دوره و شماره: دوره 20، شماره 55، اردیبهشت 1395، صفحه 1-327 
طبقه‌بندی دمایی ایستگاه‌های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن

صفحه 45-63

2

محمدعلی قربانی؛ سرور پوربابک؛ حسین جباری خامنه؛ اسماعیل اسدی؛ محمدحسن فاضلی فرد


سطح‌بندی زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

صفحه 255-271

2

اسماعیل نصیری هند خاله؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعلی زاده