نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز.

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، گروه معماری.

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

4 مدرس گروه کامپیوتر، دانشگاه فنی حرفه‌ای، سنندج

2

چکیده

شهر الکترونیک از طریق خرید الکترونیک، خدمات الکترونیک، ارتباط الکترونیک، آموزش الکترونیک، بانکداری الکترونیک، دورکاری و تفریح الکترونیک برکاربری‌های مختلف شهر تأثیر می­گذارد. شهر تبریز نیز از این مقوله مستثنی نبوده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مدل AHP، ابتدا میزان تأثیر شهر الکترونیک بر هر کدام از کاربری‌های اراضی شهری در سطح مناطق شهر تبریز مورد سنجش قرار گرفته است و ضریب اهمیت هر کدام تعیین شده است. سپس با توجه به اینکه شهر الکترونیک در تمامی کاربری‌ها موجب کاهش سطح می‌گردد و تنها در کاربری مسکونی نیاز به افزایش فضا می‌باشد، ادامه روند تحقیق در دوسناریو دنبال شده است. در سناریو یک فرض بر این بوده است که تمامی نیاز به کاربری زمین در سطح مناطق، در سطح خود منطقه تأمین گردد و در سناریوی دوم، تأمین مازاد نیازی که به کاربری مسکونی ناشی از شهر الکترونیک به وجود می‌آید، در خارج از محدوده شهر در نظر گرفته شده است و در نهایت در هر یک از مناطق، اولویت اختصاص اراضی صرفه­جویی شده به کاربری‌های مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهدکه اولویت­های اساسی تخصیص فضاها در مناطق ده­گانه شهر تبریز مربوط به کاربری­های ورزشی، فرهنگی و فضای سبز است. و روند­کنونی توسعه کاربری زمین، توانایی تأمین نیازهای شهروندان را بر اساس فضاهای واقعی ندارد و لزوم استفاده از خدمات شهر الکترونیک و تأمین مجازی آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of Priorities Allocation of Urban Land Use with Emphasis on Implementation of Electronic City System (Case Study: Ten Region of Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Pourmohammadi 1
  • Somayeh Ahani 2
  • Fatemeh Zarei 3
  • Kayvan zarei 4

1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Tabriz.

2 M.A. Postgraduate of urban and regional planning, Islamic Azad University of Sarab, Architecture Group

3 M.A. Postgraduate of Urban Planning, Young Researchers and elite Club, Qazvin Branch, Islamic Azad University.

4 Lecturer of Computer Group, University of technical and Professional, Sanandaj

چکیده [English]

Electronics City will be affected on various land use via electronic shopping, electronic services, electronic communications, e-learning, e-banking, teleporting and electronic entertainment. Tabriz has not been exempting from this category. In this research, by using descriptive - analytic method and AHP model, first the effect of electronics city on each of urban land uses in the areas of Tabriz has evaluated and the significance of each factor is determined. Then, according to this matter that Electronics City in all land uses led to reduce area and only need to increase the space in residential users, the process of research has follow din two scenarios. In the first scenario, it has assumed that all require to land use in the area; it must be protected in their regions area and in the second scenario, providing additional needs to residential users that arising from electronic city has considered outside the city limits. Finally, in each of the regions, priority allocation of conservation areas to different land use has analyzed. The results indicate that the main priorities of allocating space in ten regions of Tabriz, is related to land sports, culture and green space. According to land use development, there is no ability to provide the demands of citizens based on real spaces and need to use of electronic city services and virtual supply is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban land use
  • Assessment
  • electronic city
  • Ten regions of Tabriz
ـ جلالی، علی­اکبر (1383)، «شهر الکترونیک»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران.
ـ زارعیان، داوود (1388)، «جزوه درسی ارتباطات و توسعه»، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
ـ سرفرازی، مهرزاد، غلامرضا معمارزاده (1388)، «شهروندمداری الکترونیکی شاخصی نو در استقرار شهر الکترونیک»، فناوری اطلاعات، شماره چهل و چهارم.
ـ ضرابی، اصغر، مسعود تقوایی و رضا مختاری ملک­آبادی (1387)، «تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر برنامه­ریزی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: کاربری‌های فرهنگی و تفریحی در منطقه پنج شهر اصفهان)»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیست و نهم، شماره اول.
ـ مهندسان مشاور زیستا (1385)، «طرح تفضیلی شهر تبریز»، شهرداری تبریز.
-Best Workplace for commuters (2005), “TeleworkPrograms: Implementing Commut-er Benefits as one of the Nation’s Best Workplaces for Commuters”, United States Environmental Protection Agency office of Air and Radiation.
-Corporate Environment Group Human Resources (2008), “Teleworking: demons-trating­ the environmental impacts and benefits”.
- Cukurçayir, M, Eroglu, H, (2010), “E-Cities: A Content Analysis of the Web De- partment of Broadband”, Communications and the Digital Economy Impacts of Teleworking under the NBN.
-Ettema, D. (2010), “The impact of telecommuting on residential relocation and residential preferences”, A latent class modeling approach, The Journal Transportation and Land Use.
- Gareis, K., Kordey, H. (1999), “Norbert, telework, an overview of likely on traffic and settlement patterns”, Netcom, Vol 13.
- Hjorthol, R. (2003), “A comprehensive study of the relation between teleworking and transport”.
-Lister, K. (2010), “Work shifting benefits: The bottom line”, telework research network.
-Menzies, H. (1996), “Telework as Restructured Work”, Journal Urban Planning, USA.
- Odendaal, N. (2003), “Information and communication technology and local governance: understanding the difference between cities in developed and emerging economies”, Computers, Environment and Urban Systems.
-Punamchand, V., Vaishali, H. (2002), “Development and Implementation of a Telecoming Evaluation Framework, and Modeling the Executive Telecoming adoption Process”.
-Reddick, D. (2002), “Citizen Interaction with e-government: From the streets to servers”, Government Information Quarterly.
-Roger, S., Kenneth, B. (2006), “Transportation Policy, Operations and Logistics CenterSchool of Public Policy”.
-Sanghamitra, M., Kumer, N. (2011), “Optimization Model in Human Resource Management for Job Allocation in ICT Project”, International Journal of Computer, the Internet and Management Vol. 19, No. 2.
-Tayyaran, M., Khan, S., (2003), “Impact of Telecoming and Intelegent Transpor-tation Systems on Residential Choice”, Transportation Planning and Technology.