نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 آب و هواشناسی، گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

2 سنجش از دور و سیستم اطلاات جغرافیایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 آب و هواشناسی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

الگوی پیوند­از­دور دریای شمال-خزر به­عنوان یکی از الگوهای پیوند­از­دور جوی تأثیر­گذار تراز 500 هکتوپاسکال، نقش مهمی در تغیرپذیری منطقه­ای دمایی و هیدرواقلیم شرق مدیترانه دارد. در پژوهش حاضر به­بررسی ارتباط بین الگوی پیوندازدور دریای شمال-خزر با نوسانات دماهای بیشینه­ ایران در یک دوره بلند­مدت 60 ساله (۱۹۵0-۲۰۱۰) پرداخته شده است. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون به­عنوان روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش مبیّن وجود رابطه معنی­دار و معکوس بین دمای بیشینه اکثر ایستگاه­های منتخب با الگوی پیوندازدور دریای شمال-خزر است. این امر حاکی از کاهش دما در فاز مثبت الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر و افزایش دما در فاز منفی می­باشد. از نظر زمانی، ضرایب همبستگی مورد محاسبه نشان از ارتباط معکوس و معنی­دار­تری بین دمای ایستگاه­ها و الگوی دریای شمال-خزر در ماه­های ژانویه، فوریه، مارس و تقریباٌ ارتباط مستقیم اکثر ایستگاه­ها در ماه آگوست است. در بازه­ زمانی ماهانه بیش­ترین میزان همبستگی ماهانه در بین ایستگاه ها با 342/0- در ماه ژانویه مورد محاسبه قرار گرفت. بررسی ضرایب همبستگی فصلی نیز بیانگر ضریب همبستگی معنی­دار دماهای بیشینه زمستان به میزان 212/0- دارد. به لحاظ دوره­ای، نتایج بیانگر ارتباط قوی دوره­ سرد در اکثر ایستگاه­ها با الگوی مورد مطالعه می­باشد. تحلیل آرایش الگوهای جوّی تراز 500 هکتوپاسکال در فازهای منفی و مثبت نشان می­دهد که در فاز مثبت، اسقرار ناوه­ای عمیق بر روی دریای­خزر، عراق، ترکیه و ایران و هم­چنین قرارگیری ایران در بخش شرقی محور ناوه­ و از طرفی اسقرار پشته­ای بر روی دریای شمال و اروپا باعث انتقال دماهای سرد شمال اروپا و جنب قطبی به سمت ایران می­شود. اما در فاز منفی قرارگیری ایران در زیر محور پشته­ مستقر بر روی ایران منجر به ایجاد جوّی پایدار با وزش ضعیف مداری و دماهای گرم شده است. بنابراین با وزش هوای گرم­ و خشک آفریقا، عربستان و عرض­های پایین، دمای ایران بالاتر می­رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of North Caspian Sea Pattern (NCP) Teleconnection in Maximum Temperatures Oscillation in Iran

نویسندگان [English]

  • Yousef Ghavidel Rahimi 1
  • Manochehr Farajzadeh Asl 2
  • Daryoush Hatami Zarneh 3

1 Water and Meteorology, Department of Geography, Tarbiat Modarres University

2 Remote sensing and GIS, Tarbiat Modarres University

3 Hydrometeorological applications, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The NCP as one of the effective teleconnection patterns in level of
500 hpa have an important role in thermal and hydro-climatic
variability in East Mediterranean region. In this study to investigate
the correlation between the NCP and maximum temperature
fluctuations Iran for a 60 years period (1950-2010) have been studied.
Pearson correlation analysis as the main method used in this study
show an inverse relationship between maximum temperatures and
selected stations and NCP index. This shows decrease of temperature
in positive phase of the NCP and rise of temperature in negative
phase. In terms of time correlation coefficients were calculated and
showed a significant negative correlation between the temperature of
stations and the NCP in months of January, February, March and
almost direct relation most stations in August. At monthly interval in
the monthly correlation between stations with 0.342 were computed in
January. Seasonal correlation of shows a significant correlation of
maximum temperatures in winter to be -0.212. In terms of period, the
results indicate a strong correlation between cold period in most
stations and mentioned index. Atmospheric circulation in 500 hpa at
positive and negative phases showed in positive phase, settlement of
deep trough on the Caspian Sea, Iraq, Turkey and Iran, and also the
location of Iran in the eastern part of the trough axis on the other hand,
indicates establishment of a ridge on the North Sea and Europe which
leads to transfer of cold temperatures of northern Europe and its
adjacence of polar section to Iran. But on the negative phase
placement of Iran beneath the ridge axis leads to the creation of a
barotropic atmosphere with weak zonal wind and warm temperatures
to Iran. So with blowing warm air from Africa, Arabia and low
latitude Iran's temperature rises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum temperature
  • Teleconnection
  • NCP
  • Iran
ـ احمدی، محمد (بی­تا)، «تحلیل ارتباط الگوهای پیوند از دور با ویژگی­های بارش ایران»، رساله دکتری اقلیم­شناسی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
ـ قویدل رحیمی، یوسف؛ فرج­زاده، منوچهر؛ و داریوش  حاتمی زرنه (1394)، «تحلیل رابطه پیوند از دور بین الگوی دریای شمال-خزر و دماهای حداقل ایران»، فضای جغرافیایی، شماره 52، صص 159-137 .
ـ قویدل رحیمی، یوسف؛ حاتمی، داریوش و محمد رضایی (1392)، «نقش الگوی پیوند از دور جو بالای دریای شمال-خزر در تغییرات زمانی بارش سواحل جنوبی دریای خزر»، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 31، صص 46-29 .
ـ قویدل رحیمی، یوسف؛ فرج زاده، منوچهر و سعید کاکاپور (1393)، «نقش الگوی پیوند از دور دریای شمال-خزر در نوسانات بارش­های پاییزی مناطق شمال غرب و غرب ایران»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 49، صص 230-217 .
ـ مطلبی­زاد، سلماز (1394)، «شناسایی، طبقه­بندی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال غرب ایران»، پایان­نامه مخاطرات آب و هوایی، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
-Brunetti, M; H, Kutiel (2011), “The relevance of the North-Sea Caspian Pattern (NCP) in explaining temperature variability in Europe and the Mediterranean”, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 2881–2888.
-Ciarlo, M. (2008), “Investigating relationships between oscillation patterns around Europe and their influence on aerosol transport using a Regional Climate Model (RegCM4)”, MSc (by research) Dissertation”, Department of Physics, Faculty of Science, University of Malta, Malta.
-Ghasemi, A; D, Khalili, (2008), “The effect of the North Sea-Caspian pattern (NCP) on winter temperatures in Iran”, Theor. Appl. Climatol, 92: 59–74.
-Ghavidel, Y; P, Baghbanan; M, Farajzadeh )2016(, “The Statistical Detection of Linking between Thunderstorm Frequency and teleconnection patterns in Iran”, Arabian Journal of Geosciences, 9 (426): 1-12. DOI: 10.1007/s12517-016-2453-3
-Göktürk, O; MM, Karaca, (2006), “Influence of north Sea-Caspian pattern on the hydro climate of Turkey”, Geophysical Research Abstracts, 8: 00314.
-Gündüz, M; E, Özsoy, (2005), “Effects of the North Sea Caspian pattern on surface fluxes of Euro-Asian-Mediterranean seas”, Geophysical Research Letter, 32: L21701.
-Hatzaki, M; H,A, Flocas; P, Maher as; D,N, Asimakopoulos; C, Giannakopoulos, (2006), “Study of future climatic variations of a teleconnection pattern affecting Eastern Mediterranean”, Global NEST Journal, 8(3): 195-203.
-Kutiel, H; M, Türkes, (2005), “New evidences for the role of the North Sea–Caspian Pattern on the temperature and precipitation regimes in continental central Turkey”, Geografiska Annaler, 87 (4): 501–513.
-Kutiel, H; Y, Benaroch, (2002), “North Ses-Capian Pattern (NCP)- an upper level atmospheric teleconection affecting the Eastern Mediterranean: Identification and definition”, Theoretical and Applied Climatology, 71: 17-28.
-Tatly, H, (2007), “Synchronization between the North Sea–Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP”, International Journal of Climatology, 27: 1171–1187.
-Wallace, J.M; D.S. Guzzler (1981), “Teleconnections in the geopotential height field during the northern hemisphere winter”, Monthly Weather Review, 109: 784-812
-Yetmen, O; T, Yalcin (2009), “Climatic parameters and evaluation of energy consumption of the Afyon geothermal district heating system”, Afyon, Turkey, Renewable Energy, 34: 706-710.
-Kutiel, H; Y, Benaroch, (2002), “North Ses-Capian Pattern (NCP) - an upper level atmospheric teleconection affecting the Eastern Mediterranean: Identification and definition”, Theoretical and Applied Climatology, 71: 17-28.
-Kutiel, H; P, Maheras; M, Türkes; S, Paz. )2002(, “North Sea Caspian Pattern (NCP) - an upper level atmospheric teleconnection affecting the eastern Mediterranean: Implications on the regional climate”, Theoretical and Applied Climatology, 72:173-192.
-Tatly, H, (2007), “Synchronization between the North Sea–Caspian pattern (NCP) and surface air temperatures in NCEP”, International Journal of Climatology, 27: 1171–1187.
-Wallace. J. M; D.S. Guzzler (1981), “Teleconnections in the geopotential height field during the northern hemisphere winter”, Monthly Weather Review, 109: 784-812
-Yetmen, O; T, Yalcin; (2009), “Climatic parameters and evaluation of energy consumption of the Afyon geothermal district heating system”, Afyon, Turkey, Renewable Energy, 34: 706–710.
-https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/ncp/  سایت داده های پیوند از دور
-http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html سایت داده­های جوّ بالا