نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ـ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه جغرافیا و اقلیم‌شناسی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان.

2

چکیده

چکیده  
قنات یکیازپیچیده­ترین فنون ابداعی بشر برای استخراج منابع آب زیر زمینی درمناطقخشکو نیمه­خشکاستکهبرایآب­رسانیدرمناطقکمآبوحتیبدونآببه­وجودآمدهاست. قنات­ها در شهرستان لنجان علی­رغم دسترسی مردم این شهرستان به آب رودخانه زاینده رود از اهمیت فراوانی برخوردار است و در این منطقه از رشته قنات­هایی جهت آبیاری سطوح زیر کشت استفاده می­شود. روش پژوهش این مطالعه «توصیفی-تحلیلی» است و اطلاعات از منابع، اسناد کتابخانه­ای و سازمان­های مرتبط تهیه شده است. در این پژوهش سعی شده تغییرات کمّی آب قنات­های منطقه و وضعیت کاهش سطح زیر کشت زراعی آبی مرتبط با تغییر تخلیه آب قنات­های شهرستان لنجان مورد بررسی قرار گیرد. برای انجام این مطالعه داده­های آماری گردآوری شده با استفاده از مدل امتیاز استاندارد پردازش شده است. در ادامه داده­ها بر اساس هدف مطالعه، با استفاده از مدل رگرسیون خطی سری­های زمانی،نمودارهای هیدروگراف و روش همبستگی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تخلیه آب قنات­های شهرستان لنجان طی دوره آماری گذشته به­ویژه در سال­های خشکسالی روند کاهشی داشته است. به­طوری که تعدادی از قنات­ها در سال آبی 1390-1389 به­طور کامل خشک شده است. هم­چنین کاهش سطحزیرکشترابطه مستقیمیبامیزان تخلیه آبقنات­هابا ضریب معناداری (001/0sig=) و ضریبهمبستگیبه مقدار 69/0 داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Quantitative Analysis of Qanat Water Changes and Its Impact on the Agricultural Cultivated Area in Lenjan from 1991 to 2012

نویسندگان [English]

  • seid hedayat allah nuri 1
  • efat fathi 2
  • seid abolfazl masudian 3

1 Ph.D of Geomorphology and Rural Planning, University of Esfahan.

2 Ph.D Student of Geomorphology and Rural Planning, Faculty Sciences Geography and Planning of University of Esfahan.

3 Professor of Geomorphology and Rural Planning, University of Esfahan.

چکیده [English]

Abstract
Qanat is one of the most complicated human invention techniques to extract underground water in arid and semi-arid areas which has been constructed for irrigating. In spite of the Zayandehrood River’s water, Qanat in Lenjan is still an important source of water for irrigating agricultural areas.
The “descriptive-analytic” method has been used in this research, and all data have been collected from related libraries and institutes.  In this research, the relation between the qanat water quantity and the agricultural area under cultivation has been studied in Lenjan. For doing so, the statistical data has been analyzed using SPSS and Excel by standardized score analysis method. Next, the linear regression of time series, hydrograph charts, and correlation methods have been applied for further data interpretation and analysis. It has been found that the rate of qanat discharge has been decreased in Lenjan compared to the previous time periods especially in drought years. This has caused to complete dryness of some of the qanat sources during 19991-2012. In addition, a direct relation has been found between the amount of qanat water drainage and the cultivated areas which have been shown by significant factor 0.001 and the correlation coefficient 0.69.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Qanat
  • Acreage
  • Drought
  • Hydrograph
  • Lenjan County
- اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان (1392)، «آمار و اطلاعات کشاورزی شهرستان لنجان»، گردآوری و تهیه؛ طرح و برنامه شهرستان لنجان.
- اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان (1392)، «خلاصه اطلاعات سیمای شهرستان لنجان»، گردآوری و تهیه؛ طرح و برنامه شهرستان لنجان.
- اداره جهاد کشاورزی شهرستان لنجان (1381)، «شهرستان لنجان و خشکسالی سال­های اخیر در بخش کشاورزی و امور دام»، گردآوری و تهیه؛ طرح و برنامه شهرستان لنجان.
- تقوایی، مسعود؛ بسحاق، محمدرضا؛ سالاروند، اسماعیل (1391)، «آزمون فرضیه در پژوهش با استفاده از SPSS»، انتشارات معظّمی اصفهان.
-حکمت­نیا، حسن؛ موسوی، میرنجف (1385)، «کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای»، انتشارات علم نوین، یزد.
- چترجی، سمپریت، اس؛ هادی، علی؛ پرایس، برترام (1389)، «تحلیل رگرسیون با مثال»، ترجمه حسینعلی نیرومند، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- زیاری، کرامت­الله (1389)، «قنات و نقش آن در شکل­گیری و توسعه اولیه سکونتگاه­های ایران»، فصلنامهدانشور، سال هفتم، شماره 28، صص 98-79.
- دفتر برنامه­ریزی و تألیف کتاب­های درسی (1390)، «جغرافیا دوره پیش­دانشگاهی»، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب­های درسی ایران، تهران.
- سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان (1371)، «آمارنامه استان اصفهان1371»، معاونت آمار و اطلاعات.
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان (1380)، «نگاهی به شهرستان لنجان»،  انتشارات سازمان مدیریت وبرنامهریزی استان اصفهان.
- سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان (1391)، «آمار و اطلاعات زراعت و باغبانی»، واحد زراعت و باغبانی.
- سازمان میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان (1388)، «برنامه راهبردی_ساختاری_عملیاتی توسعه گردشگری شهرستان لنجان»، جلد بیست و ششم، مطالعات شهر و خانه.
- سریر، محمدحسین؛ مؤیدفر، سعیده (1387)، «گویه­های اجتماعی- اقتصادی توسعه پایدار در شهرهای مناطق خشک: شهر اردکان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و سوم، شماره 3، شماره پیاپی 90، صص 92-65.
-شرکت آب منطقه­ای استان اصفهان (1392)، «آمار و اطلاعات قنات های منطقه لنجانات»، دفتر آب­های زیر زمینی.
- شهاب­الملک فرد، جعفر (1383)، «بررسی عوامل خشکی و خشکسالی و چگونگی مقابله با آن»، فصلنامه اطلاعاتسیاسیاقتصادی، شماره 202 -201.
- عشقی­زاده، مسعود؛ نورا، نادر (1389)، «تعیین محل مناسب احداث سد زیرزمینی بر روی قنات (مطالعه موردی قنات دهن چنار حوزه آبخیز کلات شهرستان گناباد)»، مجلهپژوهش­هایحفاظتآبوخاک، جلد هفدهم، شماره سوم، صص 64-45.
- قادری، ساسان (1383)، «لنجان»، انتشارات رنگ آب، اصفهان.
- کلانتری، خلیل (1391)، «مدل­های کمّی در برنامه­ریزی (منطقه­ای، شهری و روستایی)»، انتشارات فرهنگ صبا، تهران.
- کلانتری، خلیل (1389)، «پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی»، انتشارات فرهنگ صبا، تهران.
- وارثی، حمیدرضا؛ فتحی، عفت (1387)، «برنامه­ریزی توسعه توریسم درمانی در محدوه
چشمه­های آب معدنی و آب گرم استان اصفهان»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال بیست و سوم، شماره 3، شماره ی پیاپی 90، صص 64-39.
- وزارت کشاورزی، سازمان کشاورزی استان اصفهان (1372)، «آمارنامه کشاورزی سال زراعی80-1371»، معاونت برنامه­ریزی و اداری مالی، اداره آمار و خدمات کامپیوتری، مدیریت هماهنگی و برنامه و بودجه، واحد آمار و اطلاعات.
- یارنال، برنت (1385)، «اقلیم­شناسی همدید و کاربرد آن در مطالعات محیطی»، ترجمه سیدابوالفضل مسعودیان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
-Dennis Cook, R., Weisberg, Sanford (1994), “An Introduction to Regression Graphics”, A Wiley Publication.
-Douclasc, Mntgomery (1992), “Introduction to Liner Regression Analysis”, Arizonastate University, Elizabeth A Peck, p 53.
-Kothari, C.R. (1992), “Quantitave Techniques”, Vikas Publishing House New Delhi, pp 206-207.
- Loukas. A, L.Vasiliade and Dalezios, N.R. (2003), “Intercomparison of meteorological drought indices for drought assessment and monitoring in Greece”, 8th International Conference on Environmental Science andTechnology,LemnosIsland, 8-10 September: 484-491.
- Thomas P. Ryan (2009), “Modern Regression Methods, A Wiley Publication, New Jersey, p4.
-Wilhite, D.A. & M.H. Glantz (1985), “Understanding the drought phenomenon: The role of definitions”, Water International 11-112.