activity in the Lalehzar district rural community of Bardsir township in the Kerman province. Statistical population is rural resident households in four villages of Lalehzar. 250 persons were randomly sampled and interviewed in order to gather the needed primary data. Secondary data required by referring the documentations. The self-organized questionnaire was pretested in order to assess its reliability and realize the main variables variation to estimate the size of the sample. After the statistical description of the sample properties and research variables, further inferential analysis was carried out by employing factor analysis and varimax rotation. Results indicated that the most important impact of the floriculture activity has been shifting the farming systems of the region towards the sustainability which is considered as an environmental impact. Social impacts, mainly in promoting the rural women''''s socio-economic status has been the next major consequence, following the economical impacts such as employment and income earning opportunities provided via lateral activities. Existence of a lot of environmental and peripherals 

Abstract

Iran's rural economy has a decisive role in the whole community for various reasons such as food security and export production supplying, contribution in GDP and value added. As well, it is highly responsible to create the occupation and income opportunities for the rural communities and organize the socio-economic situations in rural areas. This study purposes to assess the floriculture impacts, as a relatively new farming activity in the Lalehzar district rural community of Bardsir township in the Kerman province. Statistical population is rural resident households in four villages of Lalehzar. 250 persons were randomly sampled and interviewed in order to gather the needed primary data. Secondary data required by referring the documentations. The self-organized questionnaire was pretested in order to assess its reliability and realize the main variables variation to estimate the size of the sample. After the statistical description of the sample properties and research variables, further inferential analysis was carried out by employing factor analysis and varimax rotation. Results indicated that the most important impact of the floriculture activity has been shifting the farming systems of the region towards the sustainability which is considered as an environmental impact. Social impacts, mainly in promoting the rural women's socio-economic status has been the next major consequence, following the economical impacts such as employment and income earning opportunities provided via lateral activities. Existence of a lot of environmental and peripherals conditions, promises development and a more effective role for continuing this activity at the future of the study area.

- امینی، ع. (1392)، «ارزیابی و تحلیل مکان‌گزینی نواحی صنعتی روستایی (مطالعه موردی: استان مرکزی)»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 45 (2): 156-139.
- اولسون، آر.، چارلز، اف. و استفان، ک. (1387)، «نقش تنوع در کشاورزی پایدار»،(مترجمان: علیرضا کوچکی و سمانه نجیب­نیا)، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
- باران، پی. (1359)، « اقتصاد سیاسی رشد»،ترجمه: کاوه آزادمنش، انتشارات خوارزمی، تهران.
- بانک جهانی (1384)، «راهبرد توسعه روستایی؛ رویکرد نوین بانک جهانی»، موسسه پژوهش های برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی.
- جوان، ج.، و علوی‌زاده، ا. (1388)، «متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی رویکردی در توسعه پایدار»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، کرمانشاه.
- جوان، ج.، علوی‌زاده، ا. و کرمانی، م. (1390)،نقش متنوع‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی شهرستان سمیرم، فصلنامه انجمن جغرافیایی ایران، 29: 42- 17.
- چشمی، ع. (1385)، «بررسی نقش اقتصادی محصول فلفل در اقتصاد روستایی بخش داورزن سبزوار»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
- خاتون­آبادی، ا. (1384)، «جنبه­هایی از توسعه پایدار (از اندیشه تا کنش)»، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان.
- دریاباری، ج. (1387)،«اثرات اقتصادی پرورش گل در نواحی روستایی، نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان آمل»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران.
- دوکاسترو، خ. (1385)، «ژئوپولتیک گرسنگی»، ترجمه: م. جازانی، انتشارات خوارزمی، تهران.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان (1387)، آمارنامه استان کرمان.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان (1390)، آمارنامه استان کرمان.
- صادقی‌زاده، ن. (1386)، «اثرات اقتصادی کشت انار در توسعه روستایی دهستان باغستان فردوس»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
- صامتی، م. و فرامرزپور، ب. (1383)، «بررسی موانع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 12 (45): 112-91.
- صدیقان، ص. (1387)، «اثرات اقتصادی کشت انگور در توسعه روستایی دهستان قوچان عتیق»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
- طالب، م.، ابراهیم‌پور، م. و سلمان‌وندی، ش. (1391)، «بررسی عوامل انسانی و تکنیکی مؤثر بر عمقی‌شدن کشت در نظام بهره‌برداری خانوادگی (مطالعه موردی: بهره‌برداران خانوادگی صیفی‌کار شهرستان کرمانشاه)». پژوهش‌های روستایی، سال سوم، شماره 1، صص 176-147.
- عزیزی، پ.، لطفی، ح. و پیشرو، ح. (1388)، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی ایران»، فصلنامه جغرافیایی آمایش، 6: 63-34.
- فتحی، ع. (1387)، «توسعه اقتصاد روستایی بر محور باغداری در بخش باغ بهادران شهرستان لنجان»، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه­ریزی، دانشگاه اصفهان.
- کامران، ف. (1374)، «توسعه و برنامه­ریزی روستایی»، انتشارات آوای نور، تهران.
- مایسر، اچ. (1382)، «جایگاه تنوع اکولوژیکی در توسعه پایدار» (مترجمان: علیرضا کوچکی و عبدالمجید مهدوی دامغانی). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. 
- مرکز آمار ایران (1385)، «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (شهرستان بردسیر)».
- مؤسسه گیتاشناسی (1383)، «اطلس استان­های ایران»، جلد 5، استان کرمان.
- نوری، ه‍. و امینی، ع. (1386)، «سهم توسعه کشاورزی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی استان اصفهان)»، مجله علوم کشاورزی ایران، 38 (2): 275- 263.
- Ali, M. and Abedullah, S. (2002), “Economic and nutritional benefits from enhanced vegetable production and consumption in developing countries”, Journal of Crop Production 6 (1(2)): 145-176.
- Berdegue, J.A., Ramirez, E., Reardon, T. and Escobar, G. (2001), “Rural nonfarm employment and incomes in Chile”, World Development 29 (3): 411-425.
- Chadha, G.K., (2011), “Agricultural diversification and rural industrialization: some policy issues from Indian experience”, JNU, New Delhi.
- Hazell, P.B.R. and Haggblade, S. (1991), “Rural-urban growth linkages in India”, Indian Journal of Agricultural Economics, 46 (4).
- Joshi, P.K., A. Gulati, P.S. Birthal and L. Tewari. (2002), “Agriculture diversification in South Asia: patterns, determinants, and Policy implications”, RGoB, MoA-NCAP-IFPRI workshop on “Agricultural Diversification in South Asia”. Paro, Bhutan.
- Marsden, T. and Sonnino, R. (2008), “Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK”, Journal of Rural Studies 24 (4): 422–431.
- Stamoulis, K., Anriquez, G. (2007), “Rural Development and Poverty Reduction: Is agriculture still the key?”, The Food and Agriculture Organization of the United Nations: 1-42.
- Tobgay, S., (2005), “Agriculture diversification in Bhutan”, Ministry of Agriculture, Bhutan.
- Von Braun, J. (1995), “Agricultural commercialization: impacts on income and nutrition and implications for policy”.
- Xinshen, D., Hazell, P. and Thurlow, J. (2009), “The role of agriculture in African development”, International Food Policy Research Institute, Washington DC, USA.
- www.zahrarosewater.com.