نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت معلم تهران

3 اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تغییرپذیـری درجه حرارت سطح دریا (SST) نقش بسیار مهمی را در پیدایش و تکامل فرایندهای اقیانوس­شناسی و اقلیمی نظیر بارندگی­های سنگین و سیلاب­های ناشی از آن، نوسانات سطح دریا در مقیاس کلان و شکل­گیری سیکلون­های حاره­ای دارند. در این پژوهش تأثیر دمای سطح آب دریای عمان (SST) در فصول چهارگانه سال بر بارندگی فصول پاییز و زمستان سواحل شمالی آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده­های دمای سطح آب بر اساس میانگین­گیری از 4 نقطه در سطح دریای عمان از طریق داده­های آرشیو مرکز تحقیقاتی NCEP  وابسته بهNOAA  توسط نرم­افزار  Gradsاستخراج گردید و داده­های اقلیمی سه ایستگاه ساحلی چابهار، جاسک و بندرعباس نیز مورد استفاده قرار گرفت. دوره­های گرم، سرد و نرمال (شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارندگی در هر دوره به ترتیب Rw،Rc  و  Rbمحاسبه و از مقادیر نسبت­های  به منظور ارزیابی میزان تأثیر این شرایط بر بارندگی استفاده شده است. نتایج نشان داد که وقوع شرایط گرم (سرد) در دمای سطح آب دریای عمان در فصل بهار با کاهش (افزایش) بارندگی در فصول پاییز و زمستان ایستگاه­های مورد مطالعه همراه بوده است. همچنین بارندگی­های زمستانه هم زمان با ناهنجاری­های مثبت دمای سطح دریا در تابستان چشمگیر بوده­اند. جهت بررسی ساز و کار مربوط به تأثیر دمای سطح آب دریای عمان بر بارندگی نواحی ساحلی، نقشه های خطوط جریان[1]، رطوبت نسبی و امگا[2] تهیه و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر دمای سطح آب دریا بر روی الگوهای  رطوبت نسبی و خطوط جریان در سطح دریا به عنوان مکانیزم اصلی تغییر میزان بارندگی است. عموماً طی شرایط پرباران خطوط جریان بر روی دریا مسیر طولانی­تری را طی نموده و میزان رطوبت سامانه­های باران­زا و جریان­های صعودی حاکم بر آنها جهت ایجاد بارندگی مهیاتر بوده­اند.[1]- Stream line


[2]- Omega

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Oman Sea Surface Temperature Anomalies in Autumn and Winter Precipitation of Southeast Coasts of Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmood Khosravi 1
  • Mohammad Salighe 2
  • Behrooz Sabaghi 3

1 Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan

2 Department of Geography, Teacher Training University of Tehran

3 Climatology in Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan

چکیده [English]

The sea surface temperature (SST) variations play a very important role in the creation and maintenance of climatological and oceanographic processes such as heavy precipitation and subsequent floods, large-scale sea level fluctuations and tropical cyclones.
In this paper the effects of Oman sea surface temperature (SST) on the autumn and winter precipitation of its northern coast, were investigated.
The SST data was obtained from NCEP archives based on 4 points averaging nodes in Oman sea surface using GRADS software. Also the climatic data of 3 stations of Iranian coast (Chahbehar, Jask and Bandar Abas) were used.
The warm (Rw), cold (Rc) and normal (Rb) periods of Oman SST were explained and the median of precipitations in each periods is calculated. The Rw\Rb, Rc\Rb and Rc\Rw ratios were used for evaluating the effects of these conditions on the precipitations anomalies on the coast.
The results shown that the spring warm (cold) SST conditions in Oman sea can decrease (increase) precipitation in the selected stations of regions. Also the winter and autumn precipitation on northern coasts is remarkable, being synchronous to positive anomalies of summer SST.
For considering the mechanism of the effect of Oman sea surface temperature on coastal precipitation, the stream lines, relative humidity and Omega maps were prepared and used. The results showed that the SST effects on stream lines and relative humidity on sea surface are the major mechanisms of precipitation anomalies. Generally during higher precipitation periods, the streamlines over the sea are navigate a longer route and therefore the moisture contents of rainfall systems and ascending currents are suitable for precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea Surface Temperature
  • Oman Sea
  • Southeast Coasts of Iran
  • Stream lines
  • Relative humidity
1ـ حسن­زاده، اسماعیل و حسن نجارخدابخش (1381)، «مطالعه دمای سطح آب و انتقال اکمن در ناحیه خلیج فارس»، مجله پژوهشی فیزیک ایران، جلد 3، شماره 3، ص 213.
2ـ ناظم السادات،سیدمحمدجعفر و امین شیروانی (1384)، «پیش­بینی دمای سطح آب خلیج فارس با استفاده از رگرسیون چندگانه و تحلیل مولفه­های اصلی»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال نهم، شماره سوم، 10-1.
3ـ ناظم السادات،سیدمحمدجعفر (1377)، «بررسی دمای آب خلیج فارس بر بارندگی­های جنوب ایران»، نیوار، شماره38، 46-33.
4ـ ناظم­السادات، سیدمحمدجعفر و احمدرضا قاسمی (1383)، «تأثیر نوسان­های دمای سطح آب دریای خزر بر بارندگی فصول زمستان و بهار نواحی شمالی و جنوب غربی ایران»، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال هشتم، شماره چهارم، 14-1.
5ـ نجار پورفروشانی، محمدعلی (1377)، «تولید انرژی از امواج ناشی از باد در سواحل جنوبی ایران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی.
6- Barrett, S., Bradford, (2007), “Relationship between Sea Surface Temperature Anomalies and Precipitation across Turkey, International Journal of Climatology, 22. pp: 197-217.
7- Clark, C.O., Cole, J. E. and Webster, P.J., (2000), “Indian Ocean SST and Indian Summer Rainfall: Predictive Relationships and Their Decadal Variability, Journal of Climatology, 13, 2503-2519.
8- Emanuel, K., (2007), “Environmental Factors Affecting Tropical Cyclone Power Dissipation”, Journal of Climate, 15 Nov. 2007, Vol 20, pp 5500.
9- Fernandes.A.S. Gandu.A.W.Ramos. A.M.Souza.A.L, (2003), “F.Influence of Sea Surface Temperature in Climate Numerical Simulations over Brazilian Northeast, International Journal of Climatology, Vol. 27, pp.316-329            
10- Hulme and Kelly, M. Hulme and M. Kelly, (1993) Exploring the Links between Desertification and Climate Change, Environment, 35, pp. 4-11.
11- Jiang, J, Perrie, W., (2007),The Impacts of Climate Change on Autumn North Atlantic Midlatitude Cyclones”, Journal of Climate, Vol 20, Apr., pp 1174.
12- Lau, K.M. and Weng, H, (2001), “Coherent Modes of Global SST and Summer Rainfall over China: An Assessment of the Regional Impacts of the 1997-98 El Nino, Journal of Climate, 14, 1294-1308.
13- Loschnigg, J. and Webster, P.J, (2000), “A Coupled Ocean–atmosphere System of SST Regulation for the Indian Ocean, Journal of Climatology, 13, 3342-3360.
14- Luis, A.J. and H. Kawamura, (2002), A Case Study of SST Cooling Dynamics Near the Indian Tip during May 1997, Journal of Geophysical Research., 3171, doi: 10.1029/2000JC000778.
15- Luis, A. J. and H. Kawamura, (2001), Characteristics of Atmospheric Forcing and SST Cooling Events in the Gulf of Mannar during Winter Monsoon, Remote Sensing and Environment, 77, 1-10.
16- Luis, A.J. and H. Kawamura, (2004), “Air-Sea Interaction, Coastal Circulation and Primary Production in the Eastern Arabian Sea: A Review”, Journal of Oceanography, Vol. 60, pp. 205 to 218
17- MacKenzie, B.R., Schiedek, D, (2007), “Long-term Sea Surface Temperature Baselines Time Series, Spatial co Variation and Implications for Biological Processes, Journal of Marine Systems, 68, 405-420.
18- Nikaidou, Y, (1988), “Effects of High SST Anomaly over the Tropical Western Pacific on Climates Predicted in 4-month Integrations of the Global Spectral Model T42, Research Activities in Atmosphere and Ocean Modeling, G.J. Boer, Ed., WMO/ TD, 263, 7, 19-20.
 
19- Tarighmasood, A, Dawan, A.Q, Tad, M, Majajul, M.S, (2004), “Seasonal and Interannual Sea Surface Temperature Variability in the Coastal Cities of Arabian Sea and Bay of Bengal”, Natural Hazards, 31, pp549-560.
20- Trenberth, K.E., (2005), “Uncertainty in Hurricanes and Global Warming”, Science, 308, 1753–1754.
21- Vecchi.A.Gabriel. Harrison. D.E, (2003), “Indian Continental Rainfall and” Indian Ocean SST, Geophysical Research Letters, 23, pp 3305-3308. 
22- Vermette S, (2007), “Storms of Tropical Origin: A Climatology for New YorkState”, USA (1851-2005), Natural Hazards, 42: 91-103.
23- Vermette., S, (2007), “Storms of Tropical Origin: A Climatology for New York”.
24- Weng, H, (2005), “The Influence of the 11-yr Solar Cycle on the Interannual-centennial Climate Variability”, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics”, 67 pp793-805.