نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

2 گروه جغرافیا دانشگاه زنجان

چکیده

نظر به این که تولید مواد غذایی بهتر و بیشتر از مسایل مهم دنیای کنونی به شمار می­رود و ازآن جا که تولید محصول و قابلیت­های کشاورزی هر منطقه به هوا و مشخصات اقلیمی آن بستگی دارد، لذا زنبورداری هم که یکی از رشته­های تولیدی مهم کشاورزی است، از شرایط آب و هوایی منطقه تأثیرپذیر بوده و مطالعه سازه­های جوی موثر بر آن از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در تحقیق حاضر ارتباط بین عناصر آب و هوایی و تولید عسل کندوهای بومی در شهرستان اهر با استفاده از روش­های همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. همچنین جهت آزمون همگنی و نرمال بودن داده­ها از آزمون­های ران تست و کولموگروف ـ اسمیرنف استفاده شد. برای این منظور آمار و داده­های هواشناسی منطقه مورد مطالعه در بازه (1387-1377) از سازمان هواشناسی و داده­های مربوط به تولید عسل کندو­های بومی همان دوره آماری از سازمان جهاد کشاورزی تهیه گردید. در این مطالعه پس از تعیین میزان همبستگی بین هریک از عناصر اقلیمی با مقدار تولید عسل کندوهای بومی، عناصر اقلیمی با همبستگی خوب و معنی­دار مشخص شدند. سپس از طریق تحلیل رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از روش گام به گام اقدام به استخراج عناصر اقلیمی مهم و با تأثیرگذاری بیشتر گردید و در نهایت مدل نهایی انتخاب و معرفی شد. بررسی مدل­ها نشان داد که ازمیان 21 عنصر اقلیمی معنی­دار و تأثیرگذار، 4 معیار اقلیمی میانگین سرعت باد اسفند ماه، تعداد روز با بارش یک میلی­متر و بیشتر در دوره پرورش زنبور عسل، دمای میانگین حداقل بهار و تعداد روز با دمای 15 درجه سانتی­گراد و بیشتر، به عنوان عناصر با سطح اهمیت زیاد نسبت به سایر عناصر شناسایی شدند. همچنین ضریب تعیین مدل چندمتغیره تولید عسل بومی و عناصر اقلیمی (99/0) مشخص کرد که کندوهای بومی در مقایسه با کندوهای مدرن با تعداد بیشتری از عناصر اقلیمی در ارتباط بوده و کاملاً تحت تأثیر شرایط آب و هوایی منطقه هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Zoning Watershed for Artificial Recharge of Ground Water Using AHP and GIS Techniques

نویسندگان [English]

  • Mostafa Golchin 1
  • Masood Jalali 2

1 Geography (climatology in environmental planning), Islamic Azad University of Ahar

2 Department of Geography, University of Zanjan

چکیده [English]

Iran has a dry land with very small amount of precipitation so that its average rainfall is less than one third of average rainfall in the world. Nowadays, with increase in population demand for food increased. Therefore, utilization of water resources extended much more than the past. This amount of consumption was more than the amount of ground water resources. In other words, input source become less than output. Therefore shortage of ground water resources should be compensated through artificial recharge of ground water resources.
The purpose of this study is zoning watershed for artificial recharge ground water. The analytic hierarchy process (AHP) is one of the most efficient techniques designed to multiple criteria decision making. This technique allows formulation of complex issues as hierarchy and also provides the possibility to consider various quantitative and qualitative criteria in question. To ensure the final results, potential layer of study area was provided in raster calculator, weighed overlay and weighted sum methods. The results show that among the three methods mentioned above raster calculator method allocated the maximum of area to high potential against weighed overlay that allocated the minimum area. But the weighted sum method is between the two methods and results of its confidence are higher. Among these, zones with highest potential are based on more coarse alluvial sediments and most areas with the highest density and zones with lowest potential both coincide with highest altitutes with the lowest penetration and steep slope and the low areas with high density of gypsum deposits and high rate of evaporation and temperature. The results of this study can be used in environmental management of groundwater resources and also the fruitful exploitation of optimal design of water resources and prevention of over exploitation of which can be productive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baazed
  • Watershed
  • AHP
  • Technical GIS. Zoning
  • Artificial Recharge
1ـ اصغر رضایی، ا. (1381)، «بررسی عوامل موثر بر تولید عسل در کندوهای زنبور عسل استان آذربایجان­شرقی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد دامپروری، مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی، ص133 .
2ـ دهقانیان، س.؛ کوچکی، ع. و کلاهی اهری، ع. (1379)، «جغرافیای کشاورزی»، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه فردوسی، مشهد، ص 659 .
3ـ رستگار، ش.؛ بارانی، ح.؛ سپهری، ع. و اکبرزاده، م. (1386)، «تعیین میزان جذابیت گیاهان مرتعی مورد استفاده زنبورعسل و تهیه تقویم زنبورداری در مراتع ییلاقی پلور»، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، شماره اول صص 12-1.
4- طهماسبی، غ.؛ عبادی، ر.؛ تاج آبادی، ن.؛ آخوندی، م. و فرخی، س. (1381)، «تأثیر شرایط جغرافیایی و اقلیمی در جدایی توده­های زنبور عسل کوچک ایران، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره دوم، صص 175-169.
5ـ طهماسبی، غ. و پورقرائی، ح. (1379)، «بررسی نقش زنبور عسل در گرده افشانی و افزایش تولید محصولات کشاورزی ایران»، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 30، صص 144-131.
‍‍6‍ـ علیجان­پور، ر.؛ جمالی، ن.؛ مولایی، م. و فتحی، ح. (1385)، «بررسی اثر حرارت مصنوعی بر رشد و تکامل جمعیت کندو و تولید عسل و موم در کلنی­های زنبورعسل»، طرح پیشنهادی، کلیبر، صص 9-1.
7ـ موسوی فر، محمد کریم، غلامحسین طهماسبی، محمد خانجانی وعلی اصغر پور میرزا، 1386، «حفاظت زنبور عسل در مزارع تحت سمپاشی با استفاده از دورکننده­ها»، پژوهش و سازندگی، شماره 77 ، صص 54-49.
8- گلچین، م. و جلالی، ا. (1389)، «بررسی تأثیر عنصر آب و هوایی در عملکرد کندوی زنبور عسل مدرن شهرستان اهر»، فضای جغرافیایی، شماره 29، اهر، صص197-181.
9ـ محمدی، ح.م.، و مقتدری، ق.ع. (1384)، «ارتباط پارامترهای اقلیمی و عارضه خشکیدگی خوشه خرما»، بیابان، شماره 2، صص 346-339.
10ـ موسوی­فر، محمدکریم، غلامحسین طهماسبی، محمدخانجانی و علی­اصغر پورمیرزا (1386)، «حفاظت زنبور عسل در مزارع تحت سمپاشی با استفاده از دورکننده­ها»، پژوهش و سازندگی، شماره 77، صص 54-49.
11ـ نجمی، ق.ق. (1378)، «بررسی عناصر اقلیمی و تأثیر آن بر پرورش زنبور عسل در شهرستان سلماس»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، ص 96 .
12- AlGhamdi, A.A. (2003), “Evaluation of Various Honey Bee Foraging Activities for Identification Of Potential Bee Plants in Riyadh, Saudi Arabia”, Bee Research Unit, Plant Protection Department, College of Food and Agriculture Science, King Saud University, Saudi Arabia. pp: 1-15
13- Alqarni, A.S. (2006), “Tolerance of Summer Temperature in Impoted and Indigenous Honybee Apis mellifera L. Races in Central Saudi Arabia”, Department of Protection, College of Food and Agricultural Sciences, King Saud University, Saudi  Jornal of Biological Sciences, pp: 123-127    
14- Contrera, F.A.L., Imperatriz-Fonseca, V.L. and Nieh, J.C. (2004) “Temporal and Climatological Influences on Flight Activity in the Stingless Bee Trigona Hyalinata (Apidae, Meliponini)”, Rev. Tecnologia Ambiente, Criciuma, 2004, Section of Ecology, Behavior and Evolution, University of California San Diego, pp: 35-43.