دوره و شماره: دوره 16، شماره 40، شهریور 1391 
بررسی تغییرات الگوی هندسی رودخانه قزل¬اوزن با استفاده از تحلیل هندسه فراکتال

صفحه 119-139

محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدرضا ثروتی؛ صیاد اصغری سراسکانرود


تصحیح خطای گیرنده دستی GPS با استفاده از یک گیرنده ثابت

صفحه 161-173

مرجان نوروزی؛ حسین نوید؛ محمد شاهکار؛ زهرا حیدریان


امکان¬سنجی جاذبه¬های اکوتوریستی استان اردبیل

صفحه 175-199

حمیدرضا وارثی؛ هوشنگ سرور؛ امید مبارکی؛ مهدی عبدالله زاده