دوره و شماره: دوره 16، شماره 37، آبان 1390 
تهیه و بررسی منحنی¬های عمق – سطح – تداوم بارش در استان اصفهان

صفحه 133-149

مسعود گودرزی؛ سعید جهانبخش اصل؛ مجید رضائی بنفشه