دوره و شماره: دوره 20، شماره 56، مرداد 1395، صفحه 1-310 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی عملکرد مدیریت شورایی در پایداری کالبدی و فیزیکی محلات شهری پیرانشهر

صفحه 1-17

2

اکبر اصغری زمانی؛ ابراهیم شریف زاده اقدم


پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه غرب شهرستان خوی به روش آنبالاگان

صفحه 19-38

ابراهیم اصغری کلجاهی؛ فاطمه نمکچی؛ عبدالرضا واعظی هیر


ارزیابی توانمندی ها و قابلیت های ژئوتوریستی روستای کندوان

صفحه 39-53

علی اکبر تقیلو؛ صیاد اصغری؛ بتول زینالی؛ صالح اصغری


توان های اقلیمی ایران برای کشت سویا

صفحه 89-105

حسن ذوالفقاری؛ بهمن فرهادی؛ حمید رحیمی


تحلیل همدید فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در زمان رخداد بارش‌های سنگین شمال غرب ایران

صفحه 107-126

66

مجید رضایی بنفشه؛ فاطمه جعفری شندی؛ فرشته حسین علی پور گزی؛ مجید علیمحمدی


استفاده از روش کم ترین مربعات در ایجاد مدل رقومی بارش (DPM)

صفحه 127-148

محمدحسین رضائی‌مقدم؛ خلیل ولیزاده کامران؛ مهدی بلواسی؛ حسین خیری استیار؛ صیاد اصغری سرسکانرود


طراحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی - فرهنگی ایران

صفحه 275-300

داوود مهدوی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدالله سجاسی قیداری