نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور.

2 عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول).

3 عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور.

2

چکیده

چکیده 
امروزه توسعه گردشگری به­عنوان فعالیتی سودآور، در اولویت برنامه­ریزی کشورها قرار گرفته است. اما توسعه گردشگری نیاز به توسعه زیرساخت­ها دارد که معمولاً در کشورهای جهان سوم تمرکز زیر ساخت­های گردشگری در شهرهای بزرگ و مراکز استان­ها، باعث رونق گردشگری در شهرهای بزرگ شده و شهرهای کوچک و حتی روستاهای با پتانسیل بالای توریستی از مزایای آن کم بهره بوده­اند. شناسایی سطوح توسعه­یافتگی شهرستان­ها به­لحاظ زیرساخت­های گردشگری می­تواند در برنامه­ریزی برای مناطق کم­تر توسعه­یافته کمک شایانی نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی سعی در تحلیل زیرساخت­های گردشگری شهرستان­های استان آذربایجان غربی دارد که در این راستا  14 متغیر انتخاب گردیده و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی درspss  مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای فوق به 2 عامل تأثیرگذار کاهش یافت و در نهایت با تلفیق امتیازات عاملی حاصله، شهرستان­ها رتبه­بندی شده و سطوح توسعه­یافتگی آن­ها مشخص گردید. نتایج حاصله حاکی از آن است که، شهرستان ارومیه به­لحاظ برخورداری از زیرساخت­ها در رتبه اول و شهرستان خوی در رتبه دوم و شهرستان­های شوط و پلدشت در رتبه شانزدهم و هفدهم قرار گرفته­اند. و سطح­بندی شهرستان­های استان نشان از وجود ناهمگنی در سطح استان دارد به­طوری که، شهرستان ارومیه در سطح کاملاً توسعه­یافته و شهرستان­های خوی و سردشت، توسعه­یافته و شهرستان­های چالدران، ماکو، مهاباد، سلماس، میاندوآب، نقده، بوکان در حال توسعه و بقیه شـهرستان­ها محروم می­باشند و بین رتبه هر شهرستان به­لحاظ بـرخورداری از زیرساخت­ها و جاذبه­های گردشگری شهرستان­ها رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Determination of Infrastructures and Tourism Establishments in west Azerbaijan Province County

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri hendkhaleh 1
  • Robab Hoseinzadeh 2
  • Esmaeel Safar alizadeh 3

1 Assistant Prof., Geography and Urban Planning, Payame-Noor University.

2 Academic Member and Ph.D. Student, Payame-Noor University.

3 Academic Member and Ph.D. Student, Payame-Noor University.

چکیده [English]

Abstract
Today, tourism development as a profitable activity, in the countries planning, is in priority. But tourism development is needed to infrastructure development. usually in third world countries, focusing tourism infrastructure in major cities and provincial capitals, lads to tourism development in big cities, and towns, even villages with high potential which have little interest from its advantages. So identifying development level of cities, in terms of tourism infrastructure can be efficient method to planning for less developed regions. This research method is descriptive-analytical, trying to analyze tourism infrastructure in the cities of west azerbaijan province. To this purpose, 14 variables were selected in the field of tourism infrastructure using factor analysis techniques have been analyzed with SPSS software. Variables declined two influenced factors and finally cities were ranked by resulting scores of combined index, then development levels for each city was identified. The results indicate that, Urmia city in terms of having the infrastructure is in priority, Khoy city is second, and cities of showt and poldasht have been ranked in the Sixteenth and Seventeenth. This Fact indicated that, there is heterogeneity in this province. So that, Urmia city is as quite developed and the city of Khoy and Sardasht, developed and cities of Chaldoran, maku, Mahabad, Salamas, Miandoab, Nagadeh and Bukan are developing, while other cities are underdeveloped. Between the rank of each city in terms of its infrastructure and tourist attractions, there is a positive relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism
  • Tourism infrastructure
  • Factor analysis
  • Western Azerbaijan
ـ امانپور، سعید؛ محمدی، اصغر؛ ناصر، مریم (1392)، «رتبه­بندی شهرستان­های استان خوزستان از لحاظ شاخص­های گردشگری»، نگرش­­های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره 2، ص 221-201.
ـ پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی (1390)، «گردشگری (ماهیت و مفاهیم)»، چاپ ششم  تهران، انتشارات سمت
ـ تقوایی، مسعود؛ اکـبری، محمود (1388)، «مقدمه­ای بر برنامه­ریزی و مدیـریت گردشگری شهری»، اصفهان، پیام علوی.
ـ تقوایی، مسعود؛ صفرآبادی، اعظم (1390)، «نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری، مطالعه موردی: کرمانشاه»، مطالعات جغرافیای مناطق خشک، سال اول، شماره 4.
ـ تقوایی، مسعود؛ معافی، فؤاد؛ رحیمی، راضیه (1392)، «سطح­بندی شهرستان­های استان گیلان از لحاظ امکانات و جاذبه­های گردشگری جهت تعیین قطب­های گردشگری، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، سال پنجم، شماره 2، ص 223-238.
ـ سلیمانزاد، ایرج؛ عالی اف، عیسی (1390)، «توسعه کارآفرینی در گردشگری برای توسعه پایدار (مورد مطالعه شده: استان آذربایجان غربی)»، همایش گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد واحد همدان.                                                                                   
ـ شماعی، علی؛ موسی­وند، جعفر (1390)، «سطح­بندی شهرستان­های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت­های گردشگری با استفاده از مدل Topsis و AHP، مطالعات پژوهش­های شهری و منطقه­ای، سال سوم، شماره 10، پاییز.
ـ صالحی، صادق؛ حسن­پور، محمود (1391)، «برنامه­ریزی و توسعه گردشگری: نگرشی کاربردی به برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری»، بابلسر: دانشگاه مازندران، چاپ اول.
ـ ضیایی، محمود؛ شجاعی، مسلم (1389)، «سطح­بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در برنامه­ریزی فضای گردشگری»، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 13، ص45-26.
ـ فاضل­نیا، غریب؛ هدایتی، صلاح (1389)، «راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه زریوار»، جغرافیا و توسعه، شماره 19 ص 170- 145.
ـ قنبری، ابوالفضل (1390)، «تحلیل نابرابری­های مسکن روستایی شهرستان­های استان آذربایجان شرقی در سال1387»، مسکن و محیط روستا، شماره 136، صص 50-33
ـ گی، چاک، وای (1382)، «جهانگردی در چشم­اندازی جامع»، ترجمه علی پارساییان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ دوم.
ـ منصورفر، کریم (1385)، «روش­های پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
ـ  وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود؛ شاهیوندی، احمد (1390)، «تحلیلی بر وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان (با تأکید بر هتل­ها)»، جغرافیا و برنامه­ریزیمحیطی، جلد 22  شماره 4.
ـ ویلیامز، استفان (1390)، «جغرافیای گردشگری»، ترجمه محمود ضیایی، تهران، دانشگاه پیام نور.
-Bardal, A. Ivars. Josep. (2004), “Tourism planning in Spain: evolution and perspective”, Annals of Tourism Research”, University of Alicante, Spain, vol. 31, No 2. pp 313-333.
-Bhatia, A.K. (2002), “Tourism Development: Principles and Practices”, Sterling Publishers Pvt. Ltd, 424 pages.
-Eccles, G., costa, J. (1996), “Perspectives on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 8 , Number 7  pp 44-51.
- Goldner, Charles R. Brent ritchi, J.R. (2009), “Tourism: Principles, Practices, Philosophies”, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey
-Fabrigar, Leandre R., Vegener, Duane T. (2012), “Exploratory Factor Analysis”, OxfordUniversity Press, New York
-Harrington, Donna, (2008), “Confirmatory Factor Analysis”, OxfordUniversity Press, New York
-Inkson, Clare, Minnaert, Lynn. (2012), “Tourism Management: An Introduction”, SAGE publication, Ltd
-Khandaroo, Jameel (2007), “Transport infrastructure and tourism development”,Annals of Tourism Research, Volume 34, Issue 4, Pages 1021-1032.
-Khunou, Reynish, Pawson, Tseane & Ivanovic (2009), “Fresh Perspectives: Tourism Development 1”, Pearson South Africa, 403 pages.  
-Shastri, Prabha Ranade (2009), “Infrastructure Development and its Environmental Impact: Study of Konkan Railway”, Concept Publishing Company, India.