نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

ـ استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

2

چکیده

از طریق انتخابات، شهروندان ضمن نظارت بر عملکرد منتخبان خود، به حکومتِ حاکمان مشروعیت می‌بخشند. در حقیقت، انتخابات مناسب­ترین ابزاری است که به­وسیله­ آن می‌توان اراده­ شهروندان را در انتخاب متصدیان امور کشور مداخله داد. به­دلیل چنین اهمیتی، جغرافیدانان سیاسی با بررسی روشمند و علمی رابطه­ میان انتخابات و محیط جغرافیایی، حرکتی فراسوی شمارش آراء را آغاز کرده­اند تا جغرافیای انتخابات را به­سوی تشریح الگوهای کلی سیاسی و روندشناسی تشکیل حکومت­ها به پیش برند. در این مقاله به بررسی و تبیین الگوهای رفتاری تأثیرگذار در رأی­آوری نماینده­ شهرستان کازرون در نهمین دوره­ انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی به­شمار می­رود که در گردآوری اطلاعات نیز از روش کتابخانه­ای و کار میدانی (مصاحبه­ حضوری) استفاده شده است. نتیجه­ این تحقیق نشان می­دهد که از میان خاستگاه­های مختلف رای، ترکیب سه نظریه اینگلهارت، پییانوریس و مکتب شیکاگو، الگویی جغرافیایی برای مطالعه­ رفتار رای­دهی به­عنوان یک کنش سیاسی- مکانی فراهم می­آورد و در سه چارچوب «جغرافیای سیاسی محلی»، «جغرافیای اقتصادی» و «جغرافیای قدرت»، الگوی رای­آوری و رای­دهی را مشخص می­سازد. بر این اساس، در جغرافیای انتخابات شهرستان کازرون، سه خاستگاه تجربه­ی انباشته­ی سیاسی گذشته، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و طرح­واره­ نظام سیاسی در چارچوب بسترهای مکانی و بنیادهای زیستی، در رأی­آوری نماینده­ این شهرستان نقش ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Sources of Voting in the 9th Period of the Iran’s Islamic Parliament Elections in Kazeroun County from the Combined Perspectives of the Inglehart, Pippa Norris and Chicago

نویسنده [English]

  • Afshin Mottaghi

Assistant Professor of Political Geography, Kharazmi University

چکیده [English]

Elections are the process that citizens can criticize and monitor the politicians and governors. In fact, the elections are the most appropriate democratic way in which the citizens can be interfered in the choosing of government operators. At the same significance, political geography is going to study and analyze the relation between election and geographical environment in order to conduct the geography of elections into the description of the general patterns of politics and recognition of the process of the government establishment. In this paper, we have studied the effective factors in the victory of, the Candidate of Kazeroun City in the 9th Period of the Iran’s Islamic Parliament Elections. The methodology of the paper is descriptive- analytic. The results of the research show that among the various theories about the sources of poll, composition of Inglehart, Pippa Norris and Chicago give a holistic opinion to studying of the elections. Therefore, in the case of Kazeroun City, it seems that three factors of political experience in the past, economic-social basin and the scheme of political system in the frame of biological foundations played the most roles in the poll of Kazeroun City’s candidate in the 9th period of the Iran’s Islamic Parliament Elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Geography of Elections
  • Inglehart
  • Pippa Norris
  • Chicago
  • Iran’s Islamic Parliament
  • Kazeroun
ـ اخوان کاظمی، بهرام (1388)، «علل ناکارامدی احزاب سیاسی در ایران»، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
ـ اطلس جغرافیایی ایران (1392)، «اطلس گیتاشناسی ایران»، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
ـ اینگلهارت، رونالد (1373)، «تحولفرهنگیدر جوامعپیشرفته­صنعتی»، ترجمه­ مریم وتر، تهران، نشر کویر.
ـ براتی، ناصر و سلیمان­نژاد، محمدعلی (1390)، «ادراک محرک­ها در محیط کنترل شده و تأثیر جنسیت بر آن، نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین­المللی امام خمینی»، فصلنامه­ باغ نظر، شماره­ 17، 30-19.
ـ پیشگاهی فرد، زهرا و سیدمحمدجواد شوشتری (1387)، «مبانی جغرافیایی آراء مردم در هشتمین دوره­ انتخابات مجلس شورای اسلامی»، فصلنامه­ ژئوپلیتیک، سال چهارم، شماره­ دوم، تابستان 1387، صص 130-109.
ـ پیشگاهی فرد، زهرا، متقی افشین و علی صادقی (1392)، «مجموعه­ مقالات جغرافیای انتخابات»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
ـ تارنمای فرمانداری شهرستان کازرون، (1393)، «مختصات جغرافیایی شهرستان کازرون»، قابل دسترسی در؛ http://www.kazeroun.com/biography/mod/full/id/8.
ـ تیلور، پی. جی و جانستون، آر. جی (1386)، «جغرافیای انتخابات»، ترجمه­ زهرا پیشگاهی فرد و رسول اکبری، نشر قومس.
ـ حافظ­نیا، محمدرضا و مراد کاویانی راد (1383)، «افق­های جدید در جغرافیای سیاسی»، انتشارات سمت.
ـ جعفریان، رسول (1381)، «جریان‏ها و جنبش‏های مذهبی سیاسی ایران»، سال‏های 1320-1357، نشر پژوهشگاه فرهنگی و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
ـ جوانی، یدالله (1387)، «جستاری در ولایتمداری جریان­ها و احزاب سیاسی ایران»، مجله­ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس (حصون)، شماره ­15، 17- 29.
ـ دارابی، علی (1388). «رفتار انتخاباتی ایرانیان»، ترجمه­ تورمد هاوگن، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش).
ـ شادلو، عباس (1385)، «اطلاعاتی درباره­ احزاب و جناح­های سیاسی ایران امروز»، نشر مؤلف.
ـ شکویی، حسین (1387)، «اندیشه­های نو در فلسفه­ جغرافیا»، انتشارات گیتاشناسی.
ـ کاویانی راد، مراد (1388)، «بوم­شناسی سیاسی»، فصلنامه­ مطالعات راهبردی، سال 12، شماره­ 3، پیاپی 45.
ـ کاویانی راد، مراد (1392)، «جغرافیای انتخابات با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری ایران»، انتشارات دانشگاه خوارزمی.
ـ عیوضی، محمدرحیم (1385)، «مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
ـ محمدی، جمال؛ ضرابی، اصغر و اصغر پورقیومی (1390)، «تحلیل فضایی و مکانیابی پارک­های درون شهری، نمونه­ موردی: شهرستان کازرون»، نشریه جغرافیا و برنامه­ریزی (دانشگاه تبریز)، شماره­ 38، 152-123.
ـ مفیدی، فرید (1384)، «جامعه­شناسی انتخابات»، مجله­ پگاه حوزه، شماره­ 160، 19-29.
-Abramson, Paul and Ronald Inglehart (1992), “Generational Replacement- and value change in Eigh west European societies”, British Journal of Political Science, 22: 183- 228.
-Crespin, Michael, Darmofal, David and Carrie Eaves (2011), “The Political Geography of Congressional Elections”, Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL, March 31st-April 3rd, 2011, pp 1-40.
-D. Nimmo & D.L. Swanson (1999), “The Field of Political Communication Beyond the Voter Persuasion Paradigm”, in New Directions in Political Communication, London, Sage, P.16
-McKee, Seth C. (2008). “The Effects of Redistricting on Voting Behavior in Incumbent U.S. House Elections”, 1992-1994, Political Research Quarterly61: 122-133
-Norris, Pippa (2002), “Political Activism: New Challenges, New Opportunities” in Charles Boix and Susan C. Stokes (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics, New York: OxfordUniversity Press
-Scannell, Paddy (2006), “The End of the Masses: Merton, Lazarsfeld, Riesman, Katz, USA, 1940s and 1950’, in his Media and Communication. London and Thousand Oaks, CA: Sage, 62-90.
-Simonson, Peter, and Weimann, Gabriel (2003), “Critical Research at Columbia”, in E. Katz, et al. (eds.), Canonic Texts in Media Research, Cambridge: Polity, 2003, pp. 12–38.