نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی، کرمانشاه.

2 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی دانشگاه تبریز

3 کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی دانشگاه تهران.

2

چکیده

رسیدگی به وضعیت مسکن روستایی جزو یکی از برنامه­های اساسی توسعه روستایی در اکثر کشورها به­ویژه کشورهای در حال توسعه است. در نواحی روستایی با توجه به ماهیت متفاوت مسکن و کارکرد چندمنظوره آن، مسکن روستایی باید دارای ویژگی­هایی باشد، هرچند شکل مساکن در بسیاری از مناطق روستایی تابعی از اقلیم، پوشش گیاهی و موقعیت سکونتگاه­ها می­باشد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی مساکن روستایی در نواحی روستایی بخش مرکزی هشترود و ارزیابی معیارهای مسکن مناسب از دید جامعه نمونه می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه که اطلاعات جمع­آوری شده در قالب پرسشنامه با اسـتفاده از نرم­افزار آماری  SPSSمورد بررسی قرار گرفته است. یافته­های مقاله حاکی از آن است که ساکنان از استحکام و مقاومت مسکن در برابر بلایا، رضایت ندارند این وضعیت در مورد معیارهای سیستم  گرمایشی و سرمایشی و  طراحی و چشم­انداز مسکن هم صادق است. یافته­های دیگر حاکی از آن است که از بین معیارهای مرتبط با مسکن مناسب، مقاومت بنا در برابر بلایا در اولویت اول و بهداشت محیط، مساحت و اندازه مسکن، نمای ظاهری، معماری جدید و استفاده از مصالح بومی در اولویت­های بعدی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the attitudes of the different aspects of rural housingCase study: the central city Hashtroud

نویسندگان [English]

  • Mohammad Akbarpour 1
  • Firouz Jafari 2
  • Yashar Karimi 3

1 Assistant Prof. Dep. of Geography, Razi University.

2 Assistant Prof. Dep. of Geography, Tabriz University

3 M.A. Student in Geography ,Tehran University.

چکیده [English]

Address the situation of rural housing is one of the basic programs of rural development in developing countries is most counties, especially. Due to the different nature of housing in rural areas andfunction its purpose, must-have features that are rural housing, housing in many rural areas, however, the function of climate, vegetation and location are settlements.The purpose of this study was to investigate the rural housing in rural areas of the central part Hashtroud and evaluation criteria for affordable housing is a vision of society.Methodology The survey questionnaire is based on information collected in the questionnaire using SPSS statistical software was used.The research findings indicate that the residents of housing strength and resistance against disaster, not satisfied with the condition of heating and cooling systems and design and landscape standards of housing as well.Other findings indicate that the criteria related to adequate housing, building resistance against disasters and environmental health in the first place, area and size of housing, facades, new architecture and the use of local materials is the next priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Rural housing
  • adequate housing
  • rural areas
  • the central part
  • Hashtroud
ـ پورمحمدی، محمدرضا (1382)، «برنامه­ریزی مسکن»، انتشارات سمت، تهران.
ـ رسولی، محمد (1374)، «مجموعه مقالات سمینار سیاست­های توسعه مسکن در ایران»، جلد دوم، وازرت مسکن و شهرسازی، صص490-475.
ـ زرگر، اکبر و توحید حاتمی خانقاهی (1393)، «وجوه موثر بر طراحی مسکن روستایی»، فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 148،صص45-62.
ـ زندیه، مهدی و پدرام حصاری (1391)، «تداوم معماری مسکن روستایی با انگیزه توسعه پایدار روستایی»، شماره 138، صص63-72.
ـ ستارزاده، داوود (1388)، «بررسی شاخص­های جمعیتی مسکن ایران 1385»، فصلنامه جمعیت، شماره 67 و 68، سازمان ثبت و احوال کشور، تهران.
ـ ستارزاده، داوود (1388)، «بررسی شاخص­های جمعیتی مسکن ایران در سال 1385»، فصلنامه جمعیت، شماره 67-68، صص 57-79.
ـ سرتیپی­پور، محسن (1384)، «شاخص­های معماری مسکن روستایی در ایران»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 22، صص43-52.
ـ سرتیپی­پور، محسن، (1390)، «پدیدارشناسی مسکن روستایی»، مسکن و محیط روستایی، شماره 133، دوره30، صص3-14.
ـ سعیدی، عباس و منیژه احمدی (1390)، «شهرگی ودگردیسی ساختاری- کارکردی خانه های روستایی مطالعه موردی: روستاهای پیرامون شهر زنجان»، فصلنامه جغرافیا، سال نهم، شماره31، صص 7-32.
ـ سلمانی، محمد؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی و مرتضی محمدجانی (1387)، «تحلیلی بر مساکن پایدار در مناطق خشک و بیابانی ایران»، مجله جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران، 125-141.
ـ عبدی قهرودی، علی محمد (1385)، «ارزیابی سیاست های بخش مسکن کشور با تأکید بر دوره پس از انقلاب اسلامی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی دکتر فرخ مشیری.
ـ عزیزی، محمدمهدی (1383)، «جایگاه شاخص­های مسکن در فرایند برنامه­ریزی مسکن»، نشریه هنرهای زیبا، شماره 17، 31-42.
ـ قادرمرزی، حامد؛ جمینی، داود؛ جمشیدی، علیرضا و رامین چراغی (1392)، «تحلیل نابرابری فضایی شاخص­های مسکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه»، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال دوم، شماره 1، صص113-93.
ـ قدیری معصوم، مجتبی و محمد اکبرپور سراسکانرود (1390)، «تحلیل نقش دولت از ساخت مساکن روستایی در برنامه­های توسعه مطالعه موردی: برنامه چهارم توسعه کشور»، فصلنامهفضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال یازدهم، شماره 34، صص101-74.
ـ قنبری، ابوالفضل (1390)، «تحلیلی بر نابرابری­های مسکن روستایی شهرستان­های استان آذربایجان شرقی در سال 1387»، مسکن و محیط روستایی، شماره 136، صص 33-50.
ـ لطفی، حیدر؛ احمدی، علی و داود حسن­زاده فرجود (1388)، «شاخص­ها و مؤلفه­های ضروری در برنامه­ریزی و سیاست گذاری مسکن روستایی در ایران»، فصلنامه جغرافیایی آمایش، شماره 7، صص 128-105.
ـ لطفی، حیدر؛ احمدی؛ علی­ و داود حسن­زاده فرجود (1388)، «شاخص­ها و مولفه­های ضروری در برنامه­ریزی و سیاست­گذاری مسکن روستایی در ایران»، فصلنامه آمایش سرزمین، شماره 7، صص 105-128.
ـ مرکز آمار ایران (1390)، «فایل سرشماری آماری نفوس و مسکن».
Choguill, Charles. L, (2007), “The search for policies to support sustainable housing”, Habitat International, 31(1), 143-149.
Edwards, B. and D.Turret (2000), “Sustainbale Housing: Principles and Practice”, E and FN spon, London.
Fien, J. (2012), “Why isn’t it solved? Factors Affecting Improvements in Housing Outcomes in Remote Indigenous Communities in Australia”, Habitat International, Vol. 36, Issue 1, PP. 20-25.
Gashtil, Kheiri (2012), “Spatial Analysis and Classification of Women’s Employment Indices in Rural Areas of Iran”, American Journal of Scientific Research, Issue 71, PP: 74-83.
Goldsteen JB, Elliot CD (1994), “Designing America: Creating urban identity”, New York: Van No Strand Reinhold.
Hewitt, W.E. (1998), “The role of International municipal cooperation in housing the Developing World's Urban Poor’s the Toronto-Sao Paulo Example”, Habitat International, 22(4), 411-427.
Isik, Bilge and Tugsad Tulbentci (2007), “Sustainable housing in island conditions using Alker-gypsum-stabilized Northern Cyprus”, Building and Environment, 1003–1012.
Moini M. (2008), “Study the Process of Forming House in New Tribal Villages Case Study: GoLAfshan New Village Semirom Esfahan”, Journal of Fine Arts, 33, PP. 47-56.
Oktay, Derya (2002), “Design with the climate in housing environments: an analysis”.
Tiirkoglu, H.D. (1997), “Residents’ satisfaction of housing environments: the case ofIstanbul”, Turkey, Landscape and Urban Planning, 39 (1997) 55-67.