نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 محیط زیست دانشگاه تهران

2 آمایش محیط زیست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تالاب­ها با عملکردها و ساختارهای متفاوتی در شرایط پیچیده­ اکولوژیک سرزمین­های محل استقرار خود همراه با نوسانات و تغییرات در مکان و زمان هستند. بر این اساس نیاز است تالاب­ها قبل از هر نوع بررسی در قالب نوعی رده­بندی، طبقه­بندی و شناسایی شوند تا ویژگی­های خاص آن رده را بتوان مشخص نمود. در این مقاله دیدگاه هیدروژئومورفیک برای رده­بندی تالاب­ها مورد بررسی قرار گرفته و نحوه طبقه­بندی تالاب­ها بر این اساس تشریح شده است. روش هیدروژئومورفیک بر اساس سه عامل تأثیرگذار 1) مکان و مقر تالاب (­از نظر ژئومورفولوژی)، 2) منبع تأمین آب و 3) جریان و نوسان آب (­هیدرودینامیک)، تالاب­ها را به هفت طبقه و سپس با توجه به بیوم، آنها را به زیرطبقات بیشتری تفکیک می­کند. طبقات رودخانه­ای، فروافتی، شیب­دار، مسطح (با خاک­آلی یا معدنی)، و حاشـیه­ای (مصبی و دریاچه­ای) هفت رده­ی مطرح شـده مـی­باشند. با انـتخاب تالاب بین­المللی چغاخور به­عنوان مطالعه موردی، رده­بندی این تالاب و زیرطبقات آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، تالاب چغاخور با بیوم کوهستانی از نوع حاشیه دریاچه­ای و فروافتی است که در زیرکلاس انسان­ساخت و حوضچه­ای قرار می­گیرد. با توجه به نوع رده­بندی این تالاب، ارزیابی عملکردها و ارزش­های این تالاب نشان می­دهد، در برنامه­های آینده برای تالاب چغاخور لازم است به عملکردها و ارزش­هایی نظیر تغذیه آب­های زیرزمینی، کنترل سیلاب، نگهداری رسوب و مواد رسوبی، تأمین آب، زیستگاه آبزیان و وجود تنوع زیستی توجه خاصی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Hydrogeomorphic Wetlands Classification to Determine Ecological Functions: A Case Study of Choghakhor Wetland

نویسندگان [English]

  • Bahram Melekmohamadi 1
  • Fatemeh Jahanishakib 2
  • Ahmadreza Yavari 1

1 Environmental Tehran University

2 Planning the environment University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan

چکیده [English]

In this study, for potential survey construction of wind power plants in
the provinces of Khorasan Razavi and Northern different criteria and
sub-criteria have been considered. To become fuzzy criteria are based
on expert opinions and investigation done researches, control point
and fuzzy function for each of the layers based on their membership
gradation range of zero and one was determined in the IDRISI
software. Then, according to the importance of integrating
information, Analytical Hierarchy Process (AHP) for layers weighting
was implemented by Expert choice software. Then, the software
ArcGIS, was used to spatial analysis and overlapping layers, and after
the analysis of information, Razavi Khorasan and North Khorasan
province, in terms of capability the wind power plants building,
divided into four levels: excellent, good, fair and poor. Finally, the
results indicated that excellent are as for the construction of wind
power plants in the study area are located in thesoutheast ofthe study
area at Torbatjam station with an area exceeding 222565
.97 hectares
(0.018 percent). In addition, good areas are located around the Taybad
and Khaaf, Golmakan, Sarakhs, Roshtkhar, Bardaskan, Neyshaboor,
Sabzevar, Bojnurd, Ferdows and Jajarm stations with an area
exceeding 1817573
.81 hectares (0.17 percent). One cans that
renewable energy of wind without any pollution could be utilized by
the construction of wind power plants in the replaces ultimately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classification
  • Hydrogeomorphic approach
  • Wetland functions
  • Hydrodynamic
  • Geomorphology
  • Choghakhor Wetland
ـ باقری، سیامک (1379)، «تالاب چغاخور و ویژگی­های آن»، فصلنامه موج سبز، شماره یک، 39-36.
ـ بهروزی­راد، بهروز (1387)، «تالاب­های ایران»، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، یک جلد، چاپ اول، تهران.
ـ ماهینی، عبدالرسول سلمان؛ سفیدیان، سیما (1391)، «طبقه­بندی آب­شناختی تالاب­های بین­المللی ایران و دسته­بندی آسیب­پذیری آن­ها». پژوهش­های محیط­زیست، شماره6، 56-45.
-Adamus, Paul R. (2001), “Guidebook for hydrogeomorphic (HGM)-based assessment of Oregon wetland and riparian sites: statewide classification and profiles”, Oregon Division of State Lands.
-Brinson, M.M., Hauer, F.R., Lee, L.C., Nutter, W.L., Rheinhardt, R.D., Smith, R.D., and Whigham, D. (1995), “A guide-book for application of hydrogeomorphic assessments to riverine wetlands” Technical Report WRP-DE-11, U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS.
-Brinson, Mark M. (1993a), “A hydrogeomorphic classification for wetlands”, East Carolina University Greenville NC.
-Brinson, Mark M. (1993b), “Changes in the functioning of wetlands along environmental gradients”, Wetlands, 13 (2), the Society of Wetland Scientists, 65-74.
-Chen,  S.,  Fath,  B.D.,  Chen,  B.,  )2011), “Information-based  network  environ  analysis:  a system  perspective  for  ecological  risk  assessment”,  Ecological  Indicators,  11  (6): 1664–1672.
-Christian,  R.R.,  Brinson,  M.M.,  Dame,  J.K.,  Johnson,  G.,  Peterson,  C.H.,  Baird,  D. (2009), “Ecological  network  analyses  and  their  use  for  establishing  reference domain  in  functional  assessment  of  an  estuary”,  Ecological  Modelling,  220  (22): 3113-3122.
-Johnson, J. Bradley. (2001), “Documentation of Reference Conditions in the Slope Wetlands of the Southern Rocky Mountains: Reference Database, Site Descriptions, and Revised Functional Models”, J. Bradley Johnson. Colorado.
-Johnson, J. Bradley. (2005), “Hydrogeomorphic wetland profiling: an approach to landscape and cumulative impacts analysis”, US Environmental Protection Agency, National Health and Environmental Effects Research Laboratory.
-Kete, N. (2001), “Utah montane slope (fens and wet meadows) functional assessment model (draft)”, Report submitted to US EPA, Region 8.
-Lewis, W. M. (1995), “Wetlands: Characteristics and boundaries, National Academies Press. Washington, D.C.
-Malekmohammadi, B., & Rahimi Blouchi, L. (2014), “Ecological risk assessment of wetland ecosystems using Multi Criteria Decision Making and Geographic Information System”, Ecological Indicators, 41, 133-144.
-Noe, D.C., K. Kolm, J. Emerick, and D. Cooper. (1998), “Characterization and Functional Assessment of Reference Wetlands in Colorado”, Colorado Geological Survey”, Department of Natural Resources, Denver, CO, USA.
-Ramsar Classification System for Wetland Type, (2009), “Annex B, Strategic Framework for the List”, Gland, Switzerland.
-Science Applications International Corporation (SAIC). (2000), “Summit County wetland functional assessment”, Report prepared for the Summit County Community Development Division”.
-The Canadian Wetland Classification System. (1997), “The National Wetlands Working Group”, Edited by B.G. Warner and C.D.A. Rubec”, The Wetlands Research Centre, University of Waterloo, Waterloo, Ontario.
-Tiner, R. (2000), “Keys to water body type and hydrogeomorphic-type wetland descriptors for U.S. waters and wetlands (Operational Draft)”, U.S. Fish and Wildlife Service National Wetlands Inventory Project Report.
-Wetland Care Australia, (1991), “Types of wetlands, supporting the community to protect and restore”.