نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقلیم شناسی، دانشگاه محقّق اردبیلی، اردبیل

2 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

اقلیم، توپوگرافی و کاربری اراضی از مهم‌ترین مؤلفه‌های محیطی هستند که استعداد و قابلیت تولید محصول زراعی در یک منطقه به آن­ها وابسته است. در این تحقیق با استفاده از داده‌های اقلیمی از قبیل دما، بارش، تعداد روزهای یخبندان و ساعات آفتابی و رطوبت نسبی مربوط به مراحل فنولوژیکی رشد زعفران و داده‌های منابع زمینی از قبیل لایه‌های توپوگرافی و کاربری اراضی که با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8 مربوط به تاریخ 28/2/1392 در شهرستان ملایر تهیه‌شده، برای ارزیابی تناسب اراضی مستعد کشت زعفران در سطح شهرستان ملایر استفاده شده است. مطالعه و بررسی هر یک از آن­ها در رابطه با نیازهای اقلیمی و اکولوژی زعفران صورت گرفته است. با تعمیم داده‌ها به سطح، و پردازش آنها با استفاده از فن­آوری GIS لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هر یک از آن­ها تهیه شد. به­منظور اولویت‌بندی و ارزیابی معیارها و لایه‌های اطلاعاتی در رابطه با هم و تعیین وزن آن­ها از روش تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)، مبتنی بر روشvikor  استفاده شد. سپس با وزن­دهی به لایه‌های تهیه‌شده بر اساس معیارها و مدل مورد نظر، همپوشانی و تحلیل فضایی لایه‌ها در محیط GIS صورت گرفت و لایه نهایی ارزیابی تناسب اراضی برای کشت زعفران تهیه شد. در این تحقیق مقدار 23/10درصد از مساحت کل شهرستان را مناطقی که دارای تناسب اراضی مناسب هستند در بر می­گیرد، 25/40 درصد از کل مساحت را مناطقی با تناسب متوسط برای کشت زعفران پوشش می­دهد. و مابقی شهرستان را که سهم بیش­تری هم دارد و 52/45 درصد از شهرستان را پوشش می­دهد اراضی با تناسب ضعیف هستند. با توجه با این تحقیق روشvikor  مـی­تواند عملکرد مناسبی در انتخاب ارزش­های تناسب برای هر کدام از طبقات داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Land Suitability Assessing for Saffron Cultivation Based on Using Vikor Method in GIS (Case Study Malayer City)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Sobhani 1
  • Mohammad Framarzi 2

1 Group Aqlym‌Shnasy, researcher University of Ardabil

2 Remote Sensing and GIS, School of Humanities, University scholar ARDABILI

چکیده [English]

Crop production ability and its potential are significantly up to
climate, topography and land use which are the most important
environmental factors. In this study, using climatic data such as
temperature, precipitation, number of frost days, sunny hours and
relative humidity related to phonology steps of saffron growing, Also
ground resource data such as topography, land use layers which are
prepared by Landsat 8 satellite imagery dated 14/5/2013. Evaluating
each of these parameters have been taken in relation to the climate and
ecology needs of saffron. Information layers of them were prepared by
adjusting data to the surface, and processing them by GIS technology.
Multi-criteria decision analysis methods (MCDM), based on vikor
were used in order to prioritize and evaluate information layers and
their weights in connection with each other. Then layers were
weighted based on the criteria and subject model also these layers
were overlapped and analyzed in GIS environment. Consequentially,
the final layer of land suitability was prepared for saffron cultivation.
In this study, 10.23, 45.25 and 45.52 percent of the total area are good,
average and weak suitability lands respectively. According to this
research, vikor method can have
an acceptable function over selecting
the fitness values for each class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • suitability
  • Saffron
  • GIS
  • Vikor
  • malayer city
ـ جعفر بیگلو، منصور؛ مبارکی، زهرا (1387)، «سنجش تناسب اراضی استان قزوین برای کشت زعفران بر اساس روش هوش تصمیم‌گیری چندمعیاره»، پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، زمستان، شماره 66، صفحه 102. 
ـ خورشیددوست، علی­محمد؛ حسینی، سیداسعد؛ محمدپور، کاوه (1390)، «تعیین مکان­های مناسب برای کشت کلزا در استان کردستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS). نشریه دانش آب و خاک، ش 21، ص 39.
ـ قطره­سامانی، مهرداد و سعید قطره­سامانی (1382)، «پهنه­بندی آگروکلیماتولوژی استان چهارمحال و بختیاری از نظر قابلیت­سنجی کشت گردو با استفاده از GIS­»، مرکز هواشناسی شهرکرد، ص 141-153.
ـ قدسی­پور، حسن (1384)، «فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی»، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، چاپ چهارم. 
ـ غلامعلی کمالی (1386)، «طرح بیوکلیمایی زعفران در جنوب خراسان با همکاری هواشناسی منطقه خراسان»، سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی.
ـ محمدی­، حسین؛ رنجبر، فیروز و محسن سلطانی (1389)، «ارزیابی پتانسیل­های اقلیمی کشت زعفران در شهرستام مرودشت»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 22، شماره 3، صص 143-154.
ـ کوزه­گران سعیده؛ موسی­بیگی، محمد؛ ثنایی­نژاد حسین و محمدعلی بهدانی (1390)، «بررسی درجه حرارت­های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به­منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS»، نشریه آب و خاک، جلد 25، شماره 4، صص 892-904.
-Behdani M.A., and Nassiri M., and Koocheki A.A. (2003), “Modeling Saffron Flowering Time across a Temperature Gradient”, in Proceedings of 2nd International Symposium on Saffron Biology and Technology, 22-25 October, Albacete, Spain.
-BIaauw, A.H., (1935), “DePeriodicke on Twling Van Een Boliris”, Verhadel-ingder, Koninklijke Academia Van Wetensch Append Afdeeling.
-Ghasemipirbalouti, A. Golparvar, AR. (2008), “Evaluating Agro Climatologically Variables to Identify Suitable Areas for Rapessd in Different Dates OF Sowing by GIS Appreach American”, Journal of Agricultural and Biological Sciences, (3) 4: 656- 660.
-Guler, M., Dok, M., Kara, T. (2005), “Using geographic information system (GIS) techniques to determine potential rapeseed (Brassica napes), production area in middle Blake sea Region”.
-Halevy A.H., Hons S., Sachs R.M., and Reid M.S. (1991), “Flowering and corn yield of Brodiaea in response to temperature, photoperiod”, corn size and planting depth. Soc. Hort. Sci. 116: 19-22.
-Holford.I.C.R, (1973), “Phosphate adsorption by soils and its relationship to soil phosphates and plant availability”, Ph.D. thesis LondonUniversity.
-Ismail-Zadeh, y, Jahanbakhsh., S., (2011), “Applicable requirements for saffron Agro climate with plain Magi”, Journal-Geographical Space Research, Year 11, No. 35, pp. 18-1. (In Persian with English summary).
-Mashayekhi K., Kamkar B., and Soltani A. (2006), “The Effect of Corm Weight and Environmental Temperature on Flowering Behavior of Saffron (Crocus Sativus)”, In Pproceedings of 2nd InternationalSymposium on Saffron Biology and Technology, 28-30 October, Mashhad, Iran.
-Mirza bayati, R, (2005), “The Estimation of saffron-growing areas in neyshabour plain by GIS|”, thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree Master of Science in Geography, University of Tarbiat Modarres, Tehran. (In Persian)
-Molina R.V., Valero M., Navarro Y., Guardiola J.L., and García-Luis A. (2004), “The effect of time of cormlifting and duration of incubation at inductive temperature on flowering in the saffron plant (Crocus sativusL.).
-Murphy, IV, Tloiden, M. (2001), “Agrometeorolgical needs review and analysis for Ireland: WWW.cud.i.e/aglet.
-Plessner, O. and Ziv, M. (1990), “Corn Production in Saffron Crocus”, Department of Agricultural Botany.
-Wei, Jingzhu; Lin, Xiangyi. (2008), “The Multiple Attributed Decision-Making VIKOR Method and Its Application”, IEEE.