نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی دکترای اقلیم‌شناسی دانشگاه اصفهان.

3 استادیار جغرافیا، دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

5 استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شهرکرد،چهارمحال و بختیاری.

2

چکیده

چکیده 
آگاهی از اقلیم گذشته جهت پیش­بینی و برنامه­ریزی آینده نیاز به داده­های اقلیمی صحیح و طولانی مدت دارد. در این مطالعه، اقدام به بازسازی مجموع بارندگی منطقه دنا، به کمک پهنای حلقه­های سالیانه گونه بلوط ایرانی، توسط رگرسیون چندگانه، نموده­ایم. با این هدف دو ارتفاع رویشی در جنگل­های منطقه دنا انتخاب و 36 نمونه رویشی از 18 پایه در دو جهت جغرافیایی جنوب غربی و شمال شرقی، در قطر برابر سینه استخراج و توسط نرم افزار اتوکد با دقت 3 میکرون قرائت شدند. بعد از مرحله تطابق زمانی، برای حذف اثرات غیراقلیمی، تمامی پارامترهای اقلیمی و سری زمانی حلقه­های رویشی استاندارد شدند. گاهشناسی باقی­ماندهمحاسبه شده با متغیرهای اقلیمی طی دوره 2011-1881 واسنجی و همبستگی معنادار مثبت متغیرها با پهنای دوایر رویشی تأیید شد. بر اساس روابط و همبستگی بین گاهشناسی به­دست آمده و داده­های اقلیمی دوره آماری مشترک، کار بازسازی بارندگی سالیانه انجام و مشخص شد، مقدار بارندگی 3 دهه اخیر، نسبت به میانگین بارندگی یک قرن قبل از خود، یک افزایش حدود 4 درصدی را داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Reconstruction of the Annual Rainfall of over a Century through from Quercus Persica Tree Rings in Zagros Forests (Case Study of Dena Region)

نویسندگان [English]

  • hamid galilvand 1
  • hosein zarean 2
  • hojjat allah yazdanpanah 3
  • saeed movahedi 3
  • mehdi momeni 4
  • nabi allah yarali 5

1 Associate Professor of Agriculture and Natural Resources Faculty of Sari University.

2 Ph.D. Student of Climatology, University of Esfahan

3 Assistant Professor, Physical Geography Department, University of Esfahan

4 Assistant Professor of Engineering Faculty, University of Esfahan.

5 Assistant Professor of Natural Resources Faculty of Shahrekord University, Chahar Mahal and Bakhtiyari

چکیده [English]

Abstract
Knowledge of past climate needs long-term and accurate climatic data for future planning and predicting. In this study, we reconstructed the average maximum temperature in spring and minimum temperatures in fall and winter by applying the width of annual ringsofQuercusPersica through multiple- regression. With this goal in mind, two growth heights were selected in Dena Forests and 40 growth samples from 20 bases in two geographical directions of southwest and northeast were extracted at breast height and measured with AutoCAD software with an accuracy of 3 microns. After cross dating stage, to eliminate non-climate effects, all climatic parameters and tree rings time series were standardized. The calculated Residual Chronology (RES) was calibrated with climatic variations of the period 1881-2011 and positive and significant correlation with the width of growth rings was confirmed. Based on the relations and correlation between the calculated chronology and joint statistical climatic data the reconstruction of annual rainfall was performed and it was found that the average rainfall of the last three decades had a 4 percent increase in comparison to the average rainfall of the last century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Chronology
  • Dendroclimatology
  • Growth samples
  • Multiple-regressions
ـ ارسلانی، محسن، عزیزی، قاسم، خوش­اخلاق، فرامرز (1391)، «بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه­های درختی، مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره اول، صص 110-97.
ـ امیرچخماقی، نرگس، سهرابی، هرمز (1389)، «بررسی واکنش حلقه­های درختی بلوط ایرانی (Quercus Persica) با استفاده از اقلیم­شناسی درختی»، اولین کنفرانس پژوهش منابع طبیعی، سنندج، ایران.
ـ جلیلوند، حمید (1386)، «واکنش رشد حلقه­های رویشی زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.) به متغیرهای اقلیمی در شمال ایران با استفاده از رگرسیون چندگانه»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی/سال یازدهم/شماره چهل و دوم(ب)/زمستان 1386،صص 609-597.
ـ کاویانی، محمدرضا؛ علیجانی، بهلول (1377)، «مبانی آب و هواشناسی»، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، 576 ص.
ـ کرم­زاده سرخوش؛ پوربابایی؛ حسن؛ ترکمن، جواد (1390)، «اقلیم شناسی درختی (Dendroclimatology) بلند مازو در منطقه سراوان گیلان»، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19، شماره 1، صص 26-15 .
ـ عزیزی قاسم، ارسلانی محسن، یمانی مجتبی (1391)، «بازسازی تغییرات بارش اکتبر-می شهر کرمانشاه طی دوره 2010-1705 با استفاده از حلقه­های درختی»، مجله پژوهش­های جغرافیای طبیعی، شماره 79، صص 53-37.
ـ عساکره، حسین؛ رزمی، رباب (1390)، «اقلیم­شناسی بارش شمال غرب ایران»، جغرافیا و توسعه، شماره 25، صص 158-137.
ـ مسعودیان، سیدابوالفضل (1384)، «شناسایی رژیم­های بارشی ایران به­روش تحلیل خوشه­ای»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره37 ،صص 59-47.
ـ مصدق، احمد (1383)، «جنگل­شناسی»،چاپ سوم، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 481ص.
ـ میمندی­نژاد، محمدجواد (1348)، «اکولوژی پوشش زنده خاک»، چاپ دانشگاه تهران، 242ص.
ـ نجفی، فرهاد؛ پورطهماسی، کامبیز؛ کریمی، ا (1390)، «مطالعه اقلیم شناسی درختی بلوط مازودار (Quercus Infectoria) در غرب ایران»، اولین کنفرانس پژوهش منابع طبیعی، سنندج، ایران.
-Arrigo, D., Jacoby, R.D., Free, G.C.M and Robock, A., (1999), “Northern Hemisphere annual to decadal temperature variability for the past three centuries: Tree-ring and model estimates”, Clim Change, (42): P 663-675.
-Fan, Ze- Xin., Brauning, A., Cao, Kun-Fang., (2008), “Annual temperature reconstruction in the CentralHengduanMountains”, China, as deduced from tree rings, Dendrochronologia, V (26): P 97-106.
-Fan, Ze-Xin., Brauning, A., Tian, Qin-Hua., Yang, Bao., Cao, Kun-Fang, (2010), “Tree ring recorded May-August temperature variations since A.D.1585 in the GaoligongMountains”, southeastern Tibetan Plateau, PALAEO, V (296): P 94-102.
-Flower, A., Esmith, D.J., (2011), “A dendroclimatic reconstruction of June-July means temperature in the northern Canadian Rocky Mountains”, Dendrochronologia, V (29): P 55-63.
-Frank, D., Esper, J., (2005), “Temperature reconstructions and comparisons with Instrumental data from a tree-ring network for the European Alps. Int. J. Climatol, V (25): P 1437-1454.
- Fritts, H.C., (1976), “Tree Rings and Climate”, Academic Press, London, UK: 576PP.
- Fritts, H.C., (1962), “The relation of growth ring widths in American beech and white oak to variations in climate”, Tree-Ring Broullentin, (25(1-2)): P2-10.
- Garcia-Suarez, M.A., Butler, C.J., Baillie, M.G.L., (2009), “Climate signal in tree-ring chronologies in a temperate climate: A multi-species approach”, ELSEVIER, Dendrochronologia(27)183-198.
-Griffin, D., Meko, D.M., Touchan, R., Leavitt, S.W., Woodhouse, C.A., (2011), “Latewood chronology development for summer-moisture reconstruction in the U.S. Southwest”, Tree-Ring Research, 67(2):87-101.
-Hai, F.Z., Xue, M, S., Zhi, Y, Y., Peng, X., Yan, X., Hua, T., (2011), “|August temperature variability in the southeastern Tibetan Plateau since A.D. 1385 inferred from tree rings”, PALAEO, V (5): P703.
-Jacoby, G., Solomina, O., Frank, D., Eremenko, N., Arrigo, R.D., (2004), “Kunashir (Kuriles) Oak 400-year reconstruction of temperature and relation to the Pacific Decadal Oscillation”, PALAEO, V (209): P303-311.
-James S. Rentch. (2010), “Relationship between treefall direction, slope-aspect, and wind in eight old-growth oak stands in the Central Hardwood Forest”, USA, The Journal of the Torrey Botanical Society, Vol. 137, No. 4, pp. 391-400.
-Jordan, D., Vander Gugten, K., (2012), “Dendrochronological potential of Quercus garryana, Saltspring Island, British Columbia”, Tree-Ring Research 68(1): PP. 51-58.
-Kaennel, M., Schweingruber, F.H., (2001), “Multilingual Glossary of Dendrochronology”, Translated by: D. Parsapajouh, H.R. Taghiyari., M, FaeziPour, TehranUniversity Press.
-KÖse, N., Akkemik Ü., Dalfes HN., Özeren MS., (2011), “Tree-ring reconstructions of May-June precipitation of Western Anatolia”, Quat Res (75): P438-450.
- Liang, E., Xuemei, S., Ningsheng, Q., (2007), “Tree - ring based summer temperature reconstruction for the source region of the Yangtze River on the Tibetan Plateau”, Global and Planetary Change, V (16): P313-320.
-Liu, J., Yang, B., Chun, Q., (2010), “Tree-ring Based Annual precipitation Reconstruction of Since AD 1480 in South central Tibet”, Quaternary Research, V (75): No 3: P438-450.
-Loder,N.,Danny,M.,Mary,G.,Iain,R.,Risto,J., (2007), “Stable Isotopes as Indicators of Ecological Change”, Chapter three, Elsevier Inc.
-McCarthy, B.C., and Bailey, D.R., (1996), “Composition, structure, and disturbance history of Crabtree Woods: an old-growth forest of western Maryland”, Bulletin of the Torrey Botanical Club (123): P350-365.
- Pan, C., Tajchman, S.J and Kochenderfer, J.N., (1997), “Dendroclimatoligical analysis of major forest species of the central Appalachians”, Forest Ecology and Management, (1): P77-88.
-Philip, B. White (2007), “Denoudroclimatological Analysis of Oak Species in the Southern Appalachian Mountains”, B.A. Honors Thesis, The University of Tennessee, Knoxville, December 2007: 69PP.
-Sahney, S., Benton, M.J., &Falcon-Lang, H.J., (2010), “Rainforest collapse triggered Pennsylvanian tetrapod diversification in Euramerica, Geology, 38(12): P1079-1082.
-Speer.J.H., (2001), “Oak mast history from dendrochronology: A new technique demonstrated in the southern Appalachian region”, PhD, dissertation, University of   Tennessee, Knoxville, TN: 241PP.
-Touchan, R., Baisan, C., Mitsopoulos, I.D., Dimitrakopoulos, A.P., (2012), “Fire History in black pine (Pinus nigra Arn.) forests of the Valia Kalda, Pindus Mountains, Greece”, Tree-Ring Research 68(1):45-50.
-Wagner, R.J., Kaye, M.W., Abrams, M.D., Hanson, P.J., Martin, M., (2012), “Tree-ring growth and wood chemistry response to manipulated precipitation for two temperate Quercus species”, Tree-Ring Research 68(1):17-29.
-Wilson, R.J.S., Luckman, B.H., (2002), “Tree- ring reconstruction of maximum and minimum temperatures and the diurnal temperature rang in British Columbia, Canada Dendrochronologia, v (20/3): P1-12.
-Youngblut, D., Luckman, B., (2008), “Maximum June-July temperature in the Southwest Yukon over the last 300 years reconstructed from tree rings, Dendrochronologia, V (25): P153-166.