نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی جغرافیا، دانشگاه تبریز

چکیده

دشت تبریز در΄15­˚­46­-­΄­30­˚­45 ­طول شرقی و΄­17­­˚­38-­΄56­­˚­37 عرض شمالی و در شرق دریاچه ارومیه واقع شده است. در دهه­های اخیر، بطور منطقه­ای و در دشت تبریز خشکسالی­های متناوب و گاهی مستمر و شدیدی رخ داده است. همزمان سطح آب زیرزمینی دشت کاهش چشمگیری نشان می­دهد. از این­رو به نظر می­رسد، بین وقوع خشکسالی­های هواشناسی و افت سطح آب­های زیرزمینی بتوان رابطة معنی­داری پیدا کرد. در این راستا، هـدف پژوهش حاضـر بررسـی خشکسالی­های دشت با شاخصSPI ، پیگیری روند بارش­ها، تحلیل هیدروگراف واحد آب­های زیرزمینی و ارزیابی تأثیر خشکسالی­های هواشناسی در افت آب زیرزمینی در دشت تبریز با استفاده از روش آمار دومتغیره می­باشد. برای این منظور، از داده­های هواشناسی شامل متوسط بارش ماهانه ایستگاه­های دشت تبریز در دورة آماری (83-1351) برای تعیین دوره­های خشکسالی، داده­های ماهانه سطح آب چاه­های مشاهده­ای و پیزومتر دشت در دوره آماری (83-1370) برای نشان دادن نوسانات سطح آب زیرزمینی، نرم­افزارهایArc/GIS ، Arc/View­، Excell و  Surferاستفاده شد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که در دوره آماری (83-1370) سطح آب­های زیرزمینی سیر نزولی داشته و 94/3 متر افت دارند. خشکسالی آب­های زیرزمینی نیز با دو ماه تأخیر نسبت به خشکسالی هواشناسی بروز می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Meteorological Drought Effects in the Reduction of Ground Watertable (Case study: Tabriz Plain)

نویسنده [English]

  • Fariba Karami

Department of Geography, University of Tabriz

چکیده [English]

Tabriz plain has located in east of Urmia lack. In certent decades alternate and continued droughts have occured in the region and Tabriz plain. Contemporary ground watertable has decreased greatly. Therefore it seems there is a significant interaction between meteorological drought and fall of ground watertable. The goal of this study is to do research on drought, to find precipitation trend, analyze groundwater hydrograph and the evaluation of meteorological to drought effects in the reduction of ground watertable using SPI index and bivariate regression in Tabriz plain. For this purpose, we used meteorological data (monthly precipitation) of Tabriz plain station for the time period 1351-1383 for determination of drought periods. Monthly data of watertable from observation and piedzometry wells for the 1370-1383 were used for the representation of ground watertable variation, by the use of Arc/GIS, Arc/View, Excel and Surfer. The results show that in recent decades precipitation trend has been negetive. Also ground watertable has decreased and the watertable has fallen around 3.94 m in time period of 1370-1383. Groundwater drought relative to meteorological drought occurs two months later in Tabriz plain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meteorological drought
  • Groundwater drought
  • Reduction of watertable
  • Hydrograph analysis
  • Tabriz plain
1- درختی، کاوه، علی­نژاد، عزیز ( 1379)، «گزارش بیلان آب زیرزمینی دشت تبریز»، سازمان آب منطقه­ای آذربایجان شرقی.
2- رزاق­منش، مصطفی، سالمی، تلما، سراج، مانی (1385)، «بررسی کمی و کیفی آب­های زیرزمینی دشت تبریز»، همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
3- کردوانی پرویز (1386)، «ژئوهیدرولوژی»، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 2102، 359ص.
4- عزیزی، قاسم (1382)، «ارتباط خشکسالی­های اخیر و منابع آب زیرزمینی در دشت قزوین»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 46، صص 143-131.
5- محمدی، حسین­مراد، شمسی­پور، اکبر (1382)، «تأثیر خشکسالی­های اخیر در افت منابع آب زیرزمینی دشت­های همدان»، پژوهش­های جغرافیایی، شماره 45، صص130-115.
6- میرزایی، سید یحی، چیت سازان، منوچهر، چینی پرداز، رحیم (1384)، «استفاده از مدل باکس جنکیز در پیش­بینی نوسانات هیدروگراف واحد آبخوان دشت شهرکرد»، بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی.
7- نشریه پیک آب (1387)، «افت سطح آب­های زیرزمینی در دشت­های استان آذربایجان شرقی»، سازمان آب منطقه­ای آذربایجان شرقی.
8- ندیری، عطاا... (1376)، «پیش­بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه­های عصبی در محدوده متروی شهر تبریز»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز.
9- Asghari Moghaddam, A. (1991), “The Hydrology of Tabriz Area, Iran”, Ph.D Thesis, UniversityCollegeLondon, London.
10- Dracup, J.A., Lee, K.S., Paulson, E.G., (1980), “On the Definition of Droughts”, Water Resources Research, 16(2): 297-302.
11- Hisdal, H., Tallaksen, L.M., (2003), “Estimation of Regional Meteorological and Hydrological Drought Characteristics: A Case Study for Denmark”, Journal of Hydrology, 281:230-247.
12- Holz, G.K (2009), “Estimation of Regional Meteorological and Hydrological Drought Characteristics: A Case Study for Denmark”, Journal of Hydrology, 281:230-247.
13- Keery, J., Binley, A., Crook, N., Smith, J.W.N (2007), “Temporal and Spatail Variability of Groundwater Surface water Fluxes”, Journal of Hydrology, 336:1-16.
14- Machlia, A., Stojkovova, M., (2008), “Groundwater Drought in Different Geological Conditions”, XXIVth Conference of the Danubian Conteries
15-Mencio, A., Mas Pla, J (2008), “Assessment by Multivariate Analysis of Groundwater Surface Interactions in Urbanized Mediterranean Streams”, Journal of Hydrology, 352: 355-366.
16- Peters, E., Van Lanen, H.A.J., Torfs, P.J.J.F., Bier, G. (2005), “Drought in Groundwater-drought Distribution and Performance Indicators”, Journal of Hydrology, 306:302-317.
17- Peters, E., Bier, G., Van Lanen, H.A.J., Torfs, P.J.J.F. (2006), “Propagation and Spatial Distribution of Drought in a Groundwater Catchment”, Journal of Hydrology, 321: 257-275.
18- Tallaksen, L.M., Van Lanen, HA.J. (2004), “Hydrological Drought”, Development in Water Science, Elsevier, Netherlands.
19- Todd, D.K., (1980), Groundwater Hydrology, John Wiley & Sons.
20- Van Lanen, H.A.J., Peters, E. (2000), “Definition Effects and Assessment of Groundwater Drought”, In: Vogt, J.V., Somma, F. (Eds.), Drought and Drought Mitigation in Europe, Kluwer, Dordrecht, pp.49-61.
21-Wilhite, D.A. Glantz, M.H., (1985), “Understanding the Drought Phenomenon: The Role of Definitions”, Water International 10 (3):111-120.