دوره و شماره: دوره 20، شماره 57، آذر 1395، صفحه 1-310 
پهنه‌بندی مناطق مناسب فتوتوریسم در ایران

صفحه 63-79

2

مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی؛ درنا غفاری؛ ثریا هادی


ارزیابی همگنی سری‌های زمانی دمای بیشینه و کمینه سالانه و فصلی (مطالعه موردی ناحیه خزر)

صفحه 133-149

2-1

علی محمد خورشیددوست؛ علی اکبر رسولی؛ علی سلاجقه؛ مجتبی نساجی زواره


تحلیل طیفی سری های زمانی بارش سالانه ایران

صفحه 217-236

2

بهلول علیجانی؛ علی بیات؛ مهدی دوستکامیان؛ یدالله بلیانی