نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تبریز

چکیده

با تداوم روند خشکی محیط و مدیریت غیراصولی آن، فرسایش خاک به یکی از مهم­ترین مسائل دامنه­های شرقی سهند تبدیل شده است. در این محدوده و در مقیاس حوضه­ای، عوامل متعددی در زمینه­سازی و تشدید فرسایش خاک دخیل هستند. در محدوده مورد مطالعه - به عنوان یک منطقه نیمه­خشک واقع در دامنه­های شرقی کوهستان سهند (شمال غرب ایران) - خاک تحت فرسایش شدید آبی قرار گرفته است. آثار این ­فرسایش­ در محدوده مورد مطالعه - به عنوان یک محدوده کشاورزی­ و دامپروی مهم کشور ـ به  صورت­ سطوح آشفته با خندق­ها و شیارهای متعدد ظاهرشده است. برای بررسی علل و عوامل فرسایش آبی و شناسایی محدوده­های ­تحت خطر فرسایش از مدل USLE استفاده و از تکنیک GIS بهره­گیری شده است. در این مقاله، با استفاده از مدل مذکور که اساس آن بکارگیری پارامترهای توپوگرافی، اربری، بارندگی و نوع خاک ­است، فرسایش آبی مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت محدوده­های تحت خطر، پهنه­بندی شده است. نتایج این بررسی­ها نشان می­دهد که در بین عوامل مورد بررسی، طول و شیب دامنه به عنوان عوامل توپوگرافی، نقش اصلی ­در فرایند فرسایش ایفا می­کنند. در محدوده مورد مطالعه، طول دامنه، نوع و الگوی فرسایش را تعیین می­کند. در بخش­هایی که طول دامنه افزایش­ افته، خندق­های عمیق تشکیل گردیده و با افزایش میزان سیلت­، فرسایش خطی نیز تشدید شده است. نقشه پهنه­بندی خطرفرسایش نشان مـی­دهد که شیب­های منتهی بـه ­دشت­های سیلابی از پتانسیل بالایی بـرای تشدید فرسایش آبی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Soil Erosion Risk in Sareskandar Chay Catchment, Eastern Slope of Sahand Mountain Using USLE Model and GIS

نویسندگان [English]

  • Maryam Bayati Khatibi
  • Fariba Karamy

Geographical Research Group, University of Tabriz

چکیده [English]

Soil erosion is a serious problem, due to progressive arid condition and incorrect management on the eastern slopes of Sahand Mt. Many parameters are aggravating soil erosion in this study area and in catchment scale. Soil is under intensive water erosion as a semi arid area on the slopes of Sahand (NW of Iran).The traces of this erosion has become apparent with the shapes of surface disturbances and gullies and rills in agricultural and grazing lands. In order to investigate causes and factors of water erosion and defining risky lands, we used USLE model and GIS techniques. In this article water erosion and susceptible land erosion, were analyzed using topographic factors, landuse, and precipitation and soil type. The results of study suggested that length and gradient of slope is play important role in erosion processes. In study area, the pattern and type of erosion is defined by length. In some parts of the area where length of slope is increased, depth of gullies is also increased. In addition, when silt composition is increased, linear erosion is also aggravated. The zoning map shows that slopes toward flood plains have very high potential for water erosion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil erosion
  • Linear erosion
  • Soil erosion risk zoning
  • USLE
  • Sareskandar Chay
  • Eastern slope Sahand Mt
1ـ آل­کثیر، ع. (1374)، «پژوهش­های ژئومورفولوژی و هیدرولوژی دامنه­های شرقی سهند»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
2ـ بیاتی خطیبی، مریم (1388)، «تحلیل و ارزیابی فرسایش خطی در حوضه­های شورچای وکلقان چای»، طرح تحقیقاتی، دانشگاه تبریز.
گزارش مطالعات خاکشناسی تفصیلی دقیق باغات پایاب سد سهند هشترود (1384)، شرکت سهامی آب منطقه­ای آذربایجان شرقی واردبیل.
مطالعات خاکشناسی نیمه­تفصیلی دقیق اراضی پایاب سد خرمدرق (1384)، شرکت سهامی آب منطقه­ای آذربایجان شرقی و اردبیل.
5ـ ژولین، پ. (1387)، «مکانیک رودخانه­ها»، ترجمه محمد جعفرزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
6- Auerswald, K., Fiener, P., Dikau, R. (2009), “Rates of Sheet and Rill Erosion in Germany - A Meta-analysis”, Geomorphology, 111: 182-193.
7- Beskow, S., Mello, C., Norton, L., Curi, M., Viola, M., Avanzi, J. (2009), “Soil Erosion Prediction in the GrandeRiver Basin”, Brazil Using Distributed Modeling, Catena, 79:49-59.
8- Chi, Z., Yao, Z., Shen, S., Hiroyuki, N., Haruyoshi, I., Peng, C., Jun, F. (2008), “Development of GIS-based FUSLE Model in a Chinese Fir Forest Sub-catchment with a Focus on the Litter in the DabieMountains”, China, Forest Ecology and Management, 255: 2782-2789.
9- Dumas, P., Printemps, J., Mangeas, M., Luneau, G. (2010), “Developing Erosion Models for Integrated Coastal Zone Management: A Case Study of The New Caledonia West Coast”, Marine Pollution Bulletin, 61: 519-529.
10- Fu, G., Chen, S., McCool, D. (2006), “Modeling the Impacts of No-till Practice on Soil Erosion and Sediment Yield with RUSLE, SEDD”, and ArcView GIS, Soil & Tillage Research 85: 38-49.
11-Kinnell, P. (2000), “AGNPS-UM: Applying the USLE-M within the Agricultural Non Point Source Pollution Model”, Environmental Modelling & Software, 15: 331-341.
12- Mannaerts, C., Gabriels, D. (2000), “A Probabilistic Approach for Predicting Rainfall Soil Erosion Losses in Semiarid Areas”, Catena 40: 403-420.
13- Marques, M., Bienes, R., Jiménez, L., Rodríguez, R. (2007), “Effect of Vegetal Cover on Runoff and Soil Erosion under Light Intensity Events, Rainfall Simulation over USLE Plots” Science of the Total Environment, 378: 161-165.
14- Pelacani, S., Märker, M., Rodolfi, G. (2008), “Simulation of Soil Erosion and Deposition in a Changing Land Use: A Modelling Approach to Implement the Support Practice Factor”, Geomorphology, 99: 329-340.
15- Ranieria, S., Liera, Q., Sparoveka, G., Flanagan, D. (2002), “Erosion Database Interface (EDI): A Computer Program for Georeferenced Application of Erosion Prediction Models”, Computers& Geosciences, 28: 661-668.
16- Shamshad, A., Azhari, M., Isa, M., Hussin ,W., Parida, B. (2008), “Development of an Appropriate Procedure for Estimation of RUSLE EI30 index and Preparation of Erosivity Maps for Pulau Penang in Peninsular Malaysia, Catena, 72: 423-432.
17- Terranova, O., Antronico, L., Coscarelli, L., Iaquinta, P. (2009), Soil Erosion Risk Scenarios in the Mediterranean Environment Using RUSLE and GIS: An Application Model for Calabria (Southern Italy), Geomorphology, 112: 228-245
18- Vaezi, A., Sadeghi, SH., Bahrami, H., Mahdian, M. (2008), Modeling the USLE K-Factor for Calcareous Soils in Northwestern Iran, Geomorphology 97: 414-423.