دوره و شماره: دوره 20، شماره 58 - شماره پیاپی 2، بهمن 1395، صفحه 1-300 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلی بر مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهری نمونه موردی: شهر پیرانشهر

صفحه 1-21

2

عیسی ابراهیم زاده؛ سیداحمد حسینی؛ دیمن کاشفی دوست


قابلیت اتومای سلولی در شبیه‌سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم‌ رودخانه‌ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

صفحه 119-138

2

سمیه خالقی؛ شهرام روستایی؛ علی محمد خورشیددوست؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ محمدعلی قربانی